Copy

Odbor strategie a evropských záležitostí

View this email in your browser

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám po delší odmlce nabídla nové číslo newsletteru MŠMT o evropských záležitostech. Newsletter získává novou, modernější a interaktivnější podobu a bude Vám znovu doručován každý měsíc. Abychom Vás neochudili o novinky na poli evropské spolupráce v uplynulém pololetí, kdy newsletter nevycházel, na webových stránkách MŠMT jsme pro Vás připravili rovněž celkové shrnutí aktivit v průběhu slovenského předsednictví v Radě EU. Doufám, že se Vám nový koncept informování o evropských otázkách v oblasti vzdělávání, mládeže, sportu, vědy a odborných kvalifikací bude líbit.

 
Dana Prudíková
náměstkyně ministryně pro řízení sekce legislativy a strategie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

HLAVNÍ EU TÉMATA

Maltské předsednictví v Radě EU (MT PRES) představilo celkem šest prioritních oblastí, na které soustředí během období leden – červen 2017 primárně svou pozornost. Jedná se o témata migrace, vnitřní trh a jednotný digitální trh, bezpečnost, sociální začleňování, politika evropského sousedství a námořní záležitosti. V návaznosti na definování obecných priorit MT PRES dále rozpracovalo program svého předsednictví v rámci jednotlivých oblastí (http://www.eu2017.mt/en/Documents/NationalProgramme_EN.pdf).

Evropská komise spustila web Od Erasmu k Erasmu+, na kterém bude zveřejňovat informace k 30 letům existence tohoto nejen mobilitního programu EU.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_cs
Evropský parlament
„Kdo je kdo“ po změně ve vedení Evropského parlamentu - goo.gl/X5JFHT

Veřejná konzultace
Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k průběžnému vyhodnocení programu Evropa pro občany 2014-2020. Konzultace je otevřena do 10. dubna 2017 (goo.gl/gGLGp2)

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Priority maltského předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání
 
Hlavní prioritou maltského předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání je začleňování v rozmanitosti. Problematikou se bude tradičně zabývat Výbor pro vzdělávání Rady EU. Rada ministrů pro vzdělávání se uskuteční dne 17. února a 22. května 2017. Na únorovém jednání Rady ministrů pro vzdělávání by měly být schváleny závěry Rady k začleňování v rozmanitosti pro dosažení vysoké kvality vzdělávání pro všechny a závěry Rady o investování do evropské mládeže se zvláštním zřetelem na Evropský sbor solidarity. Na květnovém jednání by měla být přijata doporučení Rady o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass). V rámci priority maltského předsednictví „začleňování v rozmanitosti“ proběhne dne 5. – 7. dubna jednání Evropské agentury pro speciální a inkluzivní vzdělávání.

https://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
Únorová Rada ministrů pro vzdělávání
Dne 17. února se uskuteční jednání Rady ministrů pro vzdělávání, kde by měly být schváleny Závěry Rady k začleňování v rozmanitosti pro dosažení vysoké kvality vzdělávání pro všechny a závěry Rady o investování do evropské mládeže se zvláštním zřetelem na Evropský sbor solidarity. V rámci tohoto jednání by měla proběhnout i politická diskuze ministrů na téma „Příspěvek vzdělávání a odborné přípravy k sociální soudržnosti a podpoře společných evropských hodnot v rámci evropského semestru 2017“. Jednání lze sledovat ve streamované podobě na stránkách Rady EU zde:
http://video.consilium.europa.eu/en/webcasts

Modernizace ve vzdělávání
V prosinci 2016 Evropská komise vydala sdělení ke zlepšování a modernizaci vzdělávání. Toto sdělení staví zlepšování a modernizaci vzdělávání mezi priority agendy EU. Stanovuje totiž opatření na úrovni EU, která mohou podpořit členské státy v jejich reformním úsilí a napomáhat budování společné agendy, díky níž by kvalitní vzdělávání bylo dostupné pro všechny.
goo.gl/YLQPm1
 
Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2016:
Evropská komise zveřejnila ke konci roku 2016 Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2016. Monitor je zveřejňován každý rok a zachycuje vývoj systémů vzdělávání a odborné přípravy v zemích EU.
Publikace:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf
 
Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2016 pro ČR:
Evropská komise zveřejnila ke konci roku 2016 Monitor vzdělávání a odborné přípravy, který zachycuje vývoj vzdělávacího systému a odborné přípravy ČR za rok 2016.
Publikace:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-cz_cs.pdf

Český překlad publikace Eurydice: Zajišťování kvality ve vzdělávání: Politika a přístupy v oblasti evaluace škol v Evropě (Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe)
Publikace: goo.gl/qStI69

Vzdělávání publikace studie EP:
Tento dokument posuzuje oblasti vzdělávání a kultury v zemích EU-Kanada Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA).
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/cult/home.html

Support Mechanisms Eurydice Report for Evidence-based Policy-Making in Education:
Publikace popisuje zavádění mechanismů, které podporují rozširování evidence-based přístupu do tvorby politik. Přibližuje postupnou implementaci evidence-based prvků ze strany evropských institucí a projekty OECD, které pomáhají monitorovat plnění doporučení Rady EU. V další části jsou popsány způsoby sdílení dat a dalších informací mezi jejich poskytovateli a aktéry státní správy, příp. jinými organizacemi v jednotlivých zemích. Zahrnuto je 28 států EU, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko.
goo.gl/N5kxYG

VÝZKUM A VÝVOJ

Priority maltského předsednictví v Radě EU v oblasti výzkumu a vývoje

Historicky první předsednictví Malty v Radě EU se soustředí zejména na otázky migrace, bezpečnosti a sousedské politiky EU. Jedním ze záměrů středomořského ostrova je za dobu šesti měsíců projednat také otázky námořní politiky evropského společenství. Priority vztahující se na oblast výzkumu a vývoje propojují obecné prioritní oblasti maltského předsednictví v konkrétní formu spolupráce. Nejdůležitější prioritou maltského předsednictví v oblasti výzkumu je bezesporu přijetí Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Evropské unie v partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středozemního moře (PRIMA), prováděném společně několika členskými státy. Společná iniciativa PRIMA zapadá do institucionálního kontextu spolupráce se zeměmi Středozemí v klíčových oblastech nakládání s vodními zdroji a zdroji potravino-zemědělského systému. Tato iniciativa se řídí čl. 185 Smlouvy o fungování EU (dříve čl. 169 Smlouvy o ES), a je tedy po projektech typu ERA-NET a ERA-NET Plus vyšším stupněm mezinárodní koordinace národních programů výzkumu a vývoje (goo.gl/8eUVrN).
Dne 24. 1. 2017 se v Brně uskutečnila konference s názvem „How to best attract talented researchers“ pod záštitou MŠMT a ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace. Cílem konference bylo představit strategii „Human Resource Strategy for Researchers“ (HRS4R), informovat o jejích základních pravidlech a výhodách. Jednu z výhod představuje prestižní ocenění “HR Award“, jež úspěšné instituce obdrží od Evropské komise a jež danou instituci definuje jako HR excelentní pracoviště v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Více informací zde: goo.gl/T69NmF

Publikace AMVIA: Mezinárodní spolupráce ČR – USA ve výzkumu a vývoji – program KONTAKT II: http://www.dzs.cz/file/4656/brozura_vyzkumnych_vysledku_kontakt_ii-pdf/

MLÁDEŽ

Priority maltského předsednictví v Radě EU v oblasti mládeže
 
Hlavní prioritou maltského předsednictví v Radě EU v oblasti mládeže je role práce s mládeží při podpoře rozvoje základních dovedností důležitých pro život mladých lidí, které usnadní jejich přechod do dospělosti, k aktivnímu občanství a do pracovního života. Problematikou se bude tradičně zabývat Pracovní skupina pro mládež. Rada ministrů pro mládež se uskuteční dne 22. května 2017, kdy by měly být schváleny Závěry Rady k dovednostem důležitým pro život mladých lidí, Závěry Rady o střednědobém hodnocení Strategie EU pro mládež a Usnesení Rady o pátém cyklu strukturovaného dialogu. V rámci únorové Rady pro vzdělávání budou přijaty Závěry Rady o investování do evropské mládeže, vycházející z balíčku sdělení Evropské komise. Evropská konference o mládeži spojená se setkáním ředitelů zodpovědných za mládež se uskuteční ve dnech 21. až 24. března 2017 v Bugibě. Maltské předsednictví dále hodlá uspořádat konferenci na téma „Mládež pro Evropu zítřka“a seminář na téma „Demokracie, mládež a sport“. Společně se Slovenskem uspořádá pee-learningovou aktivitu „Beyond and Above“.
https://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
V prosinci 2016 spustila Evropská komise na Evropském portálu pro mládež registrační stránku Evropského sboru solidarity. Tato aktivita umožňuje mladým lidem ve věku 17 až 30 let zapojit se do řešení různých problémů a krizí, jako je zajišťování potravy pro osoby v nouzi, stavba přístřeší, ochrana životního prostředí a zachování přírody, podpora regionů zasažených katastrofami nebo pomoc při začleňování uprchlíků.
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en
http://europa.eu/solidarity-corps

SPORT

Priority maltského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu

Hlavní prioritou maltského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu je téma sport jako platforma pro sociální inkluzi prostřednictvím dobrovolnictví. Maltské předsednictví připraví dokument, který se bude soustředit na specifické skupiny, které mají tendenci ocitnout se na okraji společnosti, jako např. migranti, uprchlíci, starší občané, osoby s postižením a zranitelní mladí lidé.
https://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
Evropská komise zveřejnila první zprávu o pokroku v naplňování (goo.gl/1wyQUj) Doporučení Rady o zdraví prospěšné pohybové aktivitě, které v roce 2013 přijala Rada EU. Zpráva mj. uvádí, že došlo k posílení meziodvětvové spolupráce na vnitrostátní úrovni či zlepšení monitorování na vnitrostátní úrovni. V rámci spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací byly zveřejněny informační listy o jednotlivých členských státech EU, které poskytují základní přehled o situaci a zaváděných podpůrných opatřeních (goo.gl/UxQCqn).

6. prosince 2016 zorganizovala Evropská komise seminář na téma sportovní diplomacie. Více informací o akci a výstupech naleznete na goo.gl/XG1fVS.

Evropská komise zveřejnila zprávu o implementaci 2. Pracovního plánu EU v oblasti sportu na období 2014-2017 (goo.gl/PevbIw).
 
Evropská komise zveřejnila hodnotící zprávu o provádění Evropského týdne sportu (EWoS) za rok 2016 (goo.gl/73vZ6L).

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Balíček návrhů Evropské komise zaměřený na zlepšení stavu vnitřního trhu služeb EU
 
Dne 10. ledna 2017 Evropská komise představila balíček návrhů, jejichž cílem je usnadnění přeshraničního poskytování služeb v rámci vnitřního trhu EU. Jedná se o návrh na zavedení povinného testu proporcionality při přijímání nebo úpravách legislativy týkající se regulovaných povolání, dále o návrh notifikační procedury v oblasti služeb a konečně o návrh na zavedení tzv. Evropské E-karty služeb. Společným jmenovatelem všech tří návrhů je především úsilí o zmenšení administrativní zátěže a racionalizace regulatorních mechanismů v jednotlivých členských státech. Evropská komise zároveň přišla s reformními doporučeními v oblasti regulace tzv. odborných služeb (služeb poskytovaných příslušníky regulovaných povolání).

 
Tiskové prohlášení EK: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_en.htm
Test proporcionality: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20504
Notifikační procedura v oblasti služeb: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502
Evropská E-karta služeb: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813
Doporučení Evropské komise v oblasti reforem regulace odborných služeb: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20505

                  

Copyright © *2017* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, All rights reserved.
 Odbor strategie a evropských záležitostí
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Our mailing address is:
Newsletter_EU@msmt.cz

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy · Karmelitská 529/5 · Praha 118 12 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp