Copy

                  Bwletin
Mehefin // June
    Bulletin


Dyma ni ym mis Mehefin.
Eto, rydym wedi casglu ystod eang o ddolenni sy’n
cyfeirio at gyngor a chefnogaeth rydym yn ystyried
yn ddefnyddiol, dolenni cyfleoedd ymgeisio, pethau
i’w darllen, gwylio a phrofi yn ogystal â
phethau ymarferol i’w gwneud.
                  //

              May came and went and June is here.
              Again, we’ve collected some wide-ranging links to
              advice and support we have found helpful, links to
              things to apply for, to read, watch and experience
              as well as practical things to do.

Mae rhan estynedig o adnoddau wedi ei ddethol gan Holly Davey mis hwn. Gwybodaeth ar ddelio â gorbryder, hunanofal, iechyd meddwl a lles yn ystod ac ar ôl bod dan gyfyngiadau. Rydym yn ymwybodol hefyd fod pobl efallai yn teimlo fod gorlwyth o wybodaeth a dolenni yn eu cyrraedd, felly nodwch y bwletin a chymerwch y darnau defnyddiol gyda chi pan fo angen.
 
Rydym yn cadw llygad barcud ar ddatblygiadau a newyddion y Coronafeirws ac mae’n ymddangos bod ysgogaeth cyffredin, er dryslyd, i bethau ddychwelyd sut yr oeddynt. Mae’r rhif R yng Nghymru ond "ychydig o dan un" (.7-.9). Mae’r ffigyrau marwolaethau yn dal i fod yn hafal i’r rhai ar ddechrau’r cyfnod dan gyfyngiadau. Ar y foment, nid ydym yn ddigon hyderus i ddewis dyddiad i ail-agor, ond rydym yn edrych ar sut i weithredu mesuriadau pellter cymdeithasol o fewn yr adeilad cyn gynted ac sy’n bosib. Gweler y diweddariadau yma.
 
Dyna’r pethau ymarferol yn ymwneud a newidiadau. Roedd yn braf darllen “A Note On Voicing” gan INIVA, sy’n cyflwyno rhai o’r newidiadau mwy bydd rhaid digwydd. “Fe all y gwaith ddechrau wrth gyfeirio at yr hyn mae’n golygu i fod yn sefydliad gwrth-hiliol sy’n adlewyrchu hyn, nid yn unig drwy ddatganiadau ond hefyd drwy ein cyflogaeth, yn ein rheolaeth, yn ein rhaglennu, yn ein hymarferiad gwaith gydag artistiaid a’r cyhoedd.”

Trwy gydol y bwletin, mae dolenni wedi eu cynnwys sy’n cyfeirio at adnoddau darllen ac ymarferol eich bod efallai wedi ei fethu os ydych yn osgoi’r cyfryngau cymdeithasol.

 

(Lluniau/ Images: The Botanical Mind, Art, Mysticism and The Cosmic Tree, Camden Arts Centre & Ed Webb-Ingall, Who Would You Make A Film About? 2016)Mae’r bwletin wedi cael ei greu gan y pump ohonom sydd ar ôl yn y g39 gwasgaredig, mae croeso i chi gyfrannu neu os oes unrhyw awgrymiadau gennych ar gyfer bwletin mis Gorffennaf, anfonwch nhw at warp@g39.org erbyn diwedd mis Mehefin ac fe drïwn ni eu cynnwys. Rydym yn edrych ‘mlaen at weithio a rhannu’r un gofod a chi.

//


This bulletin is put together by the five of us left in the scattered g39, any contributions and suggestions are welcome for the July bulletin. Send them to warp@g39.org by the end of June and we’ll try to feature them. We look forward to the day we can work from, and share the same space with you all.

 
 

This month there’s an expanded section of resources compiled by Holly Davey on dealing with anxiety, self-care, mental health and wellbeing during and after lockdown. We know too that people might feel flooded with information and links, so bookmark the bulletin and take the useful bits with you when you need them. 
 
We are keeping an eye on Coronavirus developments and news as there seems to be a general, but confused, drive toward going back to business. As of today, the R value in Wales is" just below one" (.7-.9). The mortality figures still match those at the start of the lockdown. We still do not feel confident that we can set a date for re-opening, but are looking how to implement social distancing measures within the building as soon as we can go back. We’ll keep you posted here.
 
Those are the practicalities of changes that are happening. It was good to read INIVAs “A Note On Voicing” that lays out some of the bigger changes that need to happen. "The work can begin by addressing what it means to be an anti-racist institution that reflects this, not only in statements but also in our employment, in our governance, in our programming, in our practice working with artists and the public."
 
With this in mind, throughout the bulletin we’ve included links to reading and practical resources that you may have missed, if you are totally avoiding social media. Cadwch yn saff ag iach // 
Keep safe and well,

Cinzia, Sam, 
Ellie, Anthony
& Chris

News From Us:

//  Ein Newyddion Ni:
Mae Restless Practice yn brosiect ymchwil
sy’n cael ei rhedeg gan ddwy artist Site Sit (Lauren Heckler + Sophie Lindsey) oedd am gael ei gynnal yn llyfrgell g39 cyn i’r amgylchiadau newid. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r ddwy i raglennu’r prosiect tu allan i’r llyfrgell.Mae’n archwilio ecoleg cynhyrchiant o fewn ymarferiad artistig, i grybwyll pa adnoddau, rhwydwaith mewnol a chysylltiadau sy’n angenrheidiol ar gyfer i ymarferiad cludadwy a safle ymatebol fod yn wir gynialadwy.


Yn y cyd-destun yma, mae ‘restlessness’ neu ‘aflonyddwch’ yn cael ei ddiffinio fel strategaeth gynhyrchiol a llafurus sy’n disgrifio gweithio o brosiect-i-brosiect. Mae’r dull yma yn gyffrous am ei fod yn ennyn syniadau, yn gwneud cysylltiadau a bywiogi gwaith, wrth hefyd fod yn amsugnol yn gorfforol, emosiynol ac yn greadigol.

Mae darllen yn nodwedd bwysig o’n proses creadigol sydd ym mhob cam o ddatblygiad. Rydym yn ei weld fel offeryn cydweithrediadol defnyddiol, am ei fod yn sicrhau eu bod yn deall ei gilydd. Mae’n wych cael edrych yn nôl ac adlewyrchu ar ddechreuadau a chael gweld sut mae’n yn parhau i atseinio – gweler isod rhai o’n pwyntiau dechreuol.


Grŵp Lleoli Artistiaid / Artist Placement Group (APG): 
Wedi ei lunio gan Barbara Stevini, fe drefnodd APG lleoliadau artist mewn gwahanol weithleoedd. Fe osododd eu motto ‘Context Is Half the Work’ y sylfaen  ar gyfer ein cyd-ddiddordeb yng ngwaith ymatebol i safle. Yn y lleoliadau, roedd yr artistiaid yn cael eu hystyried fel y ‘person digwyddol’, yn derbyn cyflog a ‘brîff agored’ i sicrhau bod y proses ar y safle yn derbyn blaenoriaeth dros y cynnyrch gorffenedig. (Rydym yn hoffi ‘screensaver’ y wefan yn enwedig.) 

 
Amseroldeb Tirwedd / Temporality of Landscape:
Mae syniadau o leoedd yn ganolbwynt i’n cydweithrediad, gyda Site Sit yn fwriadol weithredu yn y groeseb rhwng symudiad parhaol, sy’n nodweddu gweithio prosiect-i-brosiect, a’r chwant i greu archwiliad mwy cynhwysfawr a chael mwy o ymwybyddiaeth o’r safle. Yn y traethawd hwn, mae Tim Ingold yn crybwyll y prosesau sy’n bresennol mewn tirweddau, gan bellhau o’r syniad ei fod y rhywbeth i edrych arno, neu’n gefndir niwtral i weithgareddau dynol. Yn lle, gan grybwyll y ‘dwelling perspective’ mae’n awgrymu bod y dirwedd yn gweithredu fel record oesol o fywydau a gwaith o’r genhedlaeth gynt.
 

“Our actions do not transform the world; they are part and parcel of the world’s transforming itself. And that is just another way of saying that they belong to time.”
Ingold - Temporality of the Landscape 
Banc y Bobl, Govanhill / People’s Bank of Govanhill:
Gall ffeirio fod yn strategaeth lwyddiannus ar gyfer ymarferiad/gwaith? Beth yw’r cydbwysedd rhwng gwaith di-dâl gwerthfawr (gofal plant, cymorth cymheiriaid, llafur emosiynol), gwaith di-dâl ecsbloetiol (yn cael eu gwerthu fel cyfleoedd,) a chael digon o waith sy’n talu i gynnal eich hunan? Wedi ei gychwyn gan yr artist Ailie Rutherford yn 2015, mae’r prosiect cydweithrediadol hirdymor hwn yn gwneud i economi lleol ac anffurfiol fod yn weladwy ac yn fwy ffwythiannol o fewn Govanhill yng Nglasgow, wrth ymledu syniadau o arian cymunedol i ail-ddiffinio ein syniadau o werth a dosbarthiad’
thepeoplesbankofgovanhill

Follow @site_sit on instagram where they will be sharing their research and making the mechanisms of their collaboration more visible. 
//
Dilynwch @site_sit ar instagram i weld eu gwaith ymchwil. Yma bydd mecanweithiau o’u cydweithrediad yn weladwy. 


Restless Practice is an on-going research project led by artist duo Site Sit (Lauren Heckler + Sophie Lindsey) that was going to be hosted in the library at g39 before everything changed. We have been working with the duo to platform the project outside the library. It examines the ecology of productivity within artistic practice, to consider what resources, infrastructure and relationships are necessary for a portable, site responsive practice to be truly sustainable.

In this context, ‘restlessness’ is defined as both a productive and exhausting strategy that characterises project-to-project working. This approach is simultaneously exciting, as it generates ideas, makes connections and invigorates work; whilst also being draining, in a physical, emotional and creative sense.

“Reading is an important part of our creative process that comes into every stage of development. We find it a useful collaborative tool, as it gets us on the 'same page'. It's great to look back and reflect on beginnings and to see how they continue to resonate - below are some of our starting points.” 


Artist Placement Group (APG): 
Conceived by Barbara Steveni, APG organised artist placements in different workplaces. Their motto ‘Context Is Half the Work’ set the foundation for our mutual interests in site responsive making. In the placements, artists were considered as the ‘incidental person’, were paid a salary, and given an ‘open brief’, so that on-site process was prioritised over polished outputs. (We particularly enjoy the website screensaver.)

Temporality of Landscape: 
Notions of places are central to our collaboration, with Site Sit deliberately operating in the contradiction between continual movement, that characterises project-to-project working, and the desire to create a more in depth, site-conscious exploration of place. In this essay, Tim Ingold considers the processes present in landscape, moving away from it as something to look at, or a neutral backdrop to human activity. Instead through considering the ‘dwelling perspective’ he suggests that landscape acts as an enduring record of the lives and works of past gene
rations. Temporality of the Landscape
 
People’s Bank of Govanhill:
Can bartering be a successful strategy for sustainable practice/ work? What is the balance between valuable unpaid work (childcare, peer-support, emotional labour), exploitatory unpaid work (sold as opportunities,) and having enough paid work to sustain yourself? Initiated by artist Ailie Rutherford 2015, this long-term collaborative project makes local and informal economies visible and increasingly functional within Govanhill, Glasgow, while “expanding ideas of community currency to re-define our ideas of value, worth and distribution.”
thepeoplesbankofgovanhill


 

     Talks:
   //
Sgyrsiau:

 
Spike Island Online Programme: Online screening of Adam Khalil and Bayley Sweitzer’s 2018 feature film debut Empty Metal followed by a live chat Q&A with the artists.  //   Rhaglen Ar-lein Spike Island: Dangosiad ar-lein o ffilm gyntaf  Adam Khalil a Bayley Sweitzer, Empty Metal (2018). Sgwrs gyda’r artistiaid i’w ddilyn
Film Screening and Live Chat Q&A: Adam Khalil and Bayley Sweitzer


                      Empty Metal, film still,  Adam Khalil & Bayley Sweitzer


Artists Make Change videos, Commissioned by AN Research // Fideos Artists Make Change, Wedi ei gomisiynu gan AN Research
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqOj1A_wdQjBnO49Lfbfd32jQ6CkwLV1h 
 

Artists Make Change - Group Discussions.  //  Artists Make Change – Sgyrsiau Grŵp: airspace are also holding a series of group discussions to explore the themes of the presentations in more detail. Places can be booked via individual EventBrite listings and the discussions will take place on Zoom   //   Mae airspace hefyd yn cynnal cyfres o sgyrsiau grŵp i archwilio’r themâu'r cyflwyniadau yn fwy manwl. Archebwch le drwy restr EventBrite a bydd y sgyrsiau yn cael eu cynnal dros Zoom.
 
SGWRS #4 // DISCUSSION #4 - Identifying needs in your community & making change: JHINUK SARKAR 16/06/20, 19.00
https://www.eventbrite.co.uk/e/amc-discussion-identifying-needs-in-your-community-making-change-tickets-106741314144
 
SGWRS #5 // DISCUSSION #5 - Making Change through Art Practice and Art Work: TOM GODDARD 17/06/20, 14.00-15.30
https://www.eventbrite.co.uk/e/amc-discussion-making-change-through-art-practice-and-art-work-tickets-105529066278Family - 
Syllabus - 
Homeschooling:
         //
     Teulu -
    Silabws -
   Addysg
  Gartref: 


Dream and Make at Home 

Artist Activity Packs | Get creative and stay inspired at home John Carrol, Butterbiggens Prize

artsactive.org.uk
 
Southbank: Home Education Guide

Embrace Race

Books to help kids understand racism

www.amazingeducationalresources.com
 

Tate Kids
 
WEB/SITE
 
RealityBoffins: Tech focussed learning and thinking


 

Resources
and Support
     //
    Adnoddau a
    Chymorth
Anti-Racism Resources bit.ly/ANTIRACISMRESOURCES A Google Doc packed full of links to video, articles, podcasts,  TV, organisations and more to help inform an anti-racist society. compiled by Sarah Sophie Flicker, Alyssa Klein in May 2020.

Adnoddau Gwrth-hiliol 
bit.ly/ANTIRACISMRESOURCES Dogfen Google llawn dolenni fideo, erthyglau, podlediadau, teledu, sefydliadau a mwy i rhannu gwybodaeth â chymdeithas wrth-hiliol. wedi ei ddethol gan Sarah Sophie Flicker, Alyssa Klein ym Mai 2020.

Rhaglen Bandemig gan Kevin Hunt  //  Pandemic Programme compiled by Kevin Hunt:
www.linktr.ee/sculptureartman
 
Where I’m Coming From: workshops and mentoring, crafts and chats, microlit & the legendary open mic.  //   Where I’m Coming From: gweithdai a mentora, crefft a sgyrsiau, ‘microlit’ & meic agored.
Where I'm Coming From Digital Events Tickets, Multiple Dates 
 

#weshallnotberemoved New National Disability Arts initiative  //  #weshallnotberemoved  Cynllun newydd National Disability Arts 
#WeShallNotBeRemoved: New National Disability Arts initiative launched - an The Artists Information Company 
 

Black Lives Matter: Ways You Can Help  //   Mae Bywydau Du o Bwys: Ffyrdd i helpu
https://blacklivesmatters.carrd.co
 

Artquest - How To: Know-how for visual artists looking for advice and insight   //   Artquest – Cymorth i artistiaid gweledol sy’n edrych am gymorth a goleuni pellach.
How to
 
Full Fact is an independent fact checking charity, very useful in the current climate.  //   Elusen annibynnol sy’n archwilio ffeithiau yw Fact Check, defnyddiol iawn ar hyd o bryd. 
Full Fact
 


 Read: 
         //
           Darllen:

INIVA – Stuart Hall Library offers free membership for all   //   Aelodaeth llyfrgell am ddim

Black Lives Matter – Reading resources / Rhestr ddarllen


Every week or two Nick Cave answers a question/s sent to him by people from across the world. Subscribe:  //  Pob wythnos neu ddwy mae Nick Cave yn ateb cwestiwn/cwestiynau gan bobl o amgylch y byd. Tanysgrifiwch: The Red Hand Files - You can ask me anything. There will be no moderator. This will be between you and me. Let's see what happens. Much love, Nick : The Red Hand Files 
 
Artists Make Change texts, commissioned by AN Research   //   Testun Artists Make Change wedi eu comisiynu gan AN Research
Artists Make Change 

White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack Peggy McIntosh

New York Times: An Antiracist Reading List - Ibram X. Kendi.
An Antiracist Reading List
 
Well-Being of Future Generations: recovering the best, discovering better: Fearghus Ó Conchúir.
Well-Being of Future Generations

Listen:
           // 
   Gwrando:


 
 


Conscious Isolation talks series  //  Cyfres o sgyrsiau Conscious Isolation 
https://consciousisolation.wixsite.com/consciousisolation 
 

Well now, hold on / maybe I won’t go to sleep at all /
/ and it’ll be a beautiful white night / or else I’ll collapse / completely…

Made in Roath in collaboration with Freya Dooley and Sam Hasler, present a 24 hour broadcast event from sunset to sunset during this year’s summer solstice.  // Mae Made in Roath, ar y cyd â Freya Dooley a Sam Hasler, yn cyflwyno digwyddiad darlledu 24 awr o fachlud haul hyd fachlud haul yn ystod heuldro'r haf eleni.
The broadcast will feature new soundwork by: // gyda gwaith sain newydd gan: Ashley Holmes, Fern Thomas, Jill McKnight, Malachy Harvey, Lauren Clifford- Keane, Nicola Singh, Rhiannon Lowe & Tom Cardew. Contributions from more artists to be announced. // Mwy o enwau i'w cyhoeddi

19/06/20, 21.30 – 20/06/20, 21.30
www.twitch.tv/madeinroath


Emma Cousin, who showed with us in Survey last year, has done a podcast Chats in Lockdown - her chatting with various artists (on lots of different podcast platforms)  //  Mae Emma Cousin, a arddangosodd gyda ni yn Survey llynedd, wedi creu polediad Chats in Lockdown – yn sgwrsio gydag amryw o artistiaid (ar gael ar nifer o blatfformau podlediadau gwahanol): Chats in lockdown: artists talking | Podcast
 
 

                                                 Nadeem Din-Gabisi, MASS (2020)

Nadeem Din-Gabisi talks to Film & Video Umbrella about the importance of finding balance in art, as well as the influences behind his film MASS   //    Mae Nadeem Din-Gabisi yn sgwrsio â Film & Video Umbrella am bwysigrwydd o ddarganfod cydbwysedd mewn celf, yn o gystal â thrafod y dylanwadau tu ôl ei ffilm MASS
FVU Frames, Full Interview: Nadeem Din-Gabisi by FVU on SoundCloud - Hear the world's sounds 
 
Indoor Piano: Ed Atkins and James Richards have created a soundtrack for Mark Leckey’s regular NTS Broadcast.  //  Indoor Piano: Mae Ed Atkins a James Richards wedi creu trac sain ar gyfer darllediad rheolaidd NTS Mark Leckey.
NTS - Mark Leckey 
 
Montez Press Radio: 28/07/20 15.00-19.00 (in collaboration with // mewn cydweithrediad â:MOSTYN) – a series of interviews, conversations, readings and sound by artists, writers, publishers, musicians and activists including:  //   cyfres o gyfweliadau, sgyrsiau, darlleniadau a sain gan artistiaid, llenorion, argraffwyr, cerddorion a  gweithredwyr gan gynnwys:

A.M.Bang, Christiane Blattmann, Jacqueline de Jong, Jack Burton, Caribic Residency, Juliette Desorgues, Olivia Erlanger, Endangered Languages Project, Attilia Fattori Franchini, Dorota Gawęda and Eglė Kulbokaitė, Cinzia Mutigli, New Latin Wave, Athena Papadopoulos, Hannah Regel, Erica Scourti, Zoë Skoulding, Joe Walsh, Yellow Back Books (Becca Thomas, Louise Hobson, Freya Dooley & Clare Charles). 

Watch: 
Film - Online Projects & Exhibitions 
         //
     Gwylio:
     Ffilmiau - 
     Prosiectau ar-lein
     & ArddangosfeyddGan symid rhwng Sbaen a Chymru dros bymtheg mlynedd, mae Jorge Lizalde sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd wedi bod yn gofyn i’w hun, drwy gydol y sgyrsiau Brecsit, “I le ydw i’n perthyn?” Mae wedi creu fersiwn ar-lein o’i osodiad o 2019, a arddangoswyd yn gyntaf yng Nghanolfan y Mileniwm.   //   Moving between Spain and Wales over fifteen years, Cardiff based Jorge Lizalde has asked himself, throughout the Brexit debates, “Where do I belong?” He has built an online version of his 2019 installation, originally shown at the Wales Millennium Centre.
20/06/20, 20.00
Jorge Lizalde: Belong


                      Llun/ Image: Jorge Lizalde, Belong, at SHIFT 2019

Holden Gallery - Interruptions: Ventriloquy for radio by Freya Dooley, one of the g39 Fellowship artists.  //  Holden Gallery - Interruptions: Ventriloquy for radio gan Freya Dooley, un o artistiaid Cymrodoriaeth g39
interruptions-Freya-Dooley
 

                 Llun/ Image: When Everything Fuses Together Ben Yau

Proximate Currents: When Everything Fuses Together Ben Yau 14/05/20-14/07/20
Proximate Currents: When Everything Fuses Together | iniva
 

If you’ve got 1minute then you can spend it very well watching In Glanding Land, a film by Clunie Ried.  //  Os oes 1 munud yn sbâr gennych, mae’n werth ei dreulio’n gwylio In Glanding Land, ffilm gan Clunie Ried.  In Glanding Land on Vimeo 
The film is featured as part of Bookworks Presents  //  Dangoswyd y ffim yma fel rhan o Bookworks Presents Book Works on Vimeo 
 
London Screen Archive has an extensive collection of footage from the city. The Film London team also announce their “film of the Week” on their Twitter account each Monday.  //  Mae gan London Screen Archive gasgliad mawr o ffilmiau o’r ddinas. Mae tîm Film London hefyd yn cyhoeddi eu “ffilm y wythnos” ar eu cyfrif Twitter bod ddydd Llun. Browse Films
 

G39 Fellowship artist Ian Watson’s excellent film, The Path, made during his Online Residency with Arcade Campfa  //  Dyma ffilm wych gan un o artistiaid Cymrodoriaeth G39,  Ian Watson sef The Path, a grëwyd yn ystod ei breswylfa ar-lein gyda Arcade Campfa
https://arcade-campfa.org/ 


                                                  Llun/ Image: Ian Watson, The Path


Patrick Staff’s 2017 video work Weed Killer, inspired by artist-writer Catherine Lord’s memoir The Summer of Her Baldness (2004) – a moving and often irreverent account of the author’s experience of breast cancer.  //  Gwaith fideo Patrick Staff o 2017, Weed Killer, wedi ei ysbrydoli gan hunangofiant yr artist-llenor Catherine Lord, The Summer of Her Baldness (2004) – cyfrif emosiynol o brofiad yr awdur gyda gancr y fron. 25/06/2020 - 02/07/2020 
Patrick Staff: Weed Killer screening at Spike Island
 


        
Heather & Ivan Morrison, Mother, 2019. New Geographies


INAATE/SE/ [it shines a certain way.to a certain place./it flies. falls./]
Illuminating documentary film by Adam Khalil & Zack Khali on the Native Ojibway People of North America.  //  INAATE/SE/ [it shines a certain way.to a certain place./it flies. falls./]
Ffilm ddogfen eglurol gan Adam Khalil & Zack Khali ar Frodorion Ojibway o Ogledd America.
www.obsidiancoast.art 
 

Angela Davis on intersectional anti-racism  //  Angela Davis ar wrth-hiliaeth groesdoriadol
WOW : Angela Davis In Conversation
 

“1619” is a New York Times audio series, hosted by Nikole Hannah-Jones, that examines the long shadow of American slavery. Listen to the episodes or read the transcripts:   //   Cyfres Sain New York Times gyda Nikole Hannah-Jones yw “1619 sy’n archwilio’r cysgod hirfaith o gaethwasiaeth Americanaidd. Gwrandewch ar y penodau neu darllenwch y trawsgriptiau:
Listen to '1619,' a Podcast From The New York Times
 
 

 

How to Observe a Nocturnal Sky by Alexandra Laudo, Collective. The work considers astronomical phenomena, the concept of darkness, the sky, the night, and the history of astronomy connected to Calton Hill, Edinburgh the home of Collective. Available on the Collective website until the venue is able to reopen to the public.  //  How to Observe a Nocturnal Sky gan Alexandra Laudo, Collective. Mae’r gwaith yn crybwyll  ffenomena astronomegol, y syniad o dywyllwch, yr awyr, y nos, a hanes seryddiaeth y gysylltiedig â Calton Hill, Caeredin cartref y cymundod. Ar gael ar eu gwefan tan fod y lleoliad yn ail-agor i’r cyhoedd.  
How to Observe a Nocturnal Sky (2020) - Alexandra Laudo 
 


Code Switch are a multi-racial, multi-generational team of journalists fascinated by the overlapping themes of race, ethnicity and culture, how they play out in our lives and communities, and how all of this is shifting.  //   Mae Code Switch yn dîm o newyddiadurwyr amlhiliol ac amlgenedliadol sy’n cael eu hudo gan y themâu gorgyffyrddol o hil, ethnigrwydd a diwylliant, a sut maent yn datblygu yn ein bywydau a chymdeithas, a sut mae hyn i gyd ar droi. 
www.npr.org
 

Global Pride 2020: A 24-hour live-streamed event  //  Digwyddiad ffrydio-byw 24 awr – Exist. Persist. Resist 27/06/20
www.globalpride2020.org
 

Pride Inside: Amnesty international will be teaming up with UK Black Pride, Stonewall and ParaPride to take their celebrations online this year.  //  Pride Inside: Bydd Amnesty international yn uno â UK Black Pride, Stonewall a ParaPride  i ddathlu ar-lein eleni. From 28/06/20
www.amnesty.org.uk
 
The Colour of Fear, directed by Lee Mun Wah (1994)   //   The Colour of Fear, cyfarwyddwyd gan Lee Mun Wah (1994) 
SU_MIN7060_THE COLOR OF FEAR on Vimeo


MASS, Nadeem Din-Gabisi. Until  //  Tan 18/06/20
Film and Video Umbrella

 
People make videos project   //   Prosiect People make videos:
Ed Webb-Ingall: People Make Videos: UK Community Video from the 1970s to now


New Geographies, Wysing. Ten site-responsive artist commissions across the East of England.   //   New Geographies, Wysing. Deg o gomisiynau yng Ngorllewin Lloegr ar gyfer artistiaid sy’n ymateb i safleoedd.
New Geographies 
 
 
The Botanical Mind: Art, Mysticism and the Cosmic Tree, Camden Art Centre.  //  The Botanical Mind: Celf, Cyfriniaeth a’r Goeden Cosmig, Canolfan Gelf Camden. ‘... an expanding archive exploring ideas of plant sentience, indigenous cosmologies, radical botany, Gaia theory, quantum biology, and the influence of psychoactive plant medicines on various cultures and counter-cultures across the globe.’ 
With new digital commissions and online works by  //  Gyda chomisiynau digidol newydd a gwaith ar-lein Adam Chodzko, Tamara Henderson, Ghislaine Leung, James Richards and Steve Reinke, Joachim Koester, Gemma Anderson & Kerstin Brätsch
The Botanical Mind Online


 

 

Cyfleoedd & Galwadau Agored:  
//

Opportunities
   &  Open
   calls:

Dyma rhai gyfleoedd a ddaliodd ein sylw. Mae rhai ohonynt yn agored ac eang ac mae rhai Dyma rhai cyfleoedd a ddaliodd ein sylw. Mae rhai ohonynt yn agored ac eang ac mae rhai yn ffocysu yn arbennig ar Covid19 a’r cyfyngiadau presennol. Y rhai sydd werth eich sylw yw'r rhai sy’n cynnig tâl a/neu sy’n rhoi cyfle i’r artistiaid greu gwaith sy’n ddiddorol ac yn berthnasol iddynt.

Soft Brexit, Bex Massey,
Butterbiggens Prize


Cerddoriaeth // Cyfansoddwyr ac artistiaid sain. Music/ Composers and sound artists. Dyddiad cau  // Deadline 30/06/20
CoDI Experimental | tycerdd 

Mwy o gyfleoedd isod  //  More Opportunities to keep an eye on:
Opportunities · Art Licks
 
Artquest Opportunities
 
Artshub Opportunities
 
Artrabbit artist-opportunities

Rhaglen Bandemig gan Kevin Hunt  //  Pandemic Programme compiled by Kevin Hunt:
www.linktr.ee/sculptureartman


Here are some opportunities that caught our attention. Some are open and broad and some are specifically focussed on work about Covid19 and lockdown. The ones worth going for are paid and/ or give artists a chance to make work that is interesting and relevant for them. 

Image/ Llun: John Latham proposed that the universe was structured by time and event rather than space and object. He used the term ‘delta’, the Greek letter.

Galwad Agored // Open Call - Flat Time House , Delta Research Placement. Dyddiad cau  //  Deadline 20/07/20
OPEN CALL: DELTA (Δ) RESEARCH PLACEMENT | Projects 
 
The Butterbiggens Prize offers a small bursary and an online profile for UK based painters on a rolling basis.   //   Mae The Butterbiggens Prize yn cynnig bwrsariaeth fach a phroffil ar-lein ar gyfer paentwyr wedi’u lleoli yn y DU ar sail dreigl.
http://www.butterbiggens.co.uk
 
Flea circus art magazine // Cylchgrawn celf Flea Circus. Dyddiad cau  // Deadline: 30/06/20
http://www.flea-circus.org/open-call
 
Curadur a churadur ifanc ar gyfer  Arddangosfa Criw Celf 2020 yn Mission Gallery.  //  Curator and Young Curator for Criw Celf 2020 Exhibition at Mission Gallery. Dyddiad cau // Deadline: 26/06/20
Criw Celf West Project
 
The Toula Gallery is an experimental, artist-run digital gallery. Open call. Rolling deadline. // Galeri digidol sy’n cael ei redeg gan artistiaid yw Toula Gallery. Galwad agored. Dyddiad cau treigl.
https://www.toulagallery.com/
 
Art Hole is an independent artist-run and ad-free international print and online publication  //  Argraffiad cenedlaethol di-hysbyseb a chyhoeddiad ar-lein yw Art Hole sydd hefyd yn cael ei redeg gan artistiaid. Dyddiad cau  //  Deadline: 06/25/20
Art Hole Magazine
 
Paralym Art World Cup 2020 is an international competition for disabled artists. Free to enter, but the details are a bit vague (we included it because the winner gets to travel to Tokyo!).  // Cystadleuaeth ar gyfer artistiaid anabl yw Paralym Art World Cup 2020. Mae am ddim i ymgeisio ond mae’r manylion ychydig yn aneglur (wedi ei gynnwys am fod yr enillydd yn cael teithio i Tokyo!). Dyddiad cau  // Deadline: 06/30/20
Paralym Art World Cup 2020: Home
 
Arddangosfa Agored Tŷ Pawb. Rhybudd - £10 ffi ymgeisio, ond gwobr ariannol. Ty Pawb Open. Warning - £10 entry fee, but cash prize. Dyddiad cau  //  Deadline: 31/07/20
Tŷ Pawb Open — Ty Pawb
 

 
 
 

Cyrsiau & Gweithdai
//
Courses & Workshops
 

Modual: Open Futures is a free online workshop for creatives from around the world, led by University of the Arts London.  //  Gweithdy ar-lein am ddim ar gyfer bobl greadigol ledled y byd yw Modual: Open Futures sy’n cael ei arwain gan Brifysgol y Celfyddydau, Llundain (University of the Arts London). Bydd cynghorwyr ar gael gan  //  Mentorship will be provided by Extinction RebellionStudio Moross & Blast Theory
 
Deadline: 01/07/20 Briefing event: 03 July 2020 (mandatory) Workshop: 13 - 24 July 2020 Where: Online.  //  Dyddiad cau: 01/07/20 Digwyddiad briffio: 03 Gorffennaf 2020 (gorfodol) Gweithdy: 13 - 24 Gorffennaf 2020 Lleoliad: Ar-lein.

Free online short courses at a university level are available from Future Learn in a wide variety of subjects including in the area of ‘Creative Arts & Media’  //  Cyrsiau am ddim, ar-lein lefel prifysgol ar gael o Future Learn mewn ystod eang o bynciau gan gynnwys mae ‘Creative Arts & Media’. 
FutureLearn: Online Courses and Degrees from Top Universities 

Sexuality Summer School (SSS) has had to be postponed until 2021, its scheduled contributors from around the world have come together digitally in the spirit of queer collaboration to create a free online resource of talks, readings, and provocations responding the SSS20 theme: Queering the Archive:   //    Bu rhaid gohurio Sexuality Summer School (SSS) tan 2021. Mae cyfranogwyr o amgylch y byd wedi uno yn ddigidol yn ysbryd cydweithrediad queer i greu adnodd ar-lein am ddim sy’n cynnwys sgyrsiau, darlleniadau a chythruddion yn ymateb i’r thema SSS20: Queering the Archive:
https://sexualitysummerschoolonline.wordpress.com

Hospitalfield
Free Drawing School 
 

 

 


Health and Wellbeing
                           //
                    Iechyd a Daioni


We have recently been working with Holly Davey to develop sustainable well-being strategies at g39 which will be incorporated into the support we offer. We’ve known Holly for a long while. She is a practising artist and first exhibited with us in 2007 and more recently with her solo showThe Conversationin 2017. Like many artists, her career is made of several distinct but overlapping parts, she is an educator, a member of A-N’s Artists Council and a trained life-coach. It is in her role as a life coach that we have been working with her most recently. Below are some links, which Holly has researched for us, that might help if you or someone you know is experiencing anxiety.
 //
Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn gweithio gyda Holly Davey i ddatblygu strategaethau daioni cynialadwy yn g39 a bydd yn cael ei gynnwys yn y cymorth rydym yn ei gynnig. Rydym yn nabod Holly ers sbel ac mae wedi arddangos gyda ni yn 2007 ac yn fwy diweddar gyda’i sioe unigol The Conversation yn 2017. Fel llawer o artistiaid, mae ei gyrfa wedi ei blethu â rhannau gwahanol a phendant. Yn addysgwr, aelod o Gyngor Artistiaid A-N a hyfforddwr bywyd. Yn ei rôl fel hyfforddwr bywyd rydym wedi bod yn gweithio gyda hi yn fwy diweddar. Gweler isod am ddolenni, canlyniad gwaith ymchwil gan Holly, a gallai fod o fudd i chi neu unrhyw un sy’n profi pryder.


Anxiety UK - National charity helping people with Anxiety
 
NHS - every-mind-matters: Mental Wellbeing
 
Get help with anxiety, fear or panic NHS
 
Beyondblue - Anxiety management strategies
 
Self-care for anxiety | Mind, the mental health charity - help for mental health problems
 
Simple Steps to Help You Cope With Anxiety“Coaching is a refreshing way to take stock of our lives. It allows space and time to reflect on where we are at and where we would like to be and then supports positive steps in making the transition. We are in a unique period of time, which invites the opportunity for self - reflection and a future focused approach to change. This could be the perfect time for you or your business to try coaching and find a new relationship with work / life balance, wellbeing and much more, during and after lockdown. 
 
Coaching provides a safe, supportive and challenging space that enables the coachee to explore their own personal and professional development. The coach doesn't provide the answers or solutions. The process enables the coachee to find their own voice within their goals and make positive steps towards achieving them.”

 //
“Mae hyfforddiant yn ffordd adfywiol o fesur a phwyso ein bywydau. Mae’n galluogi gofod ac amser i adlewyrchu ar ble rydym ni a ble hoffem fod ac yna’n cefnogi camau positif i alluogi’r trawsnewidiad. Rydym yn rhan o gyfnod unigryw sy’n gwahodd y cyfle ar gyfer hunan-adlewyrchu a dull ar gyfer newid sy’n ffocysu ar y dyfodol. Gall hyn fod yr amser perffaith i chi neu eich busnes i brofi hyfforddiant a darganfod perthynas newydd gyda chydbwysedd gwaith / bywyd, daioni, a llawer mwy, yn ystod ac ar ôl y cyfnod cyfyngedig hwn.
 
Mae hyfforddiant yn cyflwyno gofod saff, cefnogol a heriol sy’n galluogi'r person sy’n derbyn hyfforddiant gael archwilio eu datblygiad personol a phroffesiynol eu hunain. Nid yw’r hyfforddwr yn darparu atebion. Mae’r broses yn galluogi’r person sy’n derbyn hyfforddiant i ddarganfod llais eu hunain o fewn eu hamcanion a gwneud camau positif tuag at eu gwireddu.”

 Holly is currently offering Creative Personal and Professional Development Coaching both for groups and one to one coaching and mentoring through video conferencing and on the phone. Please see the link below for more details or contact her directly on hollydavey@hotmail.com for more information. 
//
Mae Holly yn cynnig Hyfforddiant Datblygiad Personol a Phroffesiynol Creadigol ar gyfer grwpiau a hyfforddiant a mentora unigol drwy gynadleddau fideo a dros y ffôn. Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â hi yn uniongyrchol ar
hollydavey@hotmail.com am fwy o wybodeth.Holly Davey - Personal and Professional Development Coach / Mentor - Self-employed
 

 


warp | g39
Oxford Street, Cardiff CF24 3DT  
Stryd Rhydychen, Caerdydd CF24 3DT

+44(0)2920 473 633

g39.org
g39.org/warp/

@g39cardiff
@g39warp

 
Instagram
Facebook
Twitter
Copyright © 2020 g39, All rights reserved.


Eisiau newid sut yr ydych yn derbyn yr ebost hwn?
Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp