Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev 2020:3

 


LEDARE: Vi går mot ljusare tider

  Ina Ununger, styrelseordförande

Kära medlemmar!

 

2020 går mot sitt slut och vi kan konstatera att detta år har SLFKs planerade aktiviteter lyst med sin frånvaro av förekommande anledning med undantag av vår medlemsresa till Finska ambassaden i februari samt ett antal digitala möten resten av året. SLFKs styrelse har därför beslutat att medlemskapet för 2020 även kommer att inkludera medlemskap för 2021. 

Vi tackar för våra medlemsorganisationers olika engagemang och hårda jobb att ställa om och parera vardagen för sig själva och många andra medborgare.

Vi vet att flera medlemmar i våra medlemsorganisationers har deltagit i aktiviteter i pandemins spår som verkligen varit nödvändiga såsom stöttat kommuner, gått in som personal i sjukvården, paketerat folkmyndighetens test material, levererat testresultat och spridit information om Covid-19 och dess olika skeenden.

Alla hoppas vi nu att 2021 blir ett mer normaliserat år där spridningen stoppas och minimeras snarast möjligt! SLFKs fokus för våra medlemmar framåt kommer att bidra till att utöka gemensamt arbete, kommunikation och förståelse mellan kommuner och civila försvarsföreningar och att underlätta för uppbyggnad av krisberedskap.

Vi ser också fram emot att fira vårt 80-års jubileum den 7 maj. Preliminärt kommer vi att arrangera ett digitalt event med sikte på att träffas fysiskt någon gång under hösten.
 

 

Bästa hälsningar med önskan
om ett Gott Nytt År!
Ina Ununger

LÄNKKNAPP TILL SLFK:s HEMSIDA


Innehåll:

 
 
Valberedningen anmodar till styrelsenomineringar

Försvarsbeslutet lägger grunden för ökad säkerhet och stabilitet

I ny lokal...

Vårt medlemserbjudande


 


Valberedningen anmodar till styrelsenomineringar

29 december 2020                                                                      

 

Till medlemsorganisationerna                                                                        

 
Inför årsmötet 2021 i Stockholms länsförbund för krisberedskap (SLFK) ber vi medlemsorganisationerna att komma in med förslag till lämpliga personer att ingå i styrelsen och till revisorer
 

Arbetet som ledamot i SLFK:s styrelse är ansvarsfullt och ställer krav på engagemang för att kunna företräda våra medlemmars intressen.
 
Valberedningen finner det viktigt att förbundets medlemmar påverkar sammansättningen och utvecklingen av styrelsen.

 
Rollen som styrelseledamot innebär också att inom ramen för styrelsearbetet företräda verksamheten som bedrivs av SLFK som helhet och inte agera utifrån enskilda intressenters särintressen. Styrelseledamöterna ska uppvisa en god närvaro. Vid återkommande förfall bör ledamoten ställa sin plats till förfogande. Ledamöterna ska också vara medvetna om att de har uppdrag mellan styrelsemötena. Det är också av stor betydelse att de nominerade har god kunskap om Sveriges krisberedskap
 
De personer som föreslås bör ha gett sitt samtycke. För att vi ska kunna nå vederbörande ber vi att ni lämnar kontaktuppgifter och gärna en kort redogörelse för relevanta meriter.
 
Representanter för Försvarsmakten (MR Mitt), Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Region Stockholm och Polismyndigheten i Stockholms län utses av respektive organisation.

En lista över den nuvarande styrelsens sammansättning presenteras nedan.
 
Ni kan nå valberedningens ledamöter:
Christina Hamberg            073 - 321 53 08      christina@hambergs.net
Ulf Engström                     070 - 860 87 71      ulf.h.engstrom@gmail.com    
Yvonne Antoft                    070 –748 59 90      yvonne.antoft@outlook.com

                                         
Förslag bör vara valberedningen tillhanda senast den 10 februari 2021  per e-post till
a_valberedningen@slfk.se eller per brev till Valberedningen, SLFK, Teatergatan 3, 111 48 Stockholm.
 
Med vänlig hälsning

Christina Hamberg
Sammankallande i SLFK valberedning

 
Försvarsbeslutet lägger grunden för ökad säkerhet och stabilitet

         
 
– Det här är en stor och viktig satsning, i synnerhet med tanke på att vi lever i en tid med en osäker omvärldsutveckling. Beslutet lägger grunden för att kunna öka den krigsavhållande effekten och samtidigt bidra än mer till säkerheten och stabiliteten i vårt närområde, säger ÖB Micael Bydén.

Beslutets inriktning ligger i allt väsentligt i linje med Försvarsmaktens egen planering och möjliggör en långsiktighet i utvecklingen, något som saknats i tidigare försvarsbeslut.

Detta är särskilt positivt och viktigt, då det tar tid att bygga försvarsförmåga, kommenterar ÖB.
Försvarsmakten kommer nu att fortsätta utveckla den militära förmågan och växa såväl i volym som geografiskt. Parallellt utvecklas de internationella samarbeten som redan sker, och där Finland intar en särställning.
Försvarsbeslutet innebär även stora möjligheter för Försvarsmakten att bidra till viktiga steg i utvecklingen av totalförsvaret, för ett mer robust och motståndskraftigt samhälle.

 ÖB Micael Bydén

NÅGRA AV FÖRÄNDRINGARNA I KORTHET:

Personalförsörjning. Krigsorganisationen ska växa från dagens 60 000 till 90 000 personer år 2030. Antal värnpliktiga utökas till 8 000 per år under försvarsbeslutsperioden.

Nya regementen. Nya regementen och en ny flottilj kommer på sikt att skapa förutsättningar för att ytterligare stärka försvarsförmågan.

Armén. Två mekaniserade brigader organiseras under 2021-2025. Organisering av en tredje mekaniserad brigad och en reducerad motoriserad brigad för Stockholmsområdet påbörjas. Förbanden på Gotland förstärks. Under perioden ska också organiseringen påbörjas av bland annat en divisionsstab, en divisionsledningsbataljon samt två divisionsartilleribataljoner.

Marinen. Antalet ubåtar ökar från fyra till fem. Korvetterna uppdateras och förberedelser för anskaffning av två nya ytstridsfartyg inleds. Ytterligare en amfibiebataljon etableras i Göteborg.

Flygvapnet. Jas 39 Gripen C/D utgör fortsatt kärnan i stridsflygsystemet och kommer att tillsammans med Jas 39 E vara en viktig del av krigsorganisationen även efter 2030. Ytterligare jaktrobotar anskaffas, telekrigsförmågan stärks. Långräckviddig bekämpningsförmåga anskaffas inför perioden 2026-2030.

Hemvärnet. Förstärks med ny materiel som fordon, sensorer och mörkermateriel.

Cyberförsvar. Sveriges cyberförsvarsförmåga stärks, inte minst genom fördjupade samarbeten med aktörer i totalförsvaret.

Källa: Försvarsmakten
 
I ny lokal...

 
Förbundet har nyligen flyttat in i ny lokal en trappa upp på andra våningen I Drottning Victorias Örlogshem på Teatergatan 3.

- Vi kommer nu att ha bättre förutsättningar att bedriva verksamheten framåt. Bland annat har vi bättre förutsättningar att kunna arrangera personliga möten. Vi har också tillgång till fler konferensutrymmen, säger Ina Ununger.
 
Vårt medlemserbjudande

Det här erbjuds du som medlem i SLFK:
  • Breddad samarbetsplattform som stödjer kommuners lokala och regionala robusthet.
  • Nätverkande och relationsskapande möten mellan kommunala beslutsfattare, civila försvarsorganisationer och näringslivet.
  • Medverka till en ökad förståelse för styrkor och svagheter i krisberedskapssystemet.
  • Intressanta föredrag om aktuella ämnen samt mingel syftande till att orientera och uppdatera våra medlemmar om beredskap och framtidsfrågor.
  • Lobbying syftande till att politiska beslutsfattare prioriterar totalförsvarsfrågor på det lokala planet i vår region.
  • Ge våra medlemmar möjlighet till lokal utbildning och utveckling inom krisberedskapen. Vi kan komma till er!
Två studier påbörjadeTvå studier är nu igång vid Försvarshögskolan. En blir klar i januari 2021 och den andra studien i juni 2021.

Ändamålet med dessa studier är att ta reda på hur SLFK, med uppdaterad kunskapsgrund, ska kunna rikta olika insatser där de bäst behövs.

Vi vill identifiera och analysera likheter och olikheter som täcker hela spektrat från fred, kris till krig. Utifrån resultaten ska vi kunna föreslå åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister och olikheter. 
LÄNKKNAPP: Allt du behöver veta om Covid-19Stockholms Länsförbund För Krisberedskap


För våra medlemmar i regionen StockholmFör ytterligare info v g kontakta kommunikationsgruppen på 
kommunikationsgruppen@slfk.se

Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelseOur mailing address is:
kansliet@slfk.sehttps://www.facebook.com/SLFKPUNKTSE/

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholms Länsförbund för Krisberedskap · Teatergatan 3, 1 tr · Stockholm 11148 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp