Copy

SLFK NYHETSBREV 2021:2
Oktober 2021

 

 


Sverige öppnar upp!

Kära medlemmar,
 

Sverige öppnar upp under Krisberedskapsveckan v. 39, 2021. Flera av våra medlemmar såsom regionala frivilliga civilförsvarsföreningar och medlemskommuner har på SLFK:s digitala medier passat på att sprida sina olika aktiviteter under veckan som har gått.

Som regionalt medlemsförbund vill vi stimulera till spridning av information och kunskapsdelning inom civil krisberedskap. Detta är högaktuellt i spåren av Corona-pandemin. Vi behöver medvetandegöra allas vårt gemensamma ansvar vid kriser, samhällsstörningar, katastrofer och ytterst krig, det vill säga Sveriges totalförsvar.


Detta inbegriper allt från spontanfrivillighet till organiserad frivillighet inom till exempel våra frivilliga försvarsorganisationer för att stärka Sveriges försvarsförmåga.


SLFK:s styrelse - LÄNK - vill härmed deklarera vår avsikt att sträva mot ett utvecklat, aktivt och inkluderande engagemang. Vi planerar ett skarpladdat års-program för 2022.

I spåren av vår spännande 80-åriga historia av engagemang för krisberedskap och totalförsvaret - LÄNK TILL JUBILEUMSBOK - ser vi framtiden an.


Bästa hälsningar,


Ina Ununger
Styrelseordförande


  Innehåll

- Höstens första frukostseminarium gick av stapeln
- Handlingskraft: en samlad plan för ett starkare totalförsvar
- Stärkt regeringsmakt vid fredstida kriser ska utredas
- SLFK uppdaterar medlemserbjudandet
- En vision om SLFKs stöd till länets aktörer
- SLFK på styrelsekonferens i Älvkarleö
- Vad är en frivillig försvarsorganisation?
- Beställ SLFK:s jubileumsbok

 
 
Höstens första frukostseminarium gick av stapeln
                  

Temat var Frivilliga – en resurs att räkna med? 54 intresserade var anmälda till årets tredje frukostseminarium.

Följande recensioner och kommentarer skrivna av åhörare som var med kunde läsas på SLFK:s profil på LinkedIn:

 

RÖSTER OM FRUKOSTSEMINARIET:
 
"Utmärkt seminarium angående frivilligfrågan inte minst hur vi kan få det att bli ännu bättre på kommunal nivå, där allt händer som bekant…"
 
"Kärnfulla diskussioner ledda av Minou Sadeghpour".
 
"Här finns mycket slutsatser att dra i hur samarbetet har fungerat i pandemin. I våra utvärderingsuppdrag ser vi en mängd framgångsfaktorer som skulle kunna tillämpas bredare."
 
"Utmärkt initiativ Stockholms länsförbund för krisberedskap - SLFK!"
 
"Blev mycket bra samtal, många bra frågor som lyftes."

 

Helt klart visar alla dessa hedrande omdömen att SLFK har slagit in på rätt väg med frukostseminarierna. Nästa frukostseminarium är planerad att äga rum 26 november.

SLFK.s styrelseledamot Minou Sadeghpour Ledningsstrateg och stabchef i krisorganisationen Sigtuna kommun, agerade moderator. Ina Ununger SLFK:s styrelseordförande introducerade panelen.

Medverkade som gäster gjorde: Ylva Jonsson Strömberg, Chef, Enheten för krishantering och beredskap, Röda Korset, och 
Carina Wiro Nationell samordnare krisberedskap, Civilförsvarsförbundet. 
             

Handlingskraft:
En samlad plan för ett starkare totalförsvar 
 
                 
 
ÖB Micael Bydén och vik GD för MSB Camilla Asp.
 
I en osäker och snabbt föränderlig tid är ett av Sveriges viktigaste uppdrag att öka den samlade förmågan att försvara landet. På uppdrag av regeringen har Försvarsmakten och MSB utarbetat en handlingsplan för att ytterligare stärka förmågan inom totalförsvaret.

Bland annat ska arbetet inriktas mot sex prioriterade fokusområden: beredskapsplaner och krigsorganisation, ledning och samverkan, försörjningsberedskap, att ge och ta emot civilt och militärt stöd, försvarsvilja och stärkt informations- och cybersäkerhet.

– MSB har en central roll i utvecklingen av det civila försvaret och vi ska särskilt verka för att aktörerna samordnar planeringen samt för att samordning sker i förhållande till det militära försvaret. Vi har alla ett ansvar, där alla aktörer dels måste göra det som krävs för att få effekt på längre sikt och dels säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret här och nu, säger Camilla Asp vikarierande generaldirektör för MSB.


Läs mer HÄR

Stärkt regeringsmakt vid fredstida kriser ska utredas

                                                    

 
Regeringens makt vid allvarliga kriser i fredstid kan behöva stärkas, och en parlamentarisk kommitté ska nu utreda om grundlagen bör ändras.

Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) har regeringen i Sverige sämre förutsättningar än regeringar i andra länder att hantera civila kriser. Det kan t.ex. handla om naturkatastrofer, smittspridning eller terrordåd.

Regeringen anser att coronapandemin visat på brister. Att ge regeringen ökade befogenheter kräver ändringar i grundlagarna, regeringsformen och riksdagsordningen, rapporterar TT.

LÄNK: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/ett-snabbare-agerande-vid-framtida-kriser-i-fredstid/
 


MSB ska förbereda nationellt center för cybersäkerhetsforskning
 
MSB har fått ett regeringsuppdrag som rör förberedelser för nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation.

I regeringsuppdraget ingår att presentera förslag på hur en långsiktig samverkansstruktur för samhällsviktig verksamhet, forskarsamfundet och näringslivet inom cybersäkerhet kan se ut.

Läs mer HÄR
 
 

SLFK uppdaterar medlemserbjudandet:
 

■  Regionalt samarbetsnätverk som stöd för kommuners lokala robusthet.
 
■  Möten mellan kommuner, totalförsvarsorganisationer och näringsliv.
 
■  Skapa förståelse för totalförsvaret och hur våra medlemmar kan bidra.
 
■  Påverkan och initiativ syftande till att beslutsfattare lyfter totalförsvarsfrågor på det lokala planet.
 
■  Ge våra medlemmar möjlighet till utbildning och utveckling.

 
SLFK arbetar för att tydliggöra medlemserbjudandet. Diskussioner pågår om hur SLFK kan tillföra medlemmarna ett aktivt diskussionsforum inför 2022 som på bästa sätt kan bidra till att stärka våra medlemmars krisberedskapsarbete.


En vision om SLFKs stöd till länets aktörer
 
 
Inte mindre än 2,344 miljoner invånare bor i länet (2019). Detta ställer krav på krisberedskapen och att kommunikationsvägarna mellan myndigheter och civilsamhälle fungerar så optimalt som möjligt.

SLFK vill bidra till att sammanföra och skapa bryggor mellan olika sektorer och aktörer inom länet. Vi planerar att bli ännu aktivare!

SLFK på styrelsekonferens i Älvkarleö
 

Övre bilden fr v Ina Ununger och Annette Rihagen.
 
Vid en tvådagars planeringskonferens vid Svenska Lottakårens kursgård Älvkarleö Herrgård samlades SLFK:s styrelse. Målet var att arbeta fram nya medlemsaktiviteter för att befrämja nätverksbyggande inom den civila delen av totalförsvaret.
 
Styrelseordförande Ina Ununger strukturerade upp kommande verksamhet och prioriteringar under medverkan av vår processledare Annette Rihagen f.d. Rikslottachef. Frukostseminarier och regiondagar i kunskapsspridande syfte planeras. Vice ordförande Johan René som också är överstyrelsens ordförande i Försvarsutbildarna, gav mycket kvalificerad input i överläggningarna.

Högt uppe på agendan ligger självklart också frågor om att befrämja kommunal samverkan med det lokala näringslivet inom det nya totalförsvaret. Totalförsvaret definieras som en förening av militärt och civilt försvar. Näringslivet har en självklar nyckelroll inom båda dessa sektorer. Styrelseledamoten Kent M. Andersson som också är ordförande i FGS, Företagargruppen i Stockholm, presenterade betydelsfulla observationer om vad som behöver göras inom kapacitetsuppbyggandet.

 

 

Vad är en frivillig försvarsorganisation?

 
 
De frivilliga försvarsorganisationerna är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen genom den så kallade Frivilligförordningen.

I Frivilligförordningen har regeringen angett 18 ideella, medlemsstyrda organisationer med särskilt viktiga uppdrag på beredskapsområdet att utbilda och rekrytera förstärkningsresurser för till exempel myndigheter, regioner och kommuner.

Frivilliga försvarsorganisationer utbildar och samlar den kompetens som efterfrågas av olika aktörer. På så sätt både stärker de samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar och bidrar till folkförankring och försvarsvilja.

På kommunal nivå finns frivilliga resursgruppen (FRG), som består av utbildade medlemmar från olika frivilliga försvarsorganisationer.

Lär mer HÄR
 

Beställ SLFK:s jubileumsbok

             
Vår jubileumsbok är på 90 sidor och rikt illustrerad. Den panorerar över
SLFK:s historia och skiftande verksamhet genom decennierna.


Författare: Leona Jäger Clarstedt

Boken beskriver centrala delar av SLFK:s aktiviteter till stöd för totalförsvaret genom åren. Den åskådliggör hur förbundet har spelat en viktig och innovativ roll inom nätverksbyggande, samarbete, kunskapsinsamling och kunskapsspridning.

Boken kostar 150 kronor inklusive porto.
Vid intresse beställ boken på kansliet@slfk.se med angivande av din adress.

 
Via knapparna nedan når du våra sociala medier:
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedInFör våra medlemmar i regionen Stockholm

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en
regional samarbetsorganisation för krisberedskap.

Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, Ledamot SLFKs styrelseOur mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholms Länsförbund för Krisberedskap · Teatergatan 3, 1 tr · Stockholm 11148 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp