Copy

Odbor strategie a evropských záležitostí

View this email in your browser

TÉMA MĚSÍCE

60. výročí od podpisu Římských smluv

30 let programu Erasmus není jediným evropským úspěchem, který oslaví své výročí v roce 2017. Dne 25. března se v Římě setkali hlavy států a předsedové vlád zemí EU, aby si připomněli 60. výročí od podpisu Římských smluv. V Římském prohlášení zdůraznili jedinečnost Unie a nastínili společnou vizi pro budoucnost EU. Více informací naleznete zde goo.gl/AOEi5dgoo.gl/qhMhZL.
Národní konvent o EU
V pátek 31. března se uskutečnil kulatý stůl Národního konventu o EU zaměřený na otázky spojené s volným pohybem osob mezi Evropskou unií a Spojeným království po brexitu. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru. Podkladový dokument je dostupný zde: goo.gl/vRhfHp

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Můj Erasmus

Dům zahraniční spolupráce (DZS) ve spolupráci s Erasmus Student Network (ESN) vytvořil speciální webovou stránku www.mujerasmus.cz, která sleduje výročí 30 let programu Erasmus. Na webu si mohou návštěvníci přečíst příběhy lidí, kteří už program absolvovali, nebo se pomocí aplikace „Váš příběh“ podělit o svou vlastní zkušenost. Zároveň je možné sledovat dobrodružství třiceti hadrových panenek, z nichž každá reprezentuje účastníka z některého sektoru programu Erasmus+, tedy ze školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolského vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládež. Panenky vyjíždějí na Erasmus+ během celého roku a jejich cestu je možné sledovat pod hashtagem #mujerasmus. DZS na webu také pravidelně informuje o plánovaných akcích a oslavách celého výročí, které se budou konat v průběhu celého roku 2017.
Study in the Czech Republic
Zástupci 13 českých vysokých škol se budou 6. - 8. dubna 2017 prezentovat pod značkou Study in the Czech Republic na veletrhu “Osvita za kordonom“ v Kyjevě. Český stánek na veletrhu spoluorganizují Dům zahraniční spolupráce a České centrum Kyjev (goo.gl/1fKDTl). DZS se v dubnu na základě pozvání českého zastupitelského úřadu dále zúčastní veletrhu Uniagents Annual Summit 2017 v Novém Dillí. Iniciativa Study in the Czech Republic bude prezentovat vysokoškolské studium v ČR na vlastním stánku na studentském veletrhu i v rámci samostatné prezentace studentům (goo.gl/jITxHw).


Webináře PISA 2015
Dovolujeme si vás upozornit na sérii hodinových webinářů pravidelně publikovaných OECD v rámci prezentace zjištění a výsledků posledního šetření PISA v roce 2015 dostupných na: www.oecd.org/pisa/webinars/. Z dílčích témat lze zmínit především přednášku "Where did equity improve" Andrease Schleichera z 6. února 2017 věnovanou vztahu výkonu studentů v testech PISA 2015 s ohledem na jejich ekonomické, sociální a kulturní předpoklady a zázemí. K dispozici na: goo.gl/9f14EG. Popř. aktuální přednášku Event Information: Empowering and Enabling Teachers to Improve Equity and Outcomes for All konanou 29. března 2017, která je k dispozici na: www.oecd.org/pisa/webinars/.

Publikace Euroguidance
Euroguidance Vám přináší Sborník z mezinárodního semináře Euroguidance Cross Border k tématu poradenství, minorit a migrace.

Publikace EK

Evropská komise zveřejnila publikaci Measuring the contribution of higher education to innovation capacity in the EU, která analyzuje, jak přispívají vysokoškolské instituce k rozvoji inovací v evropských ekonomikách.  

VÝZKUM A VÝVOJ

V Bruselu zasedal ERIC Committee

Dne 17. března 2017 zasedal v Bruselu Výbor pro evropské výzkumné infrastruktury založené v právní formě ERIC (ERIC Committee). Delegátům na něm byly představeny nové projekty výzkumných infrastruktur, které budou v nejbližších letech významně ovlivňovat podobu evropské vědy. Jedná se přitom především o projekty svým charakterem servisní, které mají širším výzkumným komunitám, často z různých oborů, zpřístupnit špičkové technologie, jinak na národní úrovni nedostupné. Právní forma konsorcií ERIC zajišťuje infrastrukturám daňová osvobození, která jinak náležejí pouze mezinárodním organizacím. V současnosti existuje v Evropě již 14 konsorcií ve formě ERIC, která pokrývají nejrůznější vědní oblasti od společenských věd, přes fyziku, biomedicínu až po energetiku. V prvním fázi hodnotícího procesu se na zasedání objevily i dvě nové evropské infrastruktury, na nichž se prostřednictvím MŠMT významně podílí Česká republika – ELI-ERIC a Euro-BioImaging-ERIC. Bližší informace o projektu: goo.gl/Dg21Ez
https://www.czech-bioimaging.cz/
10. výročí Evropské výzkumné rady
V týdnu od 13. do 19. března 2017 se konal tzv. evropský „Týden ERC“ k příležitosti 10. výročí založení Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC), během něhož probíhaly na mnoha místech Evropy oslavy v podobě konferencí, diskuzních stolů či popularizačních akcí s cílem propagovat ERC a výsledky projektů špičkového badatelského výzkumu. Týden ERC byl završen dne 21. března 2017 slavnostní konferencí v Bruselu (goo.gl/kE2RGl). V České republice se ve dnech 15. a 16. března 2017 pod organizační záštitou Technologického centra AV ČR uskutečnily dvě události (konference s názvem „10 Years of Excellent Ideas“ a „Regionální den ERC“) zrealizované ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Masarykovou univerzitou. Obou událostí se zúčastnili čelní představitelé ERC, zástupci výzkumných organizací a samotní řešitelé grantů ERC, kteří představili svůj výzkum. ERC je první evropskou organizací podporující špičkový badatelský výzkum a každoročně uděluje granty v hodnotě několika milionů EUR. Granty ERC podporují individuální hlavní řešitele a jejich výzkumné týmy.


Národní informační den ke grantům MSCA
Dne 5. dubna 2017 se konal v prostorách Akademie věd ČR národní informační den s názvem “Podpora mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných pracovníků – akce Marie Skłodowska-Curie“ k příležitosti nedávného 20. výročí založení akcí Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA), jehož realizaci zajistilo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a MŠMT. Účelem informačního dne bylo představit program MSCA včetně jeho výsledků a dopadů. Význam programu MSCA spočívá v podpoře odborné přípravy v oblasti výzkumu a profesního rozvoje se zaměřením na inovativní dovednosti, ve financování celosvětové a meziodvětvové mobility, v jejímž rámci se realizuje výzkum špičkové úrovně v jakékoliv oblasti, jakož i v podpoře zaplňování stávajících bariér spolupráce mezi akademickými a jinými odvětvími, zejména podnikatelským sektorem. MŠMT v této souvislosti také zmínilo výzvu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF“, která umožní na principu  „Seal of Excellence“, podpořit kvalitní projekty, které z nedostatku finančních prostředků Evropské komise nemohou být realizovány (www.msmt.cz). Nedílnou součást informačního dne představovala také účast řešitelů grantů MSCA a praktická doporučení českého hodnotitele projektů pana docenta Michala Straky. Bližní informace zde: goo.gl/PolSqF

MLÁDEŽ

Konference EU o mládeži a setkání ředitelů pro mládež
 
Ve dnech 20.-23. března proběhla v rámci maltského předsednictví tradiční konference EU o mládeži. Konference byla završením třetí fáze strukturovaného dialogu s mladými lidmi na téma „připraveni pro život, připraveni pro společnost“ – umožnit všem mladým lidem angažovat se v různorodé, propojené a inkluzivní Evropě“. Na konferenci navázalo ve dnech 23. a 24.3. setkání ředitelů zodpovědných za mládež zaměřené na témata kompetence a dovednosti mladých lidí, dobrovolnictví, Evropských sborů solidarity a EU strategie pro mládež po roce 2018. Více informací zde: goo.gl/ZO3PD3goo.gl/6mJwkH.
Usnesení Výboru pro kulturu a vzdělání EP
Dne 23. března schválil Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu usnesení, kterým požaduje samostatný rozpočet pro novou iniciativu Evropského sboru solidarity. Podle členů Výboru si iniciativa zaslouží svůj vlastní rozpočet a Evropský sbor solidarity by neměl být financován na úkor programů Erasmus+ či programu Evropa pro občany. Rozhodnutí je dostupné zde: goo.gl/nfIIps.

Závěry expertní skupiny
Evropská komise zveřejnila závěry expertní skupiny vytvořené v rámci pracovního plánu Evropské unie pro mládež pro roky 2016-2018 v publikaci The contribution of youth work to preventing marginalisation and violent radicalisation. Publikace může sloužit jako praktický soubor nástrojů pro pracovníky s mládeží či jako doporučení pro zástupce veřejné správy v oblasti podpory aktivního občanství a v oblasti prevence radikalizace.

SPORT

Evropské sportovní fórum

Ve dnech 8. a 9. března se uskutečnilo Evropské sportovní fórum, které je organizováno Evropskou komisí s cílem poskytnout platformu pro diskuzi a konzultace zástupců veřejné správy v jednotlivých členských státech EU s předními zástupci evropských a mezinárodních sportovních federací. Záznamy jednotlivých příspěvků a diskuzí jsou dostupné na goo.gl/IT5vNH.

Ve dnech 10. - 13. března se uskutečnilo Evropské sportovní fórum pro mládež, na kterém 120 mladých lídrů vypracovalo soubor doporučení na téma zdravého životního stylu, sociální začlenění, dobrovolnictví a sportovní diplomacie. Tato témata byla formálně identifikována jako klíčové priority v rámci maltského předsednictví. Soubor doporučení je dostupný zde: goo.gl/WnlFgY.
Neformální jednání ředitelů sportu
Ve dnech 15. a 16. března se na Maltě uskutečnilo neformální jednání ředitelů sportu na téma Sport jako nástroj sociální inkluze. Maltský státní tajemník pro vědu, inovace, mládež a sport Chris Agius představil úspěšné programy, které v této oblasti již delší dobu fungují na Maltě. Dále připomněl, že EU byla založena na základech propagující hodnoty míru, demokracie, lidských práv a důstojnosti a povzbudil členské státy k přijetí agendy reflektující sociální kohezi a výše zmíněné hodnoty. Více informací naleznete zde: goo.gl/gZ9ZOR
 

Publikace Gender in sport
Evropský institut pro rovnost žen a mužů zveřejnil publikaci „Gender in sport“, která mapuje oblast rovnosti žen a mužů v oblasti sportu.

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Jednání kontaktní sítě uznávání odborných kvalifikací v architektuře (ENACA)
 
V Bruselu se 31. března uskutečnilo setkání ENACA (European Network of Architects´Competent Authorities), kde byly na programu jednání specifické aspekty souvisejícím s mobilitou architektů nejenom v rámci jednotného vnitřního trhu EU, ale také mezi EU a třetími státy, se kterými Evropská unie vyjednává mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání profese architekta. V současné době je to především smlouva s Kanadou, jejíž podpis je očekáván na podzim tohoto roku.
Dalšími významným bodem programu bylo zlepšení používání systému IMI a jeho modulu pro oznamování a schvalování studijních programů v oblasti architektury. Tato problematika byla prodiskutována i se zástupci Evropské komise, kteří setkání navštívili. Byl dohodnut další postup, jehož výsledkem by mělo být vydání doporučení, jak postupovat při obhajobě architektonických studijních programů a dále při posuzování diplomů, které byly schváleny pro režim automatického uznávání, ale dosud nebyl vydán příslušný delegovaný akt.

                  

Copyright © *2017* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, All rights reserved.
 Odbor strategie a evropských záležitostí
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Our mailing address is:
Newsletter_EU@msmt.cz

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy · Karmelitská 529/5 · Praha 118 12 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp