Copy
Belgische vereniging van specialisten in betonherstelling-,
bescherming en versteviging

FEREB NEWS

Voorwoord door Michaël Martens – Voorzitter Fereb vzw

Anode-Kathode gevaar bij betonherstellingen

 
Zoals in onze laatste nieuwsbrief aangehaald, wensen wij dieper in te gaan op een potentieel gevaar bij betonherstellingen, dat voor velen niet bekend, maar nog meer onderkend is.
Het anode-kathode effect en het hieraan verwant, ringanode effect.
O.a. de WTCB voorlichtingsnota 231, figuur 7 illustreert  aanschouwelijk de ompoling die kan ontstaan, na het uitvoeren van een lokale betonherstelling.Concreet voert de aannemer een lokale betonherstelling uit. Zijn personeel controleert de correcte verwijdering van het beton d.m.v. een indicatievloeistof (meestal fenolftaleïne). De wapening naast de herstelling bevind zich dus in een “niet” gecarbonateerde zone.

In functie van al dan niet toegepaste beschermbekledingen op het oppervlak, zal echter het carbonatatiefront op naastliggende en andere, niet herstelde delen, voortschrijden.

Hierdoor ontstaat er een potentiaalverschil zoals weergegeven op figuur 7, dat aanleiding zal geven tot corrosie en roestvorming.

Het ringanodeffect heeft een gelijkaardig principe. Hier wordt de reactie echter onmiddellijk geïnitieerd door de aanwezige chloriden. Het speelt hier ook minder belang of deze ingemengd of van buiten af toegevoegd zijn. Indien vooronderzoek aangetoond heeft, dat men de veilige drempelwaarde voor chloriden overschreden heeft, moet  men steeds aandacht  hebben voor bijkomende maatregelen (zie ook leidraad FEREB aanbevelingen chloridenschade).

Preventiemaatregelen.

Om de omvang en grootte van eventuele preventiemaatregelen hieromtrent correct in te schatten, is het, zoals steeds, aanbevolen een representatief vooronderzoek uit te voeren.

Ter preventie van het anode-kathode effect maakt men  in de meeste gevallen gebruik van offeranodes. Ter bepaling van het aantal dient de wapeningsdensiteit bepaald te worden. In functie hiervan en de capaciteit, wordt het aantal anodes bepaald.

Indien voorafgaandelijke corrosiepotentiaalmeting zou aantonen dat volledige zones zich in corrosieve toestand bevinden, is het toepassen van systemen met permanent opgelegde stroom mogelijk een alternatief om een meer duurzame oplossing te geven.

De hiervoor beschreven preventiemaatregelen zijn ook van toepassing voor het ringanode-effect.de tussenafstand tussen de anodes wordt echter mee bepaald door de aanwezige concentratie van chloriden.

Voor uw agenda:
Seminarie Kathodische bescherming: 23 november 2017

“nieuwe marktevoluties en tendensen bij duurzame betonherstelling”


Op 23 november 2017 organiseert FEREB vzw, de Belgische Vereniging van Specialisten in Betonherstelling, in samenwerking met de Belgische Beton Groepering en WTCB een seminarie over Kathodische bescherming.
Tijdens dit seminarie zal de focus liggen op de marktevolutie en nieuwe tendensen van Kathodische bescherming bij duurzame betonreparatie.  Theoretische en praktijkgerichte presentaties zullen elkaar afwisselen en worden behandeld door vooraanstaande nationale en internationale gastsprekers.

Belgian Concrete Day: 12 oktober 2017


Tijdens de Belgian Concrete Day, georganiseerd door de Belgische Beton Groepering kan u alle nieuwigheden ontdekken over duurzame betonherstelling, -versterking en bescherming op de standen van onze leden in de FEREB-Square. Gedurende de hele dag kan u ook tal van technische presentaties van specialisten volgen omtrent de verschillende technieken van betonreparatie, toepassing van producten, case-studies enz.
Meer informatie over de Belgian Concrete Day vindt u op [weblink]

Beschermde BP Building-Antwerpen krijgt nieuw kleedje


Het opvallende kantoorgebouw uit begin jaren ’60 is het eerste Europese gebouw waarbij gebruik gemaakt is van een zogenaamde hangconstructie: een ophangsysteem met niet-dragende gevelwanden. Het gebouw, een ontwerp van Léon Stynen, is sinds 2001 beschermd.“Het gebouw springt niet alleen in het oog door zijn unieke constructie, maar ook door zijn opvallende locatie,” aldus minister Bourgeois. “Het is zichtbaar vanuit de verre omgeving. Nadat brokstukken naar beneden vielen werd de betonnen buitenstructuur geïnspecteerd. Daaruit bleek dat de betonaantasting het gevolg is van het gebruik van chloride houdende versneller bij de aanmaak van het beton. Die chloriden hebben het corrosieproces in de hand gewerkt.”

Bij lokaal herstellen van chlorideverontreinigd beton gebeurt het vaak dat er zich nieuwe betonschade voordoet aan de rand van de herstelde zone (ringanode-effect). Tijdens uitvoering werd daarom beslist om naast chloride bindende impregnatie bijkomend Galvashield XP2 te installeren in de te repareren zones. De aanliggende zone (chlorideverontreinigd beton) offert zich als het ware op voor de herstelde zone ('gezond beton'). Om dat effect tegen te gaan is het aangeraden de Galvashield XP2 te installeren in de rand van de repa-ratie. Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel.

De Galvashield XP2 is voorzien van verbindingsdraden en kan rechtstreeks aan de wapening
bevestigd worden. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening. Dit systeem biedt lokaal een oplossing en voorkomt terugkerende schade in gerepareerde zones. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt de levensduur van lokale herstellingen.

Projectinformatie
Bouwheer: Engetrim
Aannemer: Renotec

Gevelrenovatie van het college Christ-Roi in Ottignies 
Het college Christ –Roi in Ottignies dateert van 1965, de gouden jaren van beton. De school werd dan ook volledig in beton gebouwd. Het gebouw is geïnspireerd op het klooster van La Tourette nabij Lyon, van de hand van Le Corbusier. Vandaag biedt deze school onderwijs aan ca 1.400 leerlingen.
De betonplaten waren door de jaren heen volledig gecarbonateerd waardoor stukken los kwamen te zitten en naar beneden vielen. Hierdoor kwam de veiligheid van de bezoekers in het gevaar.
Een totale gevelrenovatie was nodig om op een veilige manier onderwijs te blijven geven.
De gevel diende in de originele staat te worden hersteld; men wou de oorspronkelijke grijze kleur van de oude betonplaten behouden.
Een grondige renovatie van de gevels van het gebouw omwille van esthetische en veiligheidsredenen was noodzakelijk.
De betonplaten werden hersteld met MasterEmaco S 480, een reparatiemortel voor structurele betonherstelling.
MasterSeal 6100 FX, een waterdicht membraan, beschermt de herstelde betonplaten tegen carbonatatie. O.b.v. stalen van het oude beton kon de originele kleur goed worden nagemaakt en werd aangebracht met MasterProtect 330 EL , decoratieve een carbonatatieremmende coating.
De voordelen van deze herstelling kunnen aldus samengevat worden:
  • Herstelling van het oude gebouw, afbraak was niet nodig
  • Vermindert risico op scheuren, bijgevolg lagere onderhoudskosten
  • Gebouw is beschermd tegen weersinvloeden en CO²-uitstoot
  • Opnieuw een veiligere omgeving voor de bezoekers
 
 
Projectinformatie:
Bouwheer: Christ-Roi college – Ottignies
Aannemer: Renotect/Xervon
Gebruikte producten:
MasterEmaco S 480
MasterSeal 6100 FX
MasterProtect 330 EL.

Naar een projectgebonden kwaliteitscertificaat voor betonrenovaties ? 


Basis is hoe dan ook een diagnose van de problemen. De oorzaken en de ernstgraad van de problemen worden  bepaald door visuele inspectie, proeven ter plaatse en labo-analyses. Aansluitend volgt een advies over de reparatiemogelijkheden, met hun voor- en nadelen.
 
Met deze kennis in de hand wordt een renovatieconcept uitgewerkt, in samenspraak met de opdrachtgever.  De klant kan zijn keuze maken op grond van onderzoek enerzijds, en zijn verwachtingen, termijnvisie, risico’s  en budget anderzijds.  
Dit concept wordt daarna vertaald naar een duidelijke werkbeschrijving/lastenboek en een welomschreven renovatiecontract.  
 
De uitvoering van de werken gebeurt door een gespecialiseerde aannemer, gecertificeerd FEREB lid, hetgeen kennis van betonproblemen, kwaliteitssysteem van aanpak en klantgerichtheid veronderstelt.  Er wordt ook gewerkt met de beste geëigende producten. Hiervoor staan de CE markering (conform EN 1504) en BENOR garant.
 
Omdat de huidige praktijk toch soms nog mank loopt en voer is voor discussies en geschillen pleit FEREB voor een projectgebonden kwaliteitscertificaat, dat de (hoger beschreven)  juiste aanpak en het resultaat garandeert.
 
De opdrachtgever kan dit vragen/eisen.  De producent kan dit suggereren.  De aannemer kan dit aanbieden.  De ontwerper kan dit voorzien in zijn bestek.
Het geheel wordt liefst ondersteund door een onafhankelijk keuringsorganisme, eventueel samen met een verzekeringsmaatschappij.  Het certificaat kan gekoppeld worden aan een langdurig onderhoudscontract.
 
De gedachten hierover zijn nog volop aan het rijpen.  Binnen FEREB is hiervoor een werkgroep opgericht .  Alle reacties en suggesties zijn welkom. Uw mening is belangrijk.
U kunt uw globale menig geven bij middel  van onderstaande keuzeknoppen 
 
AKKOORD NIET AKKOORD

Dank voor uw medewerking.

Euracor lanceert nieuwe website


 De nieuwe website van Euracor , exclusief underwriting agent van de  10 jaar garantie verzekering  voor renovatiewerken  van gevels, terrassen en daken is toegankelijk via de link :  https://www.euracor.eu/nl/
 
Copyright © 2017 FEREB vzw, All rights reserved.


Our mailing address is:
FEREB vzw
Grootveldlaan 14
Brussel 1015
Belgium

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
FEREB vzw · Grootveldlaan 14 · Brussel 1015 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp