Copy
View this email in your browser


SLFK NYHETSBREV 2022:2
Juni 2022
 

Bästa medlem,

Den pågående invasionen av Ukraina visar nödvändigheten av ett förenat engagemang för uppbyggnad av vårt totalförsvar. Samtidigt konstaterar vi att Sverige tillsammans med Finland nu inbjudits att vara kandidatländer att framåt ingå i försvarsalliansen NATO:

Vi börjar från en låg nivå. Inte tillräckligt mycket är tänkt – och det som är tänkt, det är spretigt och behöver bli mer enhetligt. Samtidigt som vi lägger fast grunder för vårt agerande, måste vi bygga upp organisationer och förmågor. Det kan bli fel, men uraktlåtenhet att handla ligger en chef mera till last än misstag i fråga om val av medel.

Gemensam ödmjukhet och förståelse är helt avgörande. Diskussion och
samarbete krävs för att vi ska komma framåt! Vi söker nu samarbete med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) och Frivilliga Försvars-organisationernas Samarbetskommitté (FOS) dels för att inte trampa in på varandras områden, dels för att lägga grunden för en förtroendefull och bred samverkan.

Alla ideella och frivilliga krafter behövs – vi ska inte konkurrera utan komplettera varandra. Länsstyrelsens initiativ och fortsatta arbete för att samordna frivilligverksamheten genom en organisation av frivilligsamordnare är vi mycket tacksamma för!

Som ny styrelseordförande gläds jag åt att välkomna Yvonnè Antoft som ny vice styrelseordförande och kansliansvarig samt våra nyvalda ledamöter Tuula
Torro
och Markus Poletti båda från Civilförsvarsförbundet som kommer att ytterligare förstärka våra insatser framöver.
 


Vänliga hälsningar,

Johan René

Styrelseordförande


  Innehåll
  • Kalendarium 2022
  • Två nya styrelseposter tillsatta
  • Årets andra lunchseminarium gick av stapeln
  • SLFK bjöds in till Landshövdingen på Tessinska Palatset
  • Samverkan Stockholmsregionen SSR besökte SLFK
  • SLFK:s medlemsavgifter beroende på kategori
  • MSB informerar om Krisberedskapsveckan
  • Beställ SLFK:s jubileumsbok
Kalendarium 2022
 
Redan nu kan du som man säger "save the date" då vi har ett antal aktiviteter som vi redan nu kan berätta om. Med information kommer:

3-7 jul
Almedalsveckan

31 augusti 
Lunchseminarium: Desinformation och påverkanskampanjer

12 oktober 
Regiondag 2022: Försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar i en osäker omvärld

17 november
Lunchseminarium: Folkförankring

På hemsidan kommer vi att publicera kommande information. Vi kommer också att gå ut med inbjudningar per mejl.

Två nya styrelseposter tillsatta
 
Förbundsmötet genomfördes den 21 april. Då valdes två nya medlemmar att ingå i styrelsen:
                                  
                             Markus Poletti                 Tuula Torro                               

Markus Poletti är ordförande i Stockholms Civilförsvarsförening och arbetar som nationell samordnare med inriktning på krisberedskap på ABF. Markus är projektledare för nätverket Preppa Tillsammans på uppdrag av MSB. Projektet förklarar hur man kan möta en krissituation tillsammans genom  förberedelser. Han bor i Skarpnäck och har scouting och prepping som fritidsintressen. 

Tuula Torro är ordförande i Huddinge civilförsvarsförening. Hon är egenföretagare verksam inom utbildning och pedagogik på området för förskola och skola. Tuula är förskollärare, har rektorsutbildning och har lång erfarenhet av förskolan. Hennes fritidsintressen är Barnkonventionen, Friluftsfrämjandet och hemberedskap. Hon bor i Bandhagen.
 
HÄR kan du se ett persongalleri med alla våra förtroendevalda och se vilka vi är.

Förbundsmötesprotokollet kan du läsa HÄR

Årets andra lunchseminarium gick av stapeln
 

Som led i SLFKs seminarieserie i samhällsberedskapens tjänst organiserade vi ett lunchseminarium på Zoom den 16 juni. Ämnet var Näringslivets roll i kris och krig. Här ovan ser du vår kunniga panel.

Diskussionen tog sin utgångspunkt från att Rysslands invasion av Ukraina är ett faktum och att den europeiska säkerhetsordningen är förändrad i grunden. Kriget får konsekvenser för hela omvärlden och framförallt Europa. Här är Sverige inget undantag.


Näringslivets roll i kris och krig är inte bara central utan avgörande för att vi ska nå framgång i totalförsvarsplaneringen och bygga ett samhälle med motståndskraft i kris såväl som krig. Hittills har stort fokus stått till de statliga myndigheterna. Företag har i mycket liten utsträckning – om ens alls – involverats. Men nu är vi framme vid punkten där totalförsvarets återuppbyggnad behöver inkludera alla parter i samhället och inte minst näringslivet.

I takt med att arbetsformer och förutsättningar etableras, kommer företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet att engageras. Detta faktum förtydligades ytterligare med regeringens tillkännagivande om att inrätta ett tvärsektoriellt näringslivsråd., 

Vi tackar alla som deltog, både panel och gäster, och ser fram emot att träffas på vårt nästa lunchseminarium som äger rum den 31 augusti 2022.
Ämnet kommer att handla om Desinformation och påverkanskampanjer. Inbjudan kommer! Välkomna då.

SLFK bjöds in till Landshövdingen på Tessinska Palatset
 
Tessinska Palatset - Landshövdingens residens med barockpark. 

Landshövdingen bjöd in till träff med frivilligorganisationer i länet. Vid ett seminarium den 1 juni - Frivilliga i samhällets tjänst - tog Länsstyrelsen fasta på de frivilliga krafter som gör oersättliga insatser i vårt samhälle. Diskussioner bland de inbjudna handlade bland annat om hur frivilliginsatserna ser ut i Stockholms län och hur vi gemensamt kan nyttja denna kraft på ett än mer effektivt och ändamålsenligt sätt, menade Staffan Gröndahl initiativtagare till träffen. Även vår styrelseledamot i SLFK Göran Dalin talade om krisberedskap och de frivilligas strategiska och samhällsviktiga roll.

Länsstyrelsens tjänstemän berättade om olika insatser och John Fritsch berättade om de 12 frivilligsamordnarna som Länsstyrelsen har engagerat för att vara en resurs när behovet föreligger att ringa in frivilliga. Samordnarna deltar även i deras övningar utifrån den kompetens de besitter. Efter presentationerna blev det grupparbete och därefter mingel.

Föreningen företräddes av Johan René styrelseordförande; Yvonnè Antoft vice styrelseordförande; och, Kent M Andersson SLFKs skattmästare. Richard Nyström förbundets kommunikatör, deltog i seminariet i egenskap av en av länets 12 frivilligsamordnare. Målet med träffen var att sammanföra aktörerna med varandra och bygga upp nätverk och kontakter inför kommande utmaningar för länets krisberedskap.

SLFK fick flera hedrande omnämnande av olika talare, värdar, medlemsorganisationer, inbjudna och representanter för frivilligorganisationer. Vi gladde oss att över att vårt arbete gjort positiva avtryck. Tack för detta!
Samverkan Stockholmsregionen SSR besökte SLFK
 
 
Häromveckan fick SLFK besök av chefen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR) Mikael Jeppsson och Filip Sandberg båda vid Länsstyrelsen i Stockholms län. SSR koordinerar samhällsviktig regional samverkan vid störningar i länet.

SSR samordnar 37 aktörer i samverkan, däribland länsstyrelse, region, kommuner, polis, försvarsmakt, tullverket, trafikverket, räddningstjänst m fl. Mottot är trygg, säker och störningsfri. Man arbetar utifrån en gemensam målbild som går ut på att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen i vardag, kris och höjd beredskap. Detta sker genom att; stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner samt inrikta och samordna regionens resurser för att kunna förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser.

- Till grund för arbetet ligger regionala samverkansmodeller, förklarade Mikael Jeppsson. Samverkan sker utifrån olika verktyg. Filip Sandberg berättade om den dagliga verksamheten kring samverkan i länet.

Besöket ingick i styrelsens strategimöte som SLFK anordnade vid Drottning Victorias Örlogshem på Blasieholmen i Stockholm. Där har vi våra lokaler.

Styrelseordförande Johan René förklarade att SSRs presentation var av stort värde för förbundet och båda gästerna erhöll SLFKs jubileumsbok som tack för ett mycket givande besök.

HÄR kan du ta del av en länk med mer information om SSR, utgivet av MSB.
SLFK:s medlemsavgifter beroende på kategori

 

Årsavgifter för 2022

Medlemmar i SLFK är verksamma i länet och har krisberedskap som gemensam nämnare. Bland våra medlemmar kan nämnas bland andra Länsstyrelsen, Landstinget, Polisen, Försvarsmakten, frivilliga försvarsorganisationer, politiska partier och kommuner i Stockholms län. Vi välkomnar även företag som medlemmar och enskilda medlemmar.

Om Din organisation/myndighet/företag inte redan är medlem kan ni enkelt dra nytta av den erfarenhet och samlade kompetens som finns inom förbundet genom att ansöka om medlemskap

Bli medlem

Enskilda kan, efter prövning av styrelsen, bli associerade medlemmar utan rösträtt vid förbundsmötet. Här har du en LÄNK

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna bestäms årligen av Förbundsmötet och debiteras i december före verksamhetsåret.

Kontakta kansliet om du har några frågor kansliet@slfk.se
MSB informerar om Krisberedskapsveckan

Du är en del av Sveriges beredskap. Välkommen att delta i Krisberedskapsveckan 2022!

Kampanjen Krisberedskapsveckan leds av MSB och genomförs främst av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer. Men även föreningar, studieförbund, skolor, näringsliv, arbetsplatser, butiker, bostadsbolag, elleverantörer etc är varmt välkomna att delta på det sätt som passar den egna verksamheten.


Kort om kampanjen

MSB har initierat Krisberedskapsveckan som genomfördes för första gången 2017. Målen med kampanjen är att fler privatpersoner reflekterar  över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar sig en hemberedskap. Kommunerna är huvudaktörer i kampanjen, eftersom de ansvar för beredskapen på lokal nivå och därmed står närmast invånarna före, under och efter en händelse. Att kommuner satsar på lokal riskkommunikation är därför ytterligare ett kampanjmål. 

MSB uppmanar kommunerna att samverka med andra aktörer under veckan, exempelvis det lokala näringslivet, frivilligorganisationer, lokalradion, branschorganisationer och myndigheter i kommunen och i länet. Tanken är att kampanjen ska fortsätta utvecklas och växa med tiden och engagera allt fler aktörer i samhället. Ungefär hälften av Sveriges kommuner brukar delta och många organisationer brukar uppmärksamma kampanjen på olika sätt.

Läs mer HÄR

Beställ SLFK:s jubileumsbok

             
Vår jubileumsbok är på 90 sidor och rikt illustrerad. Den panorerar över
SLFK:s historia och skiftande verksamhet genom decennierna.


Författare: Leona Jäger Clarstedt

Boken beskriver centrala delar av SLFK:s aktiviteter till stöd för totalförsvaret genom åren. Den åskådliggör hur förbundet har spelat en viktig och innovativ roll inom nätverksbyggande, samarbete, kunskapsinsamling och kunskapsspridning.

Boken kostar 150 kronor inklusive porto.
Vid intresse beställ boken på kansliet@slfk.se med angivande av din adress.
Via knapparna nedan når du våra sociala medier:
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedInFör våra medlemmar i regionen Stockholm

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en
regional samarbetsorganisation för krisberedskap.

Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Redaktör och produktion: Richard Nyström, Ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholms Länsförbund för Krisberedskap · Teatergatan 3, 1 tr · Stockholm 11148 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp