Copy

  Bwletin

Gwanwyn
              // Spring
                Bulletin 

Hello, Helo Greetings from the g39 warehouse! I'd like to formally introduce myself. I'm Gwen(ba), a new:media artist and g39’s intern for the coming months. // Cyfarchion o warws g39! Hoffwn gyflwyno fy hun yn ffurfiol. Fi yw Gwen(ba), artist cyfryngau newydd ac intern g39 am y misoedd nesaf.

Wrth i’r gwanwyn agosáu mae rhai newidiadau ac wynebau newydd yma hefyd. Y mis hwn cyflwynon ni carfan Jerwood UNITe eleni, bu’m yn cynnal Agored MadeinRoath, a ffarwelion ni a charfan 2 a chroesawu carfan 4 o’r gymrodoriaeth Freelands Fellowship. Gyda hyn, hoffem gyflwyno’r artistiaid eleni a’r hyn sydd ar y gweill...   //   As spring approaches there are some changes and new faces here too. This month we introduced this year's Jerwood UNITe cohort, hosted Made in Roath’s Open, bidding adieu to cohort 2 and welcoming cohort 4 of the Freelands Fellowship. With this, we’d like to introduce you to this year’s artists and what’s coming up…
 

UNITe22
 

Dyn ni’n hynod falch cael cyflwyno’r garfan newydd o artistiaid UNITe22 i g39!
//
We are delighted to introduce the new cohort of Jerwood UNITe22 artists to g39! 

Umulkhayr Mohamed, (Caerdydd); Adam Moore, (Llundain); Gwenllian Davenport, (Dowlais); George Hampton Wale, (Y Fenni); Zillah Bowes, (Caerdydd)
UNITe22
Open Studios Event:
Friday
13th May
&
Saturday
14th May


13/05/22 - 14/05/22


George Hampton Wale - An Evening Length Performance
George Hampton Wale is an artist, designer and maker from Abergavenny. Most of George’s  work is sculpturally textile based, surrounding themes of belonging: in a body, in a landscape, in queerness, in Wales.
//
Artist, dylunydd a gwneuthurwr o’r Fenni yw George Hampton Wale. Mae rhan fwyaf o waith George wedi ei seilio ar decstilau cerfluniol, yn amgylchynu themâu o berthyn: mewn corff, mewn tirwedd, mewn queerness, yng Nghymru.

 


Gwenllian Davenport works between two languages and the conflicts of muscle memory as she switches between them. This process feels bodily and tangible and she sees language as a material, trying to capture the physicality in sculptural, lingual, audible or video based pieces. 
//  Mae Gwenllian Davenport yn gweithio rhwng dwy iaith a’r gwrthdrawiadau o gof cyhyr wrth iddi newid rhyngddynt. Mae’r broses hon yn teimlo’n gnawdol a thiriaethol, mae’n gweld iaith fel deunydd ac yn ceisio dal y corfforoldeb mewn darnau sy’ seiliedig ar gerflun, iaith, sain neu fideo.
 


Mae Adam Moore yn artist Prydeinig- Sant Lwsian trawsddigyblaethol sydd wedi ei leoli yn Llundain a sy’n gweithio gyda dawns. Mae ei waith yn archwilio amlddiwylliannedd, undod a gwydnwch, yn syntheseiddio dimensiynau deunydd, synhwyraidd ac ysbrydol o’r hunan gyda’r byd a gydag eraill.

Images//Delweddau: Long Play Liberation (2020), Performance Instalation commisisoned by Newham London for Newham Black History Month - Photo by Hayleigh Longman

Adam Moore is a London based British-St. Lucian transdisciplinary artist who works with dance. His work examines multiculturalism, unity and resilience, synthesising material, sensory and spiritual dimensions of the self with the world and with others. 

Bright Dynasty (2021), Performance Installation supported by Jerwood Arts and Kunstraum, London


Zillah Bowes is a filmmaker, photographer and poet. Her work frequently explores the role of landscape and its relationship to the individual. Her ongoing connection to nature informs her practice across all mediums. 
//
Gwneuthurwr ffilm, ffotograffydd a bardd yw Zillah Bowes. Mae ei gwaith yn aml yn archwilio rôl y tirlun a’i berthynas gyda’r unigolyn. Mae ei chysylltiad cyfredol i natur yn llywio ei hymarferiad ar draws pob cyfrwng.
Zillah Bowes - Taiya

Umulkhayr Mohamed is a Welsh Somali artist, writer, and curator. Her artistic practice involves creating primarily artist moving image and performance work that explores the tension present between enjoying the act of wandering between emancipatory temporalities and a functional need to position oneself in the now.


Images//Delweddau: Umulkhayr Mohamed - Life's Essence (still) above, Colour Coded, Left.

Mae Umulkhayr Mohamed yn artist, ysgrifennwr a churadur Cymreig Somalïaidd. Mae ei hymarferiad artistig yn cynnwys creu ffilm a gwaith perfformio artist yn bennaf sy’n archwilio’r tensiwn sy’n bodoli rhwng mwynhau'r weithred o grwydro rhwng tymmorau rhyddfreiniol ac angen gweithrediadol i osod eich hun yn y presennol.

 In 2022 we are pleased to present Jerwood UNITe in collaboration with Jerwood Arts, an independent funder dedicated to supporting outstanding artists, curators and producers to develop and thrive. With their help we are supporting five places in 2022.

// Yn 2022 rydym yn falch o gyflwyno Jerwood UNITe mewn cydweithrediad a Jerwood Arts, cyllidwr annibynnol sy’n ymroddi i gynnig cymorth i artistiaid, curaduron a chynhyrchwyr nodedig i ddatblygu a ffynnu. Gyda’u cymorth rydym yn cynnal pum safle yn 2022.


 

g39 Fellowship
     Cymrodoriaeth g39

 

We’re really excited to welcome the fourth cohort onto the Fellowship programme, they take up their studios at g39 and will be with us until 2024.  //   ‘Dyn ni’n hynod gyffroes i groesawu’r bedwaredd garfan i’r rhaglen gymrodoriaeth. Maent yn cymryd eu stiwdios yn g39 ac yn parhau gyda ni tan 2024.

Adele Vye  is a mother and artist working primarily in performance and lens based media alongside a multi disciplinary practice. Inspired by dreams, stories and the industrial and natural environment and its processes, her work draws on layers of shared and personal context to explore physical and inner worlds.
// Mae Adele Vye yn fam ac yn artist sy’n gweithio yn bennaf gyda pherfformio a chyfrwng lens ochr yn ochr ag ymarferiad amlddisgyblaethol. Wedi’i hysbrydoli gan freuddwydion, mae ei gwaith yn tynnu ar haenau o gyd-destun a rennir a hefyd personol i archwilio bydoedd mewnol a chorfforol.


 

Zara Mader is an artist photographer based in Cardiff. Her work crosses several genres including portraiture and street photography. Within her portrait  work she focuses on those underrepresented within music and the arts concentrating particularly on women and people of colour.   //
Mae Zara Mader yn artist a ffotograffydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd. Mae ei gwaith yn croesi nifer o genres gan gynnwys portreadaeth a ffotograffiaeth stryd. O fewn ei gwaith portread mae hi’n ffocysu ar y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol o fewn cerddoriaeth a’r celfyddydau gan ganolbwyntio yn benodol ar fenywod a phobl o liw.

Mae Gail Howard yn artist gweledol sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, ac sydd yn aml yn ymwneud a chydweithredu, trafod, ac ail-ddychmygu a arweinir gan artistiaid neu ddefnyddwyr. Mae’r gwaith yn ymatebol i safle a phobl, yn ffocysu ar ddeialog, ymgysylltiad a phroses.

Gail Howard is a visual artist based in Cardiff, often engaged with artist and user led collaboration, negotiation and reimagining, the work is site and people responsive, focusing on dialogue, engagement and process. 
 
Beau W Beakhouse & Sadia Pineda Hameed are a collaborative duo based in Cardiff, Wales whose practice dramatises, reconstructs and reenacts autonomous and alternate futures. 
//
Mae Beau W Beakhouse a Sadia Pineda Hameed yn ddeuawd gydweithredol sydd wedi eu lleoli yng Nghaerdydd. Mae eu hymarferiad yn dramateiddio, adlunio ac yn ail-greu nodweddion awtonomaidd ac amgen.

Phoebe Davies is a Welsh artist working across moving-image, performance, print and sound. Her work is often shaped by collaborative models of working from different social and cultural sectors, including methodologies from athleticism, activism, speculative fiction and organic farming. 
//
Mae 
Phoebe Davies yn artist Cymreig sy’n gweithio gyda ffilm, perfformiad, print a sain. Mae ei gwaith yn aml yn cael ei siapio gan fodelau cydweithredol o weithio o wahanol sectorau cymdeithasol a diwylliannol, gan gynnwys methodoleg o athletiaeth, gweithrediaeth, ffuglen ddamcaniaethol a ffermio organig.


 

Hwyl Fawr!
//    Goodbye!


Sadly we say farewell to Cohort two, who have - despite their years of uncertainty, change and social distancing - developed and produced amazing work and made going into work a pleasure. We really are going to miss having them in the building. Goodbye to Becca + Clare, Freya Dooley, Rebecca Gould, Rhiannon Lowe, Will RobertsNeasa Terry - who are all currently showing in Aggregate until 29/05/22 at the Freelands Foundation.Ond gyda thristwch byddwn yn ffarwelio a charfan dau, sydd  – er gwaethaf blynyddoedd o ansicrwydd, newidiadau a phellter cymdeithasol – wedi datblygu a chynhyrchu gwaith anhygoel ac wedi gwneud mynd i'r gwaith yn bleser. ‘Dyn ni wir am eu methu. Hwyl fawr i  Becca + ClareFreya DooleyRebecca GouldRhiannon LoweWill Roberts &  Neasa Terry – sydd i gyd yn arddangos ar hyn o bryd yn Aggregate tan 29/05/22 yn Freelands Foundation.

The Freelands Artist Programme is a landmark initiative to support emerging artists across the UK launched in 2018 by Freelands Foundation. Its aim is to nurture emerging artists’ practices by fostering long-term relationships and collaborations with arts organisations, helping to bolster regional arts ecosystems.


In its first five-year phase, 80 artists have undertaken the programme across four partner organisations: g39, Cardiff; PS², Belfast; Site Gallery, Sheffield; and Talbot Rice Gallery, Edinburgh. The programme offers studio space, career development workshops, talks, mentoring, an annual symposium, exhibition opportunities and an end-of-programme publication. 


Further details here.

 

 


 

Mae’r rhaglen yn fenter nodedig i gefnogi artistiaid newydd ledled y DU a lansiwyd yn 2018 gan Freelands Foundation. Ei nod yw meithrin arferion artistiaid sy’n dod i’r amlwg trwy feithrin perthnasoedd a chydweithio hirdymor gyda sefydliadau celfyddydol, gan helpu i gryfhau ecosystemau celfyddydol rhanbarthol.

 

Yn ei chyfnod pum mlynedd cyntaf, mae 80 o artistiaid wedi cymryd rhan yn y rhaglen ar draws pedwar sefydliad partner: g39, Caerdydd; PS², Belfast; Site Gallery, Sheffield; a Talbot Rice Gallery, Caeredin. Mae’r rhaglen yn cynnig gofod stiwdio, gweithdai datblygu gyrfa, sgyrsiau, mentora, symposiwm blynyddol, cyfleoedd arddangos a chyhoeddiad diwedd rhaglen.

 

Manylion pellach yma.

Exhibitions IRL // Arddangosfeydd
go iawn -


Wales // Cymru 
Home // Adref:
Gail Howard, Eyes (still)

ArcadeCampfa
Unwhole: Anna Barratt & Gail Howard 
30/03/22 - 07/05/22 


Anna Barratt (still)

Ffotogallery
What Photography & Incarceration have in Common with an Empty Vase: Edgar Martins
03/03/22-09/04/22

 

Turner House
Crefftwr | Heritage Crafts in Wales
12/05/22-12/06/22

 

Chapter
Owain McGilvary - Art in the Bar
15/04/22 - 29/04/22

 

National Museum Cardiff
The Rules of Art?
23/10/21 - 04/06/23 

 

Mostyn
Angharad Williams: Picture the Others
19/02/22 - 12/06/22 

The Wig
19/02/22 - 12/06/22

Eliffant: Sense Us
 Leila Bebb, Siân Healey, Ceridwen Powell & Dr Sara Louise Wheeler 
12/03/22 - 17/04/22 

 

Glynn Vivian
Wakelin Award 2021: Cinzia Mutigli
08/04/22 - 04/09/22

Thinking Green: Land Dialogues
08/04/22 - 18/09/22

 

Oriel Davies
The National Gallery Masterpiece Tour: REMBRANDT
Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume
12/03/22 - 26/06/22 

 

TEN
Sue Williams: Raptures & Ruptures
25/03/22 - 30/04/22

  

Aberystwyth Arts Centre
Bedwyr Williams: Milquetoast
23/02/22 - 18/04/22

Bruce Cardwell: Calon Wlân
15/04/22 - 01/06/22 

 

Tŷ Pawb
Tales from Terracottapolis
19/03/22 - 11/06/22 

 

MOMA Machynlleth
Christopher Mike: From Dawn to Dusk
08/01/22 - 30/04/22 

Giles Ford: Outside in – Inside Out
12/03/22 - 11/06/22 

Chapter  
Joy Labinjo: Ode to Olaudah Equiano
26/03/22 - 03/07/22

Joy Labinjo’s large-scale paintings depict intimate scenes of historical and contemporary life, both real and imagined. They are often based on figures appearing in personal and archival imagery that includes family portraits, found photography and historical material. Fundamentally, at the heart of her practice is a bold interest in storytelling and ultimately, people’s lives.
//
Mae paentiadau graddfa fawr Joy Labinjo yn cyfleu golygfeydd agos o fywyd hanesyddol a chyfoes, gwirioneddol a dychmygol. Maen nhw’n aml yn seiliedig ar ffigurau sy’n ymddangos mewn delweddaeth bersonol ac archifol, sy’n cynnwys portreadau teulu, ffotograffau a ddarganfuwyd, a deunydd hanesyddol. Yn ei hanfod, wrth galon ei harfer mae diddordeb beiddgar mewn adrodd straeon ac yn y pen draw, ym mywydau pobl. 


Oriel Myrddin
Huw Alden Davies: The Last Valley
19/03/22 - 14/05/22 

 


Plas Bodfa
Bodfa Continuum
09/04/22 - 24/04/22
History, storytelling and contemporary art collide in this fusion exhibition occupying the entirety of Plas Bodfa 69 creative projects from over 77 artists, makers and creative people.   //   Hanes, adrodd straeon a chelf gyfoes yn dod ynghyd mewn arddangosfa gymysg ymhob twll a chornel o Blas Bodfa 69 prosiect creadigol gan dros 77 artist, crefftwr a phobl greadigol.

tactileBOSCH - Decentric
31/03/22, 19.00-21.00
Nia Davies, Allen Fisher, Beth Greenhalgh, Penny Hallas, Lyndon Davies, Steven Hitchins, Tessa Waite, Susan Adams, Chris Nurse & Tess Wood. 

 

SHIFT
Imagine Cardiff Transformed.
02/02/22, 10:00 – 19:00

Diwrnod cyfan o drafodaeth gwrth-gyfalafol . Cyfle i ddadansoddi a thrafod ble a sut rydym yn bodoli dan effaith 40 mlynedd o neoryddfrydiaeth.  //  A full day of IRL anti-Capitalist debate. An opportunity to analyse and discuss where and how we live under the impact of 40 years of neoliberalism. 
Tocynnau // Tickets: £5
Solidarity // undod: £10
Unwaged // Diwaith:  £1

 Wales // Cymru 
Away // Oddi Cartref:FOOLS GOLD, Kathryn Ashill, 2021

Kathryn Ashill - Fool’s Gold
11/03/22 - 17/04/22
ArtLacuna, London


Rebecca Gould & Iwan Lewis - Radical Lethargy
08/04/22 - 07/05/22
Sid Motion Gallery, London

Cinzia Mutigli, Tako Taal & Angharad Williams with Saelia Aparicio, Tereza Červeňová, Sadé Mica, Rebecca Moss, Katarzyna Perlak,  Shenece Oretha, Nicolaas van de Lande - Survey II
12/03/22 - 05/06/22 
SITE gallery, Sheffield


Jack Burton - 
Long Distance Highway Hotel

26/03/22 - 16/04/22 
Mauve, Vienna

Sebastian Jefford - Sentiment, Sediment
25/03/22 - 30/04/22
Galleri Opdahl, Norway

 

Becca + Clare, Freya Dooley, Rebecca Gould, Rhiannon Lowe, Will RobertsNeasa Terry - Aggregate 2022
10/03/22-29/05/22
Freelands Foundation, London

James Green - The Weather, and Things seen in the sky
13/03/22 - 27/04/22
AccessArtSpace, Cairo

 

 


Watch and Listen:  //  Gwylio a Gwrando:

The Dragon has Two Tongues

Ssh! Er gwaethaf bygythiadau cyfreithiol gan ITV, a llawer o drafodaeth, mae The Welsh Underground Network yn cyflwyno pob pennod o ‘The Dragon has Two Tongues’ sef cyfres glasurol gyda Gwyn Alf Williams a Wynford Vaughan-Thomas yn dadlau hanes Cymru. Gyda’r darlleniad cyntaf dros ddeugain mlynedd yn ôl, mae’n hanfodol ei weld.    //  
Shhh! Despite legal threats from ITV, and much discussion, The Welsh Underground Network is hosting every episode of ‘The Dragon has Two Tongues’ a classic series in which Gwyn Alf Williams and Wynford Vaughan-Thomas debate Welsh history. First broadcast over forty years ago, it is essential
viewing. 
What is Your Working Class?
Working Class Creatives Database member Aidan Teplitzky has been interviewing artists, sociologists and organisations for his podcast. Each episode features a different guest talking about their work and covering subjects such as working-class representation, the complexity of meritocracy, class shame and pride, and how class intersects with gender, race and sexuality.    //    Bu aelod o Working Class Creatives Database Aidan Teplitzky  yn cyfweld artistiaid, cymdeithasegwyr a sefydliadau ar gyfer ei bodlediad. Mae pob pennod yn cynnwys gwestai gwahanol yn siarad am eu gwaith ac yn ymdrin â phynciau fel cynrychiolaeth dosbarth gweithiol, cymhlethdod teilyngdod, cywilydd a balchder dosbarth, a sut mae dosbarth yn croestorri a rhywedd, hil a rhywioldeb.

 Opportunities 
                  //
          Cyfleoedd

Cragen Beca
Ymunwch ân nhw ar gyfer y parêd!! //
Join Cragen Beca for the parade!
Cragen Beca gan yr artist Kathryn Campbell Dodd, wedi’i hysbrydoli gan gragen dro yr amgueddfa a oedd, yn ôl y sôn, yn cael ei chwythu i alw’r cymeriad chwedlonol Rebecca a’i ‘Merched’ i weithredu yn ystod Terfysgoedd Beca yn Sir Gâr rhwng 1839 a 1843.
// Cragen Beca by artist Kathryn Campbell Dodd, is inspired by the museum’s conch shell said to have been blown to call to action the legendary Rebecca and her ‘Daughters’ during the Rebecca Riots in Carmarthenshire between 1839 and 1843.

 

Public Space Commission, Aberdyfi
Aberdyfi Community Council are seeking an artist to create a large-scale external artwork to enhance an existing 1970’s concrete underpass that connects local amenities to the adjoining beach in our coastal Welsh village.  //    Mae Cyngor Cymuned Aberdyfi yn chwilio am artist i greu gwaith celf allanol ar raddfa fawr i gyfoethogi tanffordd concrit o’r 1970au sy’n cysylltu cyfleusterau lleol i’r traeth cyfagos yn ein pentref Cymreig arfordirol.
Fee: £3k inclusive. 
Closing date  //  Dyddiad cau: 19/04/22, 12.00

 

Arise - Wales Creatives
Directors and Producers Development Programme
Closing date  //  Dyddiad cau: 04/04/22, 10.00 
ARISE - Wales Creatives is a year-long paid artist development programme focused on supporting the next generation of early-career creatives of all ages from or based across Wales. With a current lack of diverse representation in theatre and arts, this programme is here to change things. We will be supporting ten directors and ten producers to take the next steps in their careers. 
//
Rhaglen datblygu artistiaid blwyddyn o hyd gyda thâl yw Codi Cymry Creadigol, sy’n canolbwyntio ar gefnogi’r genhedlaeth nesaf o bobl greadigol o bob oed ar ddechrau eu gyrfa sy’n byw neu’n dod o bob rhan o Gymru.  
Ar hyn o bryd, mae diffyg cynrychiolaeth amrywiol ym myd y theatr a’r celfyddydau. Mae’r rhaglen hon yma i newid hynny. Byddwn ni’n cefnogi deg cyfarwyddwr a deg cynhyrchydd i gymryd y camau nesaf yn eu gyrfa.  

www.wearefio.org.uk

 

Articulture - Open Out
Create & Tour – Britain & Ireland
Creu & Mynd ar Daith – Prydain ac Iwerddon
This spring, Articulture and partners across Wales and Britain launch #OpenOut2022 – a series of commissions and development opportunities for Artists who want to create and tour new outdoor arts in Wales, England, Scotland and Ireland.
//  Y gwanwyn hwn, bydd Articulture a phartneriaid ledled Cymru a’r Prydain yn lansio #AgorAllan2022 – sef cyfres o gomisiynau a chyfleoedd datblygu ar gyfer Artistiaid sy’n dymuno creu celfyddydau awyr agored newydd yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban ac Iwerddon a mynd â nhw ar daith.

Articulture Wales
 

Queer Fringe Festival
Closing date  //  Dyddiad cau: 17.04.2022
Headed up by the team behind The Queer Emporium, the festival has ambitions to have events hosted at over 40 venues across the city, and will include theatre, comedy, live music, film, drag, visual art exhibitions, dance and digital arts.All artforms are valid and equally considered to be paired up with venues or put into the program. Apply to be a venue, or apply as an artist. 
//  Dan arweiniad y tîm tu ôl i The Queer Emporium, mae gan yr ŵyl uchelgeisiau i gynnal digwyddiadau mewn dros 40 o leoliadau ar draws y ddinas, a bydd yn cynnwys theatr, comedi, cerddoriaeth byw, ffilm, drag, arddangosfeydd celf weledol, dawns a chelfyddydau digidol. Mae pob ffurf ar gelfyddyd yn ddilys ac yn cael ei hystyried yn gyfartal i gael ei pharu a lleoliadau neu eu cynnwys yn y rhaglen. Ymgeisiwch i fod yn lleoliad, neu ymgeisiwch i fod yn artist

 
Seeking Volunteers
The influence of dyslexia on creative practice.
As part of his MA Fine Art at The Slade School of Fine Art, James Patrick Cocks, former UNITe artist and g39 intern, is researching the relationship between dyslexia and creativity, with a specific focus on how it influences arts practice. He is looking for dyslexic visual artists to take part in interview sessions about their dyslexia diagnosis, their artwork and  creative thinking, and how their dyslexic nature influences the way that they make work. 
If you are interested in taking part email: 
james.cocks.20@ucl.ac.uk
//
Fel rhan o’i MA Celfyddyd Gain yn The Slade School of Fine Art, mae James Patrick Cocks, cyn artist UNITe ac intern g39 yn ymchwilio i’r berthynas rhwng dyslecsia a chreadigrwydd, gyda ffocws penodol ar sut mae’n dylanwadu ar ymarferion celf. Mae’n chwilio am artistiaid celf weledol ddyslecsig i gymryd rhan mewn cyfweliadau yn ymwneud a’u diagnosis dyslecsia, eu gwaith celf a’u meddwl creadigol, a sut mae eu natur ddyslecsig yn dylanwadu'r ffyrdd maent yn creu gwaith. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan e-bostiwch james.cocks.20@ucl.ac.uk

 

UNIDEE Residency Summer 2022: 
Sustaining Embedded Arts Practice
05 -18/06/22
Closing date  //  Dyddiad cau: 07/04/22

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

 

The Jerwood Newlyn Residency 
Closing date  //  Dyddiad cau: 04/04/22, 09.00

THE JERWOOD NEWLYN RESIDENCY - 
Newlyn Art Gallery & The Exchange

 

Visual Arts in Rural Communities
A residency is based in converted stable buildings, in the sparsely-populated hill-farming area of Tarset in the North Tyne. //   Preswyliad wedi ei leoli mewn hen stablau wedi ei addasu, yn Tarset sef ardal wledig a thenau ei phoblogaeth yng Ngogledd Tyne.
Deg mis, £1k y mis, llety a stiwdio. // Ten Months, £1k p/m, Accom and Studio.
Closing date  //  Dyddiad cau: 17/04/22
10 month residency with VARC starting Sept 2022 | CuratorSpace


Articulture - Open Out
Create & Tour – Britain & Ireland
Creu & Mynd ar Daith – Prydain ac Iwerddon
This spring, Articulture and partners across Wales and Britain launch #OpenOut2022 – a series of commissions and development opportunities for Artists who want to create and tour new outdoor arts in Wales, England, Scotland and Ireland.
//  Y gwanwyn hwn, bydd Articulture a phartneriaid ledled Cymru a’r Prydain yn lansio #AgorAllan2022 – sef cyfres o gomisiynau a chyfleoedd datblygu ar gyfer Artistiaid sy’n dymuno creu celfyddydau awyr agored newydd yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban ac Iwerddon a mynd â nhw ar daith.

Articulture Wales

 

Life Drawing, Barry (Yn Y Barri, nid o Barri! //  in Barry, not of Barry!)
Organised by Carl Chapple every other Sunday, info here and here. Trefnwyd gan Carl Chapple bob yn ail wythnos ar ddydd Sul, gwybodaeth yma ac yma.
I ddysgu mwy neu i gofrestru cysylltwch â //  To learn more or register contact:
carl@carlchapple.com 

 


Mwy o gyfleoedd yma:
More Opportunities to keep an eye on:


FLAMIN - Calls for Submissions: Film London

Ars Electronica Open Calls

artlicks.com


artquest.org.uk

artshub.co.uk

Artrabbit Artist Opportunities

Curatorspace   

Resources
                 //  
Adnoddau

The Z Library Free downloads of books, articles and magazines.   //    Lawrlwythiadau rhad ac am ddim o lyfrau, erthyglau a chylchgronau.

 

Internet Archive is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, websites, and more.    //    Mae Internet Archive yn llyfrgell ddielw â miliynau o lyfrau, ffilmiau, meddalwedd, cerddoriaeth, gwefannau a mwy yn rhad ac am ddim.

 

Open Library is an open, editable library catalogue, building towards a web page for every book ever published.   //    Mae Open Library yn gatalog llyfrgell agored y gellir ei olygu, sy'n adeiladu tuag at sefydlu tudalen we ar gyfer pob llyfr a gyhoeddwyd erioed.

 

The BFI looks after one of the largest and most important collections of film and television in the world. Its teams of experts ensure that the collection is preserved and developed for future generations and made widely accessible to today’s audiences.    //    Mae The BFI yn gofalu am un o'r casgliadau mwyaf a phwysicaf o ffilm a theledu yn y byd. Mae ei dimau o arbenigwyr yn sicrhau bod y casgliad yn cael ei gadw a’i ddatblygu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a’i fod yn dra hygyrch i gynulleidfaoedd heddiw.

 

View a digital selection of some of the archives held at the National Library of Wales.     //    Cewch weld detholiad digidol o rai o'r archifau a gedwir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

 Open Culture
The ultimate archive of free resources for just about anything. // Archif o adnoddau am ddim ar gyfer pob dim.

 

Useful resources - Mind
Look after your mental health in the workplace. //  Gofalwch am eich iechyd meddwl yn y gweithle.

 

 

People's Collection Wales is a free website dedicated to bringing together Wales's heritage in photographs, documents, audio and video recordings and stories that link to the history, culture and people of Wales.    //    Mae Casgliad y Werin Cymru yn wefan rhad ac am ddim sy'n ceisio dod â threftadaeth Cymru ynghyd trwy ffotograffau, dogfennau, recordiadau sain a fideo, a straeon cysylltiedig â hanes, diwylliant a phobl Cymru.

 

Monoskop is a wiki for arts, media and humanities, it includes free resources like essays and artist books as downloadable pdf files.  //. Wiki ar gyfer y celfyddydau, cyfryngau a dyniaethau yw Monoskop, mae’n cynnwys adnoddau am ddim fel traethodau a llyfrau artist fel ffeiliau PDF y gellir eu lawrlwytho.

 

UbuWeb started as a resource for visual and sound poetry, soon expanded to the historical and contemporary avant-garde. Find videos, sound files and a host of media including documented artist work, talks, texts and performances.  //. Dechreuodd UbuWeb fel adnodd ar gyfer barddoniaeth weledol a sain, fe dyfodd i’r avant-garde hanesyddol a chyfoes. Yma mae fideos, ffeiliau sain a llu o gyfryngau yn cynnwys gwaith wedi ei ddogfennu gan artistiaid – sgyrsiau, testunau a pherfformiadau.

 

queerundefined is a site detailing the many meanings of lgbtq+ labels and phrases. Each definition is submitted by an individual. The lgbtq+ community is multifaceted and ever-shifting, as is our vernacular.   //  Mae queerundefined yn wefan sy’n manylu'r nifer o ystyron labelau ac ymadroddion lhdtc+. Caiff pob diffiniad ei gyflwyno gan unigolion. Mae cymuned lhdtc+ yn amlweddog ac yn fythol-newidiol, fel y mae ein hiaith lafar.

 

we-industria
industria is an artist-run network, seeking to re-politicise the art world through working groups that scrutinise institutions and infrastructures in order to imagine and build towards new social universes.  // Rhwydwaith yn cael ei redeg gan artistiaid yw industria. Mae’n ceisio ail-wleidydda'r byd celf drwy grwpiau gweithiol sy’n astudio sefydliadau ac isadeileddau i ddychmygu a gweithio tuag at fydoedd cymdeithasol newydd.

 

Arts-Emergency - Join  thousands of volunteers from the creative and cultural sectors. The only criteria for joining are that you love the arts and humanities and are willing to do what you can to break down the barriers to entry for aspiring artists and thinkers.  //   Ymunwch a miloedd o wirfoddolwyr o’r sectorau creadigol a diwylliannol. Yr unig griteria i ymaelodi yw eich bod yn caru’r celfyddydau a dyniaethau ac yn barod i wneud yr hyn sydd angen i chwalu’r rhwystrau ar gyfer artistiaid a meddylwyr uchelgeisiol.

 

Working Class Creatives Database
Working-classness is made from the intersection of a variety of diversities, histories, places, and identities. This Database is made up of a vast range of working class creatives, a space for all creative disciplines. If you are a Working Class Creative join the database for free.  // Gwneir yr hyn sy’n ddosbarth gweithiol gan y croestoriad o amryw o amrywiaethau, hanesion, llefydd, a hunaniaethau. Mae’r gronfa ddata hon yn cynnwys ystod eang o  bobl greadigol dosbarth gweithiol, gofod ar gyfer pob cyfrwng creadigol. Os ydych yn berson creadigol dosbarth gweithiol ymunwch a’r gronfa ddata am ddim.


 

Support g39

Cefnogwch g39

There are lots of ways you can support g39 and our programme, without it costing you anything.
 

Rydym wedi ymuno a easyfundraising. Yn syml,  os rydych yn siopa ar-lein trwy eu porth nhw, maent yn cyfrannu % i g39. O Screwfix i Ebay, Ethical Superstore i Durex mae modd ein cefnogi. Neu os ydych yn gyrru i Gaerdydd ac yn meddwl talu ar gyfer parcio, beth am archebu lle yn ein maes parcio ni gyda Justpark.
Mae’n bosib cyfrannu unrhyw bryd trwy ein cyfrif paypal, neu dapio cerdyn ar y man cyfrannu yn g39, neu ollwng ychydig geiniogau yn ein blychau cyfrannu yn ystod eich ymweliad nesaf. Mae o hyd yn beth anghyfforddus gofyn am gyfraniadau pan mae gymaint o achosion da i gefnogi – ond mae’r arian yn ein helpu i gadw ein hadnoddau rhaglenni cymorth am ddim i’r rhai sydd eu hangen.

  


Mae yno lawer o ffyrdd sut y gallwch gefnogi g39 a’n rhaglen, heb wario
ceiniog. 


We’ve joined easyfundraising. Basically, if you shop online but through their portal, they donate a % to us. From Screwfix to ebay, Ethical Superstore to durex you can do your bit. Or if you’re driving to Cardiff and are going to pay for parking, why not book our carpark on Justpark with us? 

 

You can donate at any time too through our paypal account, or tapping a card on the donation point at g39, or just dropping some coins in the donation boxes next time you visit. It’s always uncomfortable asking for donations when there are so many many things to support out there - but all of this helps keep our resources and support programmes free for those that need them.

 

We hope this mix of things is welcome. If there is anything you want to see more of, features you want to see, suggestions or things you want featured, send them to warp@g39.org as early as possible
and we’ll try to include them. 
//
Gobeithio bod y cymysgedd yma o bethau o groeso. Os oes unrhyw beth hoffech weld mwy ohono, nodweddion hoffech weld, awgrymiadau neu unrhyw beth arall hoffech weld yma, anfonwch nhw at warp@g39.org 
cyn gynted a sy’n bosib, a cheisiwn ni eu cynnwys.

 
Cadwch yn saff ag iach // 
Keep safe and well,
Cinzia, Sam, 
Ellie, Anthony
Chris & Gwen
 


warp | g39
Oxford Street, Cardiff CF24 3DT  
Stryd Rhydychen, Caerdydd CF24 3DT

+44(0)2920 473 633

g39.org
g39.org/warp/

@g39cardiff
@g39warp

 
Copyright © 2022 g39, All rights reserved.


Eisiau newid sut yr ydych yn derbyn yr ebost hwn?
Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp