Copy
Informatiebrief vanuit Gemeente Dronten, OVDD, LTO en DOES
View this email in your browser

Beste ondernemers,

Naar aanleiding van de ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot het coronavirus is het belangrijk dat we elkaar vinden én verbinden.

We zijn trots op onze lokale ondernemers en we hopen dat ook u goed door deze moeilijke tijden heen komt. Dit realiseren we alleen samen. Ongetwijfeld hebben de maatregelen ook impact op uw bedrijfsvoering en daarbij bieden wij als samenwerkende organisaties de ondersteuning die nu nodig is.
 
Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien over de regelingen en mogelijkheden en u daarbij optimaal te kunnen ondersteunen, hebben onderstaande organisaties het initiatief genomen een gezamenlijke nieuwsbrief op te stellen.
Op die manier proberen we de informatiestromen zoveel als mogelijk bij elkaar te brengen en u op efficiënte wijze door te verwijzen naar de juiste partijen voor de benodigde ondersteuning.
 
Wij wensen u allen veel sterkte, gezondheid en wijsheid toe in deze bijzondere tijd.

Met hartelijke groet,
 
Gemeente Dronten
Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD)
Stichting DOES
LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland

In deze nieuwsbrief voor u:

In deze uitgebreide nieuwsbrief hebben wij alle belangrijke informatie voor u op een rijtje gezet. U scrollt door de nieuwsbrief naar de informatie die u zoekt. Achtereenvolgens leest u:

>> Informatie vanuit de Gemeente Dronten waaronder
     - Informatie over uitstel belastingen (Besluit GBLT)
     - Belangrijke regelingen
>> Informatie vanuit OVDD
     - OVDD lanceert Ondernemers helpen ondernemers
     - brief van bestuur OVDD
>> Informatie vanuit LTO
     - link naar de website met informatie
>> Informatie voor winkeliers vanuit Stichting DOES
     - Contactgegevens centrummanager
     - Informatie over richtlijnen
>> Overzicht van handige links
>> Deel deze nieuwsbrief met andere ondernemers

Informatie vanuit de gemeente Dronten:

Dienstverlening
Voor gemeentelijke medewerkers gelden op dit moment dezelfde maatregelen die u wellicht ook in uw bedrijf heeft moeten treffen. Dit betekent niet dat u geen ondersteuning of contact kunt zoeken: integendeel. Per email, WhatsApp en telefoon is de gemeente bereikbaar en denkt graag met u mee.


Telefonisch contact
De adviseurs voor bedrijven van de gemeente (Economische Zaken en Werk/Participatiewet) staan voor u klaar. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 14-0321. Het Klantcontactcentrum van de gemeente verbindt u dan door met een beschikbare adviseur.
 
Verder is er een landelijk loket geopend voor het coronavirus voor werkgevers:
0800-2117
Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe te handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.
De specialisten maken onderdeel uit van het adviesteam van de Kamer van Koophandel.


Uitstel lokale belastingen en heffingen voor ondernemers en zzp’ers
 
Omdat de maatregelen rond het coronavirus grote financiële gevolgen hebben voor ondernemers en zzp’ers, bieden de deelnemers van GBLT, waaronder ook gemeente Dronten, ondersteuning voor de betaaltermijn van lokale belastingen: 

  • Een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betaling (tot uiterlijk 31 augustus 2020);
  • Als de belastingaanslag in termijnen wordt betaald via automatische incasso, stopt dit proces ook. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen;
  • Geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting worden pas in september 2020 verstuurd.
Uitstel van betalen tot 31 augustus 2020
U kunt uitstel aanvragen via een digitaal formulier op de website van GBLT (link naar www.gblt.nl). U krijgt standaard uitstel van betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020. Hiervan krijgt u een bevestiging per brief. 
  • GBLT start de invorderingsprocedure op vanaf 1 september 2020. Dit doen wij alleen als de aanvrager voor 31 augustus 2020 niet aangeeft dat hij de periode van uitstel wil verlengen. 
  • Betaalt de aanvrager belastingaanslagen via automatische incasso? Dan stoppen wij tijdelijk het afschrijven in delen voor deze belastingaanslagen. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen. 

Uitstel van de aanslagoplegging voor genoemde belastingsoorten betekent niet dat er kwijtschelding of vermindering van de aanslag wordt verleend. De belastingplicht blijft bestaan. Vraagt een ondernemer en zzp’er niet om uitstel van betalen? Dan volgt het normale invorderingsproces volgens de huidige planning.
 
Gemeente Dronten int zelf de precariobelasting bij de horecaondernemers en standplaatshouders (niet weekmarkt). Deze inning wordt in lijn met bovengenoemd besluit van GBLT eveneens uitgesteld en in september 2020 opgelegd.
 
We begrijpen dat de corona-maatregelen grote gevolgen voor u of uw bedrijf kunnen hebben. Heeft u vragen over uw belastingen? Of loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact op met GBLT, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur.
 
>> Klik hier voor de informatie op de website van GBLT << 


>>Belangrijke regelingen:

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de regeling werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie kunt u vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel


Kandidaten van de gemeente Dronten

  • Als u iemand in dienst heeft genomen vanuit de Participatiewet, (inclusief de mensen die in het doelgroepregister staan ingeschreven) dan gelden dezelfde maatregelen als voor uw andere personeelsleden.
  • Heeft u iemand die werkervaring bij u op doet en mocht dat door corona tijdelijk niet kunnen worden voortgezet, dan hoort uw gebruikelijke contactpersoon van de gemeente dit graag.
Er kan dan in gezamenlijkheid worden bekeken welke mogelijkheden er zijn om de werkervaring op een later moment te vervolgen.
Tijdelijke voorziening voor ondernemers die schade lijden door coronavirus

Uitvoering in Flevoland door Zelfstandigenloket Flevoland
Bent u ondernemer of ZZP’er en hebt u financiële problemen vanwege het coronavirus? Dan kunt u BBZ aanvragen via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF).
Als u vanwege het coronavirus een beroep wenst te doen op het BBZ 2004, wordt u vriendelijk verzocht dit duidelijk in de toelichting te vermelden. Mocht u tijdens of na het invullen van het intakeformulier toch nog vragen hebben, dan kunt u het ZLF bellen of mailen. Het ZLF is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur onder nummer (0320) 278111. U kunt ook mailen naar zlf@lelystad.nl

Tot slot: de gemeente Dronten staat dagelijks in nauw contact met landelijke en provinciale overheden om u zo goed mogelijk te voorzien van informatie en eventuele ondersteuning zo goed mogelijk te faciliteren.
Website
Op de gemeentelijke website hebben wij extra informatie geplaatst waarin ingegaan wordt op de economische impact van het virus.
Informatie vanuit OVDD:

Onderstaande brief vanuit het bestuur is donderdag 19 maart gedeeld via de website van ovdd:

Beste leden van OVDD,

Velen van ons zijn de afgelopen dagen getroffen door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het COVID-19 virus te beteugelen. Maatregelen die voor u persoonlijk, voor uw personeel en ook voor uw onderneming grote gevolgen hebben. Voor sommigen van ons betekent het letterlijk geen omzet en dus geen inkomsten meer.

Als OVDD hebben wij de afgelopen dagen niet stil gezeten. Uw bestuur en verenigingsmanagement overleggen dagelijks met gemeente, VNO-NCW, MKB Nederland en andere stakeholders over de ontstane situatie en de maatregelen die u als ondernemer kunnen helpen om deze moeilijke periode door te komen.

Van overheidswege zijn diverse maatregelen aangekondigd en is een groot steunpakket voor ondernemend Nederland gelanceerd. Uiteraard kost het uitwerken van deze maatregelen enige tijd en wordt uw geduld behoorlijk op de proef gesteld. Wat de OVDD betreft moeten de maatregelen snel ingevoerd worden en mogen ondernemers niet gehinderd worden door bureaucratische obstakels. Daadkracht is geboden, evenals samenwerking.

>> Lees de hele brief op onze website <<

OVDD lanceert: Ondernemers helpen ondernemers

Sinds het coronavirus Nederland heeft bereikt, hebben alle inwoners te maken met maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te verminderen. Delen van het land zijn op slot gezet en dit raakt veel ondernemers. Dit raakt ze hard; direct of indirect.

Ons bereiken veel geluiden van ondernemers die het nu al moeilijk hebben en creatief zoeken naar nieuwe kansen om te kunnen blijven ondernemen. Om te blijven opkomen voor personeel en voor de samenleving en de economie draaiende te houden. Andere ondernemers willen juist iets doen voor een ander, bijvoorbeeld in de vorm van een gratis consult, inzet van eigen expertise of gewoon als manusje van alles. Op de pagina Ondernemers helpen ondernemers brengen wij ondernemers uit de gemeente Dronten bij elkaar.

Informatie vanuit LTO Noord:
LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland wijst leden en andere belangstellenden graag op alle informatie die op de website vermeld staat: https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona
Informatie vanuit DOES:

De centrummanager Leo Hoksbergen onderhoudt intensief contact met de gemeente omtrent de ontwikkelingen in SuyderSee.

Voor vragen kan ook met hem contact worden opgenomen (tel. 06-46281800 of info@focus-mkb.nl). Dit is ook voor ondernemers in Biddinghuizen en Swifterbant.

Richting ondernemers wordt door de besturen van DOES en WVS geadviseerd zorgvuldig en strikt de richtlijnen van het RIVM aan te houden en afstand tot elkaar, personeel en bezoeker aan te houden.

Zolang er geen landelijke verordeningen zijn, zullen winkeliers zelf mogen bepalen of ze open willen blijven. Deze boodschap wordt ook gecommuniceerd via de website, de E-nieuwsbrief en social media voor SuyderSee. Grotere activiteiten zijn opgeschort.

Richting consument wordt geadviseerd dat men de openingstijden van de winkels in de gaten houdt. Voor de koopavond is het advies aan de ondernemers om deze voorlopig te laten vervallen, evenals de koopzondag van 29 maart.


Verder wordt er vanuit DOES en WVS geen advies mbt openingstijden naar de ondernemers gegeven, want de verschillen per branche en type winkel zijn groot en spreiding van bezoekers in het stadscentrum is uit oogpunt van veiligheid ook wenselijk. Belangrijk is vooral dat iedere ondernemer strikt de richtlijnen van het RIVM in acht neemt en veiligheid van personeel en bezoeker voorop zet.

Om ‘samen de moed erin’ te houden, gaan we ondernemers in SuyderSee oproepen korte filmpjes te maken van hun eigen winkel of die van de buurman. Deze filmpjes laten zien welke activiteit er in de winkel is en geeft de winkeliers een mogelijkheid om te communiceren op social media. Maar bovenal: we stimuleren het omzien naar elkaar!

Overzicht van links:

Zowel de Gemeente Dronten als OVDD hebben op hun website een overzicht van links staan waar u als ondernemer informatie kunt vinden.
 
>> Website gemeente Dronten
 
>> Link naar OVDD
OVDD plaatst onder ieder nieuw bericht de links die voor u van belang kunnen zijn, onder andere naar VNO-NCW, MKB Nederland, en informatie vanuit eigen leden.
 
Onderstaande websites willen we in ieder geval graag onder uw aandacht brengen. Hierop is verdere relevante informatie te verkrijgen.
 
Volg de website van het RIVM met o.a. veel gestelde vragen: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 


Volg de website van het MKB met informatie over het coronavirus voor ondernemers: https://www.mkb.nl/corona
 
Retail: volg de websites van de diverse branche- en sectororganisaties voor het actuele nieuws:
https://www.inretail.nl/special/corona/ en https://khn.nl/
 
Kijk op de website van de KvK voor een overzicht van alle regelingen: https://www.kvk.nl/coronaloket/
 
Ga na, eventueel met hulp van uw accountant, of u in aanmerking komt voor Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

 
Ga met uw bank of kredietverstrekker in overleg over verruiming van krediet. Hiervoor bestaan mogelijkheden, zie o.a. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld
 
Ga na, eventueel met hulp van uw accountant, of u bij de Belastingdienst uitstel kunt krijgen voor de periodieke belastingen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
 
www.coronakrant.nl   allerlei voorbeelden van creatieve oplossingen van andere ondernemers en allerlei tips ten aanzien van de werktijdverkorting/deeltijd WW, belastingaangiftes etc.
 
www.uwv.nl/werkgevers  info over werknemers gerelateerde regelingen
 
MINDMAP van Avaq: https://www.avaq.eu/nl/de-coronavirus-mindmap-maatregelen-tips-voor-ondernemers/

 
Tot slot:

Bent, of kent u een ondernemer die niet is aangesloten bij bovengenoemde organisaties, maar toch graag de nieuwsbrief over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus wilt ontvangen? Meld u dan aan via secretariaatGO@dronten.nl

Indien u aangesloten bent bij de eerdergenoemde organisaties, zullen nieuwsberichten via de voor u gebruikelijke weg worden ontvangen. 

Website
Email
LinkedIn
Twitter
Facebook
Copyright © 2020 Ondernemersvereniging De Driehoek, Alle rechten voorbehouden.

www.ovdd.nl

Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp