Copy
Helo
We have been a bit quiet on this channel for a while, but things haven’t been so quiet at g39.  
 //    Rydym wedi bod yn dawel ar y sianel hon ers sbel, ond nid yw pethau wedi bod mor dawel yn g39.
 
We are spinning plates and juggling the uncertainty and changes as they arrive! This is a bit of a list of what we’ve been up to, and a few things that are coming up. 

(fingers crossed!) 

 
Rydym yn jyglo’r ansicrwydd a'r newidiadau wrth iddynt ein cyrraedd. Rydym yn gobeithio bod pawb yn ddiogel ac yn iach. Dyma restr o'r hyn rydym wedi bod yn ei wneud, a rhai pethau sydd ar y gweill. (croesi bysedd!)

  

madeinroath 

       Open Exhibition
Arddangosfa Agored 2022

Open  //  Ar Agor: 02/03/22 - 05/03/22 
Dathliad // Celebration:
04/03/22, 18.00-20.00

A salon exhibition of wall based artworks submitted to an open call – any age, any ability, any media, no fee to enter and a public vote for the winners!We were so pleased this year to host MiR Open exhibition again – any open that has submissions from all age ranges – from 4 to 82 - is definitely a good thing. The MiR philosophy is one we share and this was a reminder of good projects going on around us.

Arddangosfa o
waith celf ar wal a gyflwynwyd i alwad agored - unrhyw oed, unrhyw allu, unrhyw gyfryngau, dim ffi i fynd i mewn a phleidlais gyhoeddus ar gyfer yr enillwyr!

Roedd yn braf iawn cynnal arddangosfa MiR Open eto eleni – mae unrhyw ddigwyddiad agored sy'n cael cyflwyniadau gan bob amrediad oedran – o 4 i 82 – yn beth da heb os. Rydym yn rhannu athroniaeth MiR ac roedd hon yn ein hatgoffa am brosiectau da sy'n digwydd o'n cwmpas.

As always, the open has no admission fee, no restrictions on age, ability or experience, and all works submitted are shown. This approach, a truly open call, is one MadeinRoath have pioneered since 2009. It always results in an interesting, inclusive and eclectic exhibition and we’re looking forward to seeing new work in this year’s call.

It is also our first opportunity to welcome people back into the space this year after a couple of years missing out of the MiR Open. The show is always a lively and full mix of talent, and it is always a joy to unpack and bring together works
side by side.


Open  //  Ar Agor: 02/03/22 - 05/03/22 
Dathliad // Celebration:
04/03/22, 18.00-20.00

Fel bob amser arall, nid yw'r arddangosfa yn codi unrhyw ffi mynediad, nid oes cyfyngiadau ar oedran, gallu na phrofiad, a dangosir yr holl waith a gyflwynir. Mae’r dull hwn, sy’n alwad wirioneddol agored, yn un y mae MadeinRoath wedi’i arloesi ers 2009. Mae hyn yn arwain at arddangosfa ddiddorol, gynhwysol ac eclectig bob amser ac rydym yn edrych ymlaen at weld gwaith newydd yn yr alwad eleni.

Dyma hefyd ein cyfle cyntaf i groesawu pobl yn ôl i’r gofod eleni ar ôl colli allan ar Arddangosfa Agored MadeinRoath am rai blynyddoedd. Mae’r sioe wastad yn gymysgedd bywiog a llawn o dalent, ac mae bob amser yn bleser i'w ddadbacio a dod â gweithiau ynghyd ochr yn ochr â'i gilydd.

Come and celebrate with us on the 4th March, 6pm 

In 2022 madeinroath will be creating a community orchard, and we'll be celebrating the handover of an apple tree to g39 at the opening event. 
 
Burum Collective will be here to answer all your apple-based questions with a pop up apple museum and cider tasting. Megan Broadmeadow will be celebrating apples through performance. The Well Wagon will be taking the humble apple as a starting point for a collaborative print workshop. 


Also, during the evening the winners will be announced. This years judges are Lucille Junkere, Mymuna Soleman and George Manson

//


Dewch i ddathlu gyda ni ar y 4ydd, Mis Mawrth, 6pm. 

Yn 2022 bydd madeinroath yn creu perllan gymunedol, a byddwn yn dathlu drwy roi coeden afalau i g39 yn y digwyddiad agoriadol.
 
Bydd Burum cyfunol yma i ateb eich holl gwestiynau sy'n seiliedig ar afal gydag amgueddfa dros dro o afalau a blasu seidr. Bydd Megan Broadmeadow yn dathlu afalau mewn perfformiad, bydd The-Well-Wagon yn cymryd yr afal fel man cychwyn ar gyfer gweithdy argraffu cydweithredol. 
 
Yn ystod y noson bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi. 
Y beirniaid eleni yw Lucille Junkere, Mymuna Soleman a George Manson.  

 


A screening and Q&A  //
Sgriniad a sesiwn holi ac ateb gyda
:

  
    Broken Hearts for the DWP 
                          - Dolly Sen

Dolly Sen &
Caroline Cardus

03/03/22, 18.00 - 19.30

Broken Hearts for the DWP is a short documentary by Dolly Sen about the deaths of disabled people related to welfare reform and how disabled people are fighting back using art, love and rage. 

Mae Broken Hearts for the DWP yn rhaglen ddogfen fer gan Dolly Sen am farwolaethau pobl anabl yn ymwneud â diwygio nawdd cymdeithasol a sut mae pobl anabl yn ymladd yn ôl gan ddefnyddio celf, cariad a chynddaredd.

“Dolly’s film is one of the most important films I have seen in a long time. Urgent, powerful, devastating. We all need to act.  //  Ffilm Dolly yw un o’r ffilmiau pwysicaf i mi ei gweld ers amser maith. Taer, pwerus, dinistriol. Mae angen i ni i gyd weithredu.” Maxine PeakeDolly Sen
has a brain of ill-repute. Because of this she is a writer, artist, performer and filmmaker.  Since 2004 she has exhibited and performed internationally. Her films have also been shown worldwide. Her journey as an artist has taken her up a tree in Regents Park, to California’s Death Row, to the Barbican, Tower Bridge and the Royal Academy, Trafalgar Square, and up a ladder to screw a lightbulb into the sky. Dolly’s creativity aims to put normality over her lap and slap its naughty arse. More recently, she has sectioned the DWP and has art displayed in the Wellcome Collection’s ‘Being Human’ Exhibition.
 
She is working class, Queer, interested in disability and the madness given to us by the world. She/They. She currently resides in Norwich in Norfolk. Northern born
Caroline Cardus is an artist activist in the disability arts movement. Cardus often works collaboratively to tell stories of lived experience from disability and feminist perspectives.

With support from //  
Gyda chefnogaeth gan:
DAC 

Book on Eventbrite 
here >>

 

 

Mae gan Dolly Sen ymennydd tywyll. Oherwydd hyn mae hi'n awdur, artist, perfformiwr a gwneuthurwr ffilmiau. Ers 2004, mae hi wedi arddangos a pherfformio ei gwaith yn rhyngwladol. Mae ei ffilmiau hefyd wedi cael eu dangos ledled y byd. Mae ei thaith fel artist wedi mynd â hi i fyny coeden yn Regents Park, i res yr angau California, i’r Barbican, Tower Bridge a’r Academi Frenhinol, Sgwâr Trafalgar, ac i fyny ysgol i sgriwio bwlb golau i’r awyr. Nod creadigrwydd Dolly yw rhoi normalrwydd dros ei glin a rhoi chwip din iddo. Yn fwy diweddar, mae hi wedi rhannu’r Adran Gwaith a Phensiynau ac wedi arddangos celf yn Arddangosfa ‘Being Human’ Wellcome Collection.

Mae hi'n unigolyn dosbarth gweithiol, cwiar, sydd â diddordeb mewn anabledd a'r gwallgofrwydd a roddir i ni gan y byd. Hi/Nhw. Ar hyn o bryd mae hi'n byw yn Norwich yn Norfolk. Mae Caroline Cardus, a aned yn y gogledd, yn artist gweithgar yn y mudiad celfyddydau anabledd. Mae Cardus yn aml yn cydweithio i adrodd straeon am brofiadau byw o safbwyntiau anabledd a ffeministaidd.Archebwch trwy
Eventbrite
yma >>

 

Jerwood

UNITe22

09/03/22 -14/05/22Image// Delwedd: UNITe 2018, Laura Welsman

Rhaglen breswyl stiwdio naw wythnos o hyd wedi ei greu gan artistiaid ar gyfer artistiaid yn g39 yw UNITe. Mae’n ofod ar gyfer ymarferiad artistig ac yn gysylltiedig ag ymchwil, arbrofion, profi syniadau, camgymeriadau, rhannu syniadau, trafodaethau, serendipedd, a darganfyddiadau.
//
Devised by artists for artists, UNITe is a nine-week artist studio residency programme at g39. It is a space for artistic practice and its associated research, experiments, for testing ideas, taking wrong-turns, sharing ideas, discussions, serendipity, and discovery.

Yn 2022 rydym yn falch o gyflwyno Jerwood UNITe mewn cydweithrediad a Jerwood Arts, cyllidwr annibynnol sy’n ymroddi i gynnig cymorth i artistiaid, curaduron a chynhyrchwyr nodedig i ddatblygu a ffynnu. Gyda’u cymorth rydym yn cynnal pum safle yn 2022.

Byddwn yn cyhoeddi'r artistiaid yn y Bwletin
nesaf!

In 2022 we are pleased to present Jerwood UNITe in collaboration with Jerwood Arts, an independent funder dedicated to supporting outstanding artists, curators and producers to develop and thrive. With their help we are supporting five places in 2022.


We will announce the artists in the next Bulletin! 

g39 Fellowship Show
  Aggregate 2022 

Freelands Foundation
10/03/22-29/05/22
Preview: 08/03/22,
18:30 - 20:30

This exhibition brings together the work of 21 artists working across the UK, including Freya Dooley, Rhiannon Lowe, Neasa Terry, Becca+Clare, Will Roberts and Rebecca Gould from the g39 Fellowship programme. They will show alongside artists from Belfast, Edinburgh and Sheffield. 
//
Mae’r arddangosfa hon yn dod â gwaith 21 o artistiaid sy’n gweithio ar draws y DU ynghyd, gan gynnwys Freya Dooley, Rhiannon Lowe, Neasa Terry, Becca+Clare, Will Roberts a Rebecca Gould o raglen cymrodoriaeth g39. Byddant yn arddangos ochr yn ochr ag artistiaid o Belfast, Caeredin a Sheffield.


Maud Haya-Baviera, Things Fall Apart, 2021.

Becca + Clare, Brown&Brí, Jane Butler, James Clarkson, Mitch Conlon, Freya Dooley, Rebecca Gould, Maud Haya-Baviera, Jenny Hogarth, Rhiannon Lowe, Victoria Lucas, Jasmin Märker, Will Roberts, Conor Rogers, Sarah Rose, Rae-Yen Song, Eothen Stearn, Neasa Terry, Thomas Wells, Joanna Whittle, Mona Yoo.

Further details here  //   Manylion pellach yma.

 

Also, from g39 fellowship Alumni:

Hefyd, gan
gyn-fyfyrwyr
cymrodoriaeth
g39:

 

Fern Thomas - Spirit Mirror
08/01/22 - 20/03/22, Glynn Vivian, Abertawe

Aled Simons - Scareboar (pang index)
16/02/22 - 25/03/22, Mission, Abertawe
(Yn Fyw // Live: 25/03/22)

Ian Watson - Matte (R)ealities festival
04/03/22 - 06/03/22, CSAD, Caerdydd

Will Roberts - Otherworlds
05/02/22 - 12/03/22, MADE, Caerdydd

Kelly Best (& Simon Matthew) - TAKEAWAY
Various Outlets, Caerdydd

Rebecca Jagoe - A Sicknesse, A Ston [CORAL] 
Forthcoming // ar ddod, SITE gallery, Sheffield

Tom Cardew - Love Hangover: Encore
04/03/22 - 09/04/22, Tension Fine rt, Llundain


Also at g39 // Hefyd yn g39 (SITE gallery):
Victoria Lucas, Maud Haya-Baviera & Jo Whittle
Four Nations Fund, 2022

 


 Survey II -

On tour // Ar daith
SITE gallery, Sheffield

12/03/22 - 05/03/22Lansiwyd arddangosfa partneriaeth genedlaethol Survey II, dan arweiniad Jerwood Arts, yn g39 yn haf 2021. Rydym mor falch o gyrraedd diweddglo’r daith gyda Site Gallery.
//
A national partnership exhibition led by Jerwood Arts, Survey II launched at g39 in the summer of 2021. It opens in a new format at SITE gallery Sheffield this Spring. We are so pleased to reach the finale of the tour with SITE gallery.


With // Gyda:

Saelia Aparicio - Tereza Červeňová - Sadé Mica - Rebecca Moss - Cinzia Mutigli - Katarzyna Perlak - Shenece Oretha - Tako Taal - Nicolaas van de Lande - Angharad WilliamsCadwch yn saff ag iach // 
Keep safe and well,
Cinzia, Sam, 
Ellie, Chris,
Anthony,
MadeinRoath
& Gwen

 


warp | g39
Oxford Street, Cardiff CF24 3DT  
Stryd Rhydychen, Caerdydd CF24 3DT

+44(0)2920 473 633

g39.org
g39.org/warp/

@g39cardiff
@g39warp

 
Copyright © 2022 g39, All rights reserved.


Eisiau newid sut yr ydych yn derbyn yr ebost hwn?
Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp