Copy

Newsletter Migračního konsorcia:
září 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přinášíme další průřez tématy, která jsou v migračním sektoru aktuálně živá.

Pro Konsorcium jsou důležité dokončovací práce na evaluaci integračních projektů financovaných Evropskou unií v období 2014-2020. Na výzkumu se podílela i řada z Vás, a tak možná oceníte předběžné shrnutí poznatků a doporučení.

Legislativní procesy a plánování na národní i evropské úrovni brzdí covid-19, ale právní a advokační skupina vše sleduje, a kde je to možné, přichází s připomínkami a návrhy.

Centrum pro integraci cizinců zveřejňuje rozsáhlou analýzu situace na Kolínsku a zprávu z aktivizačního programu pro rodiny. META startuje s novým školním rokem řadu vzdělávacích a podpůrných aktivit. Dobré zprávy přicházejí z projektu Pomoc dětem na útěku a úspěšně běží také dlouho očekávaný informační projekt Atlas dnešního světa s velkou sekcí věnovanou válce v Sýrii a s aktuálním zpravodajstvím z Běloruska. Po třech letech zakončila Charita ČR projekt MIND festivalem Příběhy lidí v pohybu.

To vše a ještě něco navíc najdete níže. Inspirativní čtení a úspěšné vykročení přeje,

tým Konsorcia

Náměty a připomínky: kellnerova@migracnikonsorcium.cz


 OBSAH

1) INTEGRAČNÍ PROJEKTY V ČR
2) DĚNÍ V LEGISLATIVĚ
3) Z TERÉNU: cizinci na Kolínsku a projekt Hermiona
2) ŠKOLSTVÍ: zprávy z METY na začátku školního roku
3) ČESKO A UPRCHLÍCI: Pomoc dětem na útěku 
4) MIGRACE A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ: WeMind - příběhy lidí v pohybu 
5) AKADEMICKÝ SEKTOR: Atlas dnešního světa
6) EVROPA: připravuje se...
7) KRÁTCE: ZPRÁVY, PUBLIKACE, OZNÁMENÍ

 1) INTEGRAČNÍ PROJEKTY V ČR

KONSORCIUM dokončuje evaluační zprávu zaměřenou na integrační projekty financované Evropskou unií v období 2014-2020. základě informací z dostupných databází a z rozhovorů s různými aktéry vzniká popis dosud realizovaných projektů a také série doporučení pro období 2021-2027.

K těm nejdůležitějším patří jednak posílení kapacit osvědčených služeb pro migranty a zavedení potřebných služeb nových, podpora regionální dostupnosti odborného poradenství a terénní práce a také regionálně dostupná podpora výuky českého jazyka dětí, žáků a studentů, kteří dostatečně neovládají češtinu jako vyučovací jazyk. Obecnější doporučení míří k systematičtějšímu a efektivnějšímu využití evropských zdrojů pro řízení a financování integrace cizinců, ke zlepšení koordinace mezi aktéry a k využívání dat o migraci a integraci pro pochopení migrační situace a plánování politik a aktivit. Velkou výzvou bude zajištění kontinuity služeb financovaných z končícího Operačního programu Praha - pól růstu.

K dispozici je manažerské shrnutí druhé průběžné zprávy.

Na podzim bychom rádi uspořádali kulatý stůl se zástupci NNO, státní správy a dalších zainteresovaných stran a diskutovali o možnostech využití poznatků či návazných aktivit.

 2) DĚNÍ V LEGISLATIVĚ

Právní a advokační skupina Konsorcia sleduje:

 • Novela zákona o občanství - půjde do 1. čtení, věc sledujeme, jsme domluveni na spolupráci s některými opozičními stranami a připraveni dodávat podklady k pozměňovacím návrhům.
 • Novela azylu + ciziny - prošla legislativní radou vlády, v současnosti je na vládě, ale kdy se dostane do Parlamentu nevíme.
 • Novela ciziny (tzv. průkazová) - týká se rodinných příslušníků občanů EU a ČR - návrh byl díky razantní kritice z našich řad i dalších připomínkových míst vyčleněn z novely o občanských průkazech a na konci srpna se vrátil do mezirezortu v pozměněném znění, byly z něj odstraněny nejproblematičtější body. Posílali jsme k němu své připomínky, na vypořádání čekáme.
 • Vyhláška k adaptačně integračním kurzům - minulý týden bylo ukončeno připomínkové řízení, jehož jsme se účastnili. Na vypořádání a finální verzi se čeká, vyhláška by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2021.
 • Vyhláška k zákonu o azylu řadící Arménii spolu s Velkou Británií mezi bezpečné země - díky Charitě jsme se zařazením Arménie v připomínkách vyjádřili nesouhlas, protože k takovému kroku není žádný důvod, situace v Arménii se nikterak k lepšímu nezměnila a dodržování lidských práv je v zemi zůstává problematické. Návrh rozporovala i další připomínková místa (MPSV, MZV).
MÉDIA : Cizinci budou muset absolvovat integrační kurz o tradicích nebo domácím násilí (Česká justice, 27.8.)
Povinný čtyřhodinový integračně-adaptační kurz budou muset v centrech pro podporu integrace absolvovat někteří cizinci žijící na území ČR. Obsahovat bude informace od bydlení přes řešení záležitostí až po tradice, kulturu, domácí násilí a rovnost pohlaví. Vnitro bude stát tlumočení do devíti jazyků a náklady na lektory osm milionů korun, další milion zaplatí za platební a rezervační systém.
❯ Z TERÉNU: Cizinci na Kolínsku a projekt Hermiona

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ
zpracovalo hloubkovou Analýzu integrace cizinců na Kolínsku, která potvrzuje potřebu koncepčního uchopení integrace, lepšího strategického plánování a většího zapojení místních samospráv. 

CIC vytvořil také infosheet k projektu Hermiona, který dokládá význam sociálně aktivizační služby pro rodiny s migrační zkušeností a na konkrétním příkladu ukazuje, jak je téma svázané s problematikou žáků s OMJ a s jejich začleněním do škol.
 Příčiny ohrožující vývoj dítěte:
 • Nestabilní zázemí, časté stěhování a změny škol, zpřetrhání sociálních vazeb
 • Neuspokojivé rodinné vztahy, sloučení po mnohaleté odluce dětí od rodičů, závislost na nositeli pobytového oprávnění, rozvrácené a rozvedené rodiny
 • Problémy se školní docházkou, záškoláctví, šikana, psychosomatické problémy
 • Absence perspektivy pro dospívající, drop-out ze vzdělávacího systému, absence vize pracovního a sociálního uplatnění v ČR
Zdroj: informační materiál k projektu Hermiona (CIC)

❯ ŠKOLSTVÍ: Zprávy z METY na začátku nového školního roku

NOVÉ KURZY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ pořádá META nejen v prostorách na Praze 3, ale také v  ONLINE formě! 

 • Kurz češtiny pro  děti 1. stupně ZŠ 
 • ONLINE kurz pro děti  od 7 do 12 let 
 • Kurzy češtiny  pro dospělé, začátečníky i falešné začátečníky 
 • ONLINE přípravný kurz k  přijímačkám na střední školu 
 • Zdokonalovací kurzy  pro středoškoláky 
 • Přípravné  kurzy k  maturitě z  českého jazyka, nejen pro maturanty ale i žáky 3. ročníků SŠ 

Více informací ZDE

Pro ty, kdo nově začínají v českém vzdělávacím systému, připomínáme existenci Praktického rádce - tj. přehledných listů s praktickými informacemi k nejčastějším situacím, se kterými se migranti setkávají. Jednotlivá témata jsou k dispozici v různých jazykových mutacích a využít je mohou rodiče žáků, ale i pedagogičtí pracovníci. 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti, kterou organizuje společnost META proběhne ve čtvrtek 22. října 2020 v Praze. Cílem je představit české i zahraniční zkušenosti s dlouhodobou podporou dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), které přednesou zkušení pedagogové, zástupci vedení škol, výzkumníci, ale i zástupce zahraničního ministerstva školství. Můžete se těšit na hosty z Finska a Rakouska. Ti vystoupí z důvodu současných omezení tentokrát online.

MÉDIA: Barbora Nosálová, META, o.p.s. Čeština jako druhý jazyk (Učitelské noviny, 20. 8. 2020)

ČESKO A UPRCHLÍCI: Pomoc dětem na útěku

Iniciativa Pomoc dětem na útěku vznikla na jaře 2020 a podle jedné ze zakladatelek, MUDr. Hany Pospíšilové, má dva cíle: "Jednak je to samozřejmě pomoc dětem, ale zároveň pro nás bylo důležité, abychom se jako Češi nemuseli v Evropě stydět. Německo, Švýcarsko, Lucembursko a další státy si vzaly z Řecka desítky dětí bez doprovodu. My dnes můžeme říct, že česká občanská společnost se stará o 144 dětských uprchlíků. Nemáme je sice doma, ale společenství dárců jim pomáhá na dálku, záleží nám na každém z nich a budeme sledovat jejich další osudy a podporovat je."

Během jara se do společenství dárců přihlásilo přes 180 lidí, kteří se zavázali přispívat po dobu jednoho roku částkou ve výši několika set korun měsíčně. Vybrané prostředky se posílají partnerské neziskové organizaci Illiaktida. Ta se stará o 144 dětí bez doprovodu přímo v Řecku a zajišťuje jejich základní životní potřeby. S vedením Illiaktidy je domluveno, že české peníze budou použity především na vzdělávání nebo, bude-li to nutné, na zdravotní péči, právní služby apod.

První peníze již byly do Řecka odeslány a na místě stojí česká jurta, kde budou některé programy pro děti probíhat. Webové stránky projektu teprve vznikají, ale první textové a obrazové výstupy najdete zde: pro dárce a Report - červenec 2020

FOTO: Česká jurta v Řecku, Pomoc dětem na útěku

"Illiaktida pokrývá velikou část nákladů na život dětí a poskytuje jim poměrně slušný servis - jsou na tom tedy lépe než jiné děti v jejich situaci - nemusejí na náměstích prodávat drogy, prostituovat se v parcích nebo spát na hromadě odpadků. Ale to přece neznamená, že pomoc těmto dětem nemá význam... Projekt bude považován za úspěšný, pokud právě tyto ohrožené děti takto neskončí a budou mít možnost žít kvalitní život jako každý z nás."
Renata, koordinátorka projektu, Lesbos

❯ MIGRACE A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ: 
Festival WeMind: příběhy lidí v pohybu 

28. září proběhl v Praze na Střeleckém ostrově festival WeMind - Příběhy lidí v pohybu organizovaný Charitou ČR a dalšími nevládními organizacemi jako tečka za tříletým projektem MIND a kampaní #whatishome. K vidění a slyšení byly osobnosti narozené v nejrůznějších koutech světa a zaváté do České republiky za nejrůznějších okolností. Při vší pestrosti však neustále vyvstávala stejná témata: co to znamená mít "druhý domov", v čem vlastně spočívá, jak se o něj mohu zasloužit sám a nakolik mi musí vyjít vstříc komunita? Jakou roli hraje v integraci, ale také v individuální identitě jazyk? A jak moc bolí ztráta sociálního statutu, která migraci často provází? V odpovědích často zaznívalo, jak je důležité být aktivní - něco dělat, tvořit, konat, budovat, participovat a vstupovat do interakcí, i když to často není snadné... Protipól k individuálním příběhům migrace tvořil panel věnovaný souvislostem mezi klimatickou změnou a migrací. Detaily o programu včetně medailonků účastníků jsou k dispozici na www.wemind.cz.

Za speciální zmínku stojí ještě interaktivní divadelní inscenace 30 dní, vítěz projektu Co je DOMOV Charity ČR. Představení umožňuje prožít alespoň v náznaku situace běžné při vyřizování pobytových náležitostí v ČR. Scénář vychází z autentických zážitků u přepážek cizinecké policie. Díky lehké nadsázce je sledování velmi zábavné, i když zároveň vyvolává nepříjemné mrazení... další příležitost ke shlédnutí bude 9. září v Plzni.

MÉDIA: Vladimír Hulec. Immigrants Lives Matter. Divadelní noviny, 13.7.2020

Můžete se mi tady neopírat o ten stůl? To je můj prostor... A naučte se laskavě česky, protože tady se mluví česky!
Žena za přepážkou fiktivní cizinecké policie v interaktivní inscenaci 30 dní 

AKADEMICKÝ SEKTOR: Atlas dnešního světa

Atlas dnešního světa je, slovy tvůrců: interaktivní mapa, vysvětlující situaci ve světě v širokém kontextu, s vědeckou objektivitou, ale srozumitelným jazykem... Propojuje znalosti akademiků s masivní poptávkou globální občanské společnosti po porozumění celosvětovému dění.

Atlas dnešního světa odstartoval speciálem o válce v Sýrii, ale má ambici obsáhnout postupně celý svět. Proto sleduje i momentální dramatickou situaci v Bělorusku, ve které pochybné volební vítězství Alexandra Lukašenka a následné policejních represe vůči protestujícím vyvolaly dosud nebývalou vlnu celospolečenského odporu.

Atlas dnešního světa navazuje na projekt Encyklopedie migrace a spojuje i řadu odborníků z neziskového sektoru. Autory příspěvků jsou například Martin Rozumek (OPU) Azyl v ČR – nárok nebo libovůle státu? nebo Kolektiv autorů projektu „Cíle udržitelného rozvoje a migrace“ (Tváře migrace: Diakonie ČCE) Jak pomoci obnově Sýrie?

Sýrie se od začátku bojů v roce 2011 stala epicentrem mimořádně komplexního konfliktu, který přerostl v jednu z nejkrvavějších válek počátku 21. století. Počáteční střety mezi syrským režimem Bašára Asada a opozičními skupinami se postupně rozrostly do několika propojených konfliktů, kde na různých stranách stáli či stojí zahraniční aktéři i radikální džihádistické skupiny. Násilí spojené s konfliktem vedlo k vysídlení více než poloviny syrské populace.
Jan Daniel Občanská válka v Sýrii (Encyklopedie migrace, 2019)

❯ EVROPA: připravuje se

MIGRAČNÍ PAKT EU 

Zveřejnění nového Migračního paktu bylo plánováno na únor či březen a pak pravidelně posouváno. Podle současného harmonogramu by konečné znění mělo být zveřejněno až po dohodnutí víceletého finančního rámce EU pro příští programové období a pokoronavirové pomoci, tedy snad někdy na podzim 2020. Evropská komise vydala k paktu tzv. roadmap a vyzvala evropskou veřejnost k připomínkování. Konsorcium přispělo několika body, jejichž plné znění najdete zde 

Doporučujeme:
 • podpořit dobrovolné solidární mechanismy
 • vrátit se k základním principům mezinárodního práva a ochrany lidských práv
 • zkvalitnit azylové řízení
 • věnovat zvýšenou pozornost nezbytné integraci migrantů
 • podporovat legální cesty do Evropy a eliminovat situace umožňující vykořisťování, násilí a ztrátu statutu
 • zamezit kriminalizaci solidarity
 • prosazovat alternativy k detencím a využívat detence jen v mimořádných případech 
 • striktně respektovat princip nejlepšího zájmu dítěte
 • zamezit zneužíván zdrojů na bezpečnostní účely
 • investovat do výzkumu migrace a integrace
VYJEDNÁVÁNÍ O FONDECH ESF A AMIF 2021-27

Evropská komise v létě navrhla aktualizovanou verzi rozpočtu: bohužel je snížen celkový objem ESF a nakonec i AMIF a státy mají větší pružnost přesouvat peníze z jednoho fondu do jiného - ČR si u ESF dohodla ještě vyšší hranici než ostatní státy, a to až 25 %. 

Příprava programů na národní úrovni: zatím nemáme aktuální informace o přípravě ESF - OP Z+ ani OP VVV, oba strategické dokumenty jsme však během roku připomínkovali. Příprava národního programu AMIF začala až nedávno -- Konsorcium a pravděpodobně i mnoho z vás obdrželo možnost dodávat podněty k novému programu skrze elektronicky sdílený formulář. Za Konsorcium jsme jej vyplnili na základě zjištění z evaluačního projektu MMR i diskusí s vámi během členské schůze i dalších setkání. Doufáme, že k našim doporučením bude přihlédnuto, a budeme vyjednávání i nadále sledovat - na podzim se očekává kulatý stůl atd.

OTEVŘENÉ VÝZVY EVROPSKÉ KOMISE

dodání podnětů k novému akčnímu plánu integrace cizinců připravovaného Evropskou komisí do 21. října: EU-wide public consultation 
- nominování do expertní skupiny na migraci a azyl složené z lidí s migrační zkušeností do 21. září - info zde.
 

 KRÁTCE: zprávy, publikace, oznámení

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA a projekt OP VVV: Participace žáků na rozhodovacím procesu
Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality občanského vzdělávání žáků a studentů, a to prostřednictvím jejich přímého zapojení do rozhodovacích procesů. Na stránkách programu OP VVV jej představuje metodička Tereza Cajthamlová (Praha, 27. srpna 2020)

STUDIUM A ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE POHLEDEM ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ  
Dům zahraniční spolupráce: Zpráva z výzkumu na českých vysokých školách
Témata: motivace ke studiu, kvalita studijních programů, příprava na příjezd do ČR, služby a životní podmínky v ČR    

SKILLS AND INTEGRATION OF MIGRANTS, REFUGEES AND ASYLUM APPLICANTS IN EUROPEAN LABOUR MARKETS (SIRIUS): Policy Barriers and Enablers WP3 report
Migrants, asylum seekers and refugees for a variety of reasons discussed in this report, tend to be less successful in host country labour markets than natives. Our report covers policies in the SIRIUS partner countries, namely the Czech Republic, Denmark, Greece, Finland, Italy, Switzerland, and the United Kingdom.
In the Czech republic, the three main barriers of integration were identified as: working conditions, insufficient language skills and bureaucratic barriers.

KALENDÁŘ AKCÍ

8. září 2020
13:00 setkání Pražské poradní regionální platformy 
Prezentace: cizinci v Praze, organizace a instituce spolupracující s cizinci v Praze, spolupráce s úřady práce (Anca Covrigová, ICP)
Práce ve skupinách: situace v oblasti dávek, zaměstnanosti (cizinců), spolupráce (mezi institucemi a organizacemi pracujícími s cizinci, včetně úřadů práce)

9. září 2020
13:00 mediální skupina Konsorcia

12.-18 září 2020
Týden Afriky v Kampus Hybernská


21. září 2020
18:00 - CIC - diskuzní seminář pro lékaře a zubaře o aprobační zkoušce. Ve spolupráci s hosty, kteří již aprobačním procesem prošli, pracují již ve svém oboru a jsou ochotní se podělit o své zkušenosti a tipy, jak náročnou zkoušku zvládnout.

25. září 2020
10:00 - advokační skupina Konsorcia

1. října 2020
Konference: Města a inkluzivní strategie (SIMI) 

22. října 2020
Mezinárodní konference: Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti (META, o.p.s.) - registrace zde

19. prosince 2020
Den migrantů
Facebook
Twitter
Náš web
Kontaktujte nás
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Baranova 1026/33
130 00 Praha 3 – Žižkov
+420 235 301 344

info@konsorcium-nno.cz

Podpořte nás   Náš web   Kontakt

Přejete si ukončit odběr tohoto newsletteru?

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty · Baranova 33 · Praha 3 130 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp