Copy
Vriendennieuws Winter 2022

Beste Vrienden,

Een laatste Vriendennieuws van 2022 met een korte terugblik en het laatste nieuws over de bestuurswisseling.

Het was een bewogen jaar voor bestuur en de vereniging in het algemeen. Na twee Coronajaren konden wij weer fysiek bij elkaar komen en het was goed elkaar weer te zien en dingen op te pakken. Het bestuur was bezig met de voorbereidingen van het 20-jarig jubileum van de vereniging in januari 2022. Maar het virus begon na de feestdagen weer om zich heen te slaan en we moesten dan ook helaas het besluit nemen om de jubileumviering af te blazen. 
Ook het tragische ongeluk waardoor Frans van Verschuer in juni van dit jaar overleed was een gebeurtenis waarbij alles en iedereen stil viel. Het heeft daarna een tijdje geduurd voordat er weer Vriendenactiviteiten werden ontplooid.

In de zomer begon de tijd te dringen bij het vinden van nieuwe bestuursleden. In 2021 verliet Cees Bassa vroegtijdig het bestuur en in maart 2022 vertrok ook Eveline Brand voortijdig, waardoor het bestuur met een kleinere bezetting verder ging. Gelukkig konden we vrij snel de post van ledenadministrateur opvullen en dit is inmiddels in goeie handen van Marc van den Wyngaerdt en Marijke Paternotte. 
Ik nam na het aftreden van Cees, naast de functie van secretaris, ook de voorzittershamer tijdelijk tot me. Maar eind 2022 zouden er nog 3 vacatures ontstaan door het aftreden van Adriaan van Hoorn, Jacqueline de Vries en mijzelf. Na diverse pogingen om opvolgers te vinden is het uiteindelijk gelukt om tijdens de ALV van 26 november een aantal bestuurskandidaten aan jullie voor te stellen: 
Andrea Zierleyn, Cees de Jong en Rolien van der Torren. De aanwezige leden hebben tijdens de ALV gestemd voor deze kandidaten en inmiddels heeft zich nog een vierde kandidaat gemeld: Raymond Rison. In een bestuursvergadering van 6 december hebben we de nieuwe bestuursleden bijgepraat en ‘ingewerkt’ en de komende tijd staan we hen nog bij waar nodig. Uiteraard komen zij binnenkort met nieuws over de definitieve rolverdeling, maar wel is duidelijk dat Andrea de voorzittersfunctie gaat vervullen en Cees de secretarisrol op zich neemt. 

Per 1 januari 2023 treden Jacqueline de Vries en ik af. Adriaan van Hoorn heeft aangegeven in het bestuur te blijven tot er een nieuwe penningmeester is gevonden. Met Leen de Deugd en Adriaan van Hoorn blijft gelukkig de nodige kennis en historie aanwezig in het nieuwe bestuur. 
Hiermee is het voortbestaan van de vereniging met een voltallig bestuur gewaarborgd en kunnen er weer nieuwe plannen worden gemaakt om het landgoed Mariënwaerdt op vele terreinen te ondersteunen.

Jacqueline en ik wensen, ook namens de leden, het nieuwe bestuur veel succes in het aanbrengen van het nieuwe elan! 

Ik wens u allen fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.


Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij mailen: secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl
Bellen mag ook: 06 - 52 06 51 73.


Gezonde groet, 
namens het bestuur van de Vrienden van Mariënwaerdt

Joanne Bredero, interim-voorzitter

Bestuur in de nieuwe samenstelling (afwezig Adriaan van Hoorn), van links naar rechts:
Leen de Deugd, Raymond Rison, Andrea Zierleyn, Rolien van der Torren, Cees de Jong

Activiteiten december 2022

Zaterdag 17 december: 09.15u Bosactiviteit: hout kloven, 't Karnhuis

Aanmelden voor alle activiteiten graag via de website.

Kijk op onze Jaaragenda voor de geplande activiteiten 2022. Daar staan ook de overige activiteiten (voor zover bekend, activiteiten 2023 volgen z.s.m.). Op de Facebookpagina van Vrienden van Mariënwaerdt staan regelmatig foto's en wetenswaardigheden.

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp