Copy
Deze nieuwsbrief over het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen is bestemd voor alle betrokken professionals.
 
 
 
 
Kwetsbare groepen thuis in de wijk
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief over het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen is bestemd voor alle betrokken
professionals. 
Bekijk de online versie.
 
 
 
 
In dit nummer
 
 
•  Veiligheid en gemak met Omslagroute online  •  Maatregelen tegen stijgende wachttijden  •  Akkoord voor vernieuwde Tien Werkafspraken  •  Online workshops Woonwaaier  •  Huisvesting statushouders weer opgestart  •  Samen Sterk Wonen vervult grote behoefte  •  Informatie buurtteams op één plek  •  
Save the date: nieuwe Kansregeling  •  Economisch daklozen onder dak bij StayOkay  

 
 
 
 
Veiligheid en gemak met Omslagroute online
 
 
 
 
Op omslagroute.amsterdam.nl is inmiddels veel mogelijk. Professionals vinden er niet alleen alle informatie en formulieren, ook kunnen zij hun aanvraag veilig en grotendeels digitaal indienen na te zijn ingelogd. Medewerkers van HVO-Querido zijn de eersten die met de inloggegevens van de eigen organisatie in het beveiligde gedeelte van het platform kunnen. Dit ‘federatief’ inloggen is voor alle betrokken organisaties een optie.
 
 
 
 
Het platform wordt ontwikkeld met inbreng van alle partners. In het openbare gedeelte zijn de processtappen van de Omslagroute glashelder in beeld gebracht: vanaf de instroom van cliënten in zorg met verblijf en hun doorstroom naar een zelfstandige woning met ambulante begeleiding tot en met de Omklap, wanneer bewoners het huurcontract op eigen naam krijgen. Bij elke stap vind je de juiste formulieren met toelichtende werkbladen.
In het besloten gedeelte kunnen professionals gebruik maken van digitale formulieren. Het grote voordeel is dat zij informatie maar één keer behoeven in te vullen. Bij een volgende stap wordt het formulier automatisch voorzien van eerder ingevulde gegevens. Alle informatie is goed beveiligd en iedereen krijgt alleen te zien waarop hij of zij recht heeft.
Wil je meer weten? Meld je hier aan voor de speciale nieuwsbrief over de Omslagroute online die binnenkort verschijnt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatregelen tegen stijgende wachttijden
 
 
 
 
De wachttijden lopen op voor de Omslaggroepen (de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen). Het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen heeft als doelstelling kwetsbare groepen binnen drie maanden te huisvesten. De woningcorporaties leveren aan enkele groepen echter minder woningen dan afgesproken en aan andere juist meer. De gemeente, corporaties en zorgaanbieders hebben maatregelen afgesproken om dit weer in balans te brengen.

Keten loopt vast
Door de langere wachttijd loopt de MO/BW-keten vast. Mensen kunnen niet instromen, omdat anderen niet kunnen uitstromen. Dit legt een grote druk op de nachtopvang en passantenpensions. Ook de financiële gevolgen zijn groot. Een deel van de mensen ontvangt onnodig lang een dure vorm van zorg, terwijl anderen langer moeten wachten op zorg, waardoor hun problemen verergeren.

De afgelopen maanden zijn al maatregelen genomen om de verdeling meer in balans te brengen. Sinds eind maart 2020 geldt inwoning van gezinnen niet langer als urgentiegrond. Daarnaast wordt in het voorstel voor wijziging van de huisvestingsverordening per 2021 de bindingseis voor een sociaal-medische urgentie verhoogd van 2 naar 4 jaar.
Eind mei hebben de woningcorporaties herbevestigd dat zij in 2020 de afgesproken 1.800 woningen zullen leveren. Daarnaast is gekozen voor een pijnlijke, maar noodzakelijke herverdeling van de woningen over de kwetsbare groepen: meer woningen voor de uitstroom uit de MO/BW en minder voor mensen met een sociaal-medisch urgentie. De laatste groep zal naar verwachting gemiddeld dus langer moeten wachten op een woning.

Vraagstuk
Ook in de komende jaren overstijgt naar verwachting de vraag naar woningen voor kwetsbare groepen het afgesproken aanbod. De verdeling van de 1800 beschikbare woningen zal dus een terugkerend vraagstuk blijven. De gemeente onderzoekt daarom de komende tijd:
extra locaties voor tijdelijke woningbouw
nieuwe woonvormen voor statushouders en zorgdoelgroepen
spreiding over meerdere jaren van de huisvesting van statushouders die in aanmerking komen voor de ruggensteunregeling.
de effecten van de voorgestelde herziening woonruimteverdeling per 2021 op de vraag naar woonruimte voor kwetsbare groepen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Akkoord voor vernieuwde Tien Werkafspraken
 
 
 
 
De leden van het implementatieteam Tien Werkafspraken en Omslagroute hebben op maandag 29 juni samen online gevierd dat alle partners de nieuwe versie van de Tien Werkafspraken hebben vastgesteld. Binnenkort is de nieuwe versie online beschikbaar.

Landelijk worden de Tien Werkafspraken gezien als best practice. In een recent advies aan Aedes, de vereniging van woningcorporaties, noemt onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix de werkafspraken als geslaagd voorbeeld van bestuurlijk commitment en dat is essentieel voor een goede samenwerking aan de zorg voor kwetsbare bewoners in wijken met veel sociale huurwoningen.
‘Commitment zorgt ervoor dat medewerkers zich gesteund weten door hun organisatie bij hun inzet voor de wijken. Bestuurlijk commitment zorgt er ook voor dat er op alle niveaus sprake is van een gezamenlijke doelstelling. Wanneer zich dan ingewikkelde problemen voordoen, dan heb je een stevige basis om die samen aan te pakken. Wie doet wat en waar mag je elkaar op aanspreken?’, zo staat in het advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online workshops Woonwaaier
 
 
 
 
De eerste vier online workshops Woonwaaier zijn achter de rug. Projectleider Nynke Engelhard is tevreden en ontvangt positieve reacties van deelnemers, al ziet ze natuurlijk ook de beperkingen van het online deelnemen aan de workshop.

Nynke: ‘Positief is de verrassende en originele denkkracht die de diversiteit aan deelnemers oplevert. Er waren medewerkers van zorg & welzijn-partijen, Beter Buren, Humanitas, Stichting Parentshouse, woningcorporaties, WPI, stichting !WOON en de meldpunten Zorg- en Woonoverlast. Eén van de deelnemers merkte op dat het zo’n multidisciplinaire groep goed lukt een casus op te lossen en de Woonwaaier daarbij als hulpmiddel te gebruiken.’
 
 
 
 
‘Een beetje jammer aan een online workshop is de informele, onzichtbare maar oh zo belangrijke mogelijkheid om elkaar voor- en nadien beter te leren kennen’, aldus Nynke. ‘In de offline wereld blijven mensen nog even napraten, stellen ze toch nog die ene vraag die ze wilden stellen, wisselen ze hun contactgegevens met elkaar uit etc. We lossen dit nu deels op door na afloop de contactgegevens door te geven, maar het blijft behelpen!’

Voor meer informatie: stuur een bericht naar huisvestingkwetsbaregroepen@amsterdam.nl
 
 
 
 
 
Huisvesting statushouders weer opgestart
 
 
 
 
De huisvesting van statushouders heeft een tijdlang op een laag pitje gestaan vanwege de coronacrisis. Nu start dit weer zorgvuldig op. De gemeente wil namelijk voorkomen dat statushouders vereenzamen of zich niet staande kunnen houden in Amsterdam.

Het team Statushouders van de gemeente toetst of een statushouder zichzelf kan redden en of het mogelijk is hem of haar op afstand te begeleiden. Als dat het geval is en iemand heeft geen gezondheidsklachten, dan kan er op korte termijn weer een woning worden aangeboden. De gemeente houdt de statushouders op de hoogte over wanneer dit precies het geval zal zijn. 

Tijdens de lockdownperiode lag de huisvesting van statushouders enige tijd stil. Dit kwam onder andere doordat reizen, bij elkaar komen, medische zorg en onderwijs moeilijk of niet te regelen waren in die periode. Ook waren er geen tolken beschikbaar en konden er geen woningen worden ingericht door sluiting van de winkels.
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen Sterk Wonen vervult grote behoefte
 
 
 
 
Zestien kwetsbare jonge Amsterdammers bij elkaar in een woongroep, met actieve betrokkenheid van hun naasten en professionele ambulante begeleiding. De woonvorm Samen Sterk Wonen is een relatief nieuw initiatief binnen HVO-Querido en vervult een grote behoefte in Amsterdam. 

Projectleider Huisvesting Kim Oostveen: ‘Samen Sterk Wonen houdt in dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig wonen in een groep en steun ervaren aan elkaar als buur. Betrokken naasten ondersteunen de bewoners actief.’ Bewoners en naasten kunnen meedenken, meebeslissen en meehelpen aan het wooninitiatief en de inzet van de zorg- en dienstverlening. 

De woningen zijn bedoeld voor mensen die vanwege een psychiatrische kwetsbaarheid geen zelfstandige woonruimte kunnen vinden en behouden. Zo kunnen zij zelfstandig wonen, zonder alleen te wonen. Naast een groep van 16 jongvolwassen bewoners in West zijn er nog achttien appartementen voor volwassenen in Oost bijgekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie buurtteams op één plek
 
 
 
 
De overgang naar buurtteams betekent een grote verandering voor alle betrokken partijen. Voordat Buurtteams Amsterdam van start kan, moet er nog een aantal stappen gezet worden. Op de website van Wijkzorg Amsterdam staat alle informatie bij elkaar over de ontwikkelingen rondom de buurtteams. Op de site staan belangrijke documenten, plannen, nieuwsberichten, verhalen en veelgestelde vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Save the date: webinar Nieuwe Kansregeling
 
 
 
 
Komend najaar vindt een webinar plaats over de Nieuwe Kansregeling. In de geheel herziene versie van de Tien Werkafspraken is deze regeling nader uitgewerkt.

Voor de Nieuwe Kansregeling komen in aanmerking overlastgevende huurders die willen meewerken aan een nieuwe start, bereid zijn zorg te accepteren en het huurcontract om te klappen naar een contract op naam van een zorgaanbieder. Ook moet er sprake zijn van grote moeite met zelfstandig wonen. 
 
 
 
 
Inhoud en sprekers
In het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: de inhoud van de regeling, het stappenplan en het verschil met andere regelingen zoals de Laatste Kans en de Treiteraanpak, aan de hand van casuïstiek. Sprekers zijn Tako Engelfried (Meldpunten Zorg en Woonoverlast), Yvonne Spring in ’t Veld (GGD) en Cathelijn Groot (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties & PHKG).

Interesse om dit webinar bij te wonen? Meld je nu alvast aan voor de speciale nieuwsbrief, die voorafgaand zal worden verstuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
De Nieuwe Kansregeling is al actief en kan worden aangevraagd bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast in het stadsdeel waar de bewoner nu woont. Als de partners van het Meldpunt gezamenlijk besluiten dat de Nieuwe Kansregeling een passende oplossing is voor deze bewoner, gaat het stappenplan Nieuwe Kans in werking (dit kun je nalezen in de nieuwste versie van de Tien Werkafspraken).
 
 
 
 
 
 
Economisch daklozen onder dak bij StayOkay
 
 
 
 
Sinds mei van dit jaar verblijft een groep van zelfredzame dak- en thuislozen in het hostel van StayOkay Vondelpark. De Regenboog Groep, de gemeente Amsterdam en Stayokay trekken hierin samen op.

De manager van de locatie geeft aan zeer tevreden te zijn over de aangemelde gasten. De samenwerking tussen alle partijen verloopt soepel. De Regenboog en de afdeling WPI (Werk, Participatie & Inkomen) van de gemeente selecteren geschikte kandidaten, die vervolgens kunnen inchecken. In het hostel is een klantmanager/jobcoach van WPI aanwezig om vragen te beantwoorden en eventueel te kijken naar mogelijke activeringstrajecten. 

De economisch daklozen kunnen zeer waarschijnlijk tot eind juli in StayOkay blijven. In de tussentijd wordt de mogelijkheid onderzocht van verplaatsen naar een andere locatie van StayOkay.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief van de partners in het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen verschijnt maandelijks. Suggesties voor het volgende nummer? Resultaten of successen die je kunt delen? 
Mail dan met redactie@kwetsbaregroepenthuisindewijk.info. Inschrijven kan hier, uitschrijven kan hier
 
 
 
 


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kwetsbare groepen thuis in de wijk · Jodenbreestraat 25 · Amsterdam, NH 1011 NH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp