Copy

Odbor strategie a evropských záležitostí

View this email in your browser

TÉMA MĚSÍCE

Přichází klíčová fáze Evropského semestru
 
Cyklus koordinace hospodářských politik EU tzv. Evropský semestr vstupuje do své klíčové fáze. Evropská komise vydala Zprávu pro Českou republiku, ve které analyzuje míru naplňování Doporučení Rady EU z roku 2016. Zpráva popisuje výsledky šetření PISA, pozitivně hodnotí kroky na podporu atraktivity učitelské profese a konstatuje, že počet romských žáků integrovaných do hlavního vzdělávacího proudu se oproti minulým letům zvyšuje. Zpráva také upozorňuje na nárůst míry předčasných odchodů ze vzdělávání. ČR zároveň připravuje nový Národní program reforem, který představí klíčové reformní politiky, a to i v oblasti školství, výzkumu a vývoje. V březnu se k jednotlivým tematickým oblastem Národního programu reforem uskuteční kulaté stoly pod koordinací Úřadu vlády ČR. První kulatý stůl se bude věnovat hospodářskému výhledu, fiskální a daňové politice a veřejné správě, další trhu práce a vzdělávání a sérii jednání odborníků z oblasti státní správy i jiných organizací pak zakončí kulatý stůl na téma podnikatelské prostředí a investice. Schválení finální verze Národního programu reforem Výborem pro evropské záležitosti ÚV ČR je plánováno na konec dubna 2017. V květnu Evropská komise vyhodnotí plány politik jednotlivých členských států a předloží návrhy doporučení pro jednotlivé země. O konečné podobě těchto doporučení bude v červnu jednat Rada EU, která také finální podobu doporučení schválí. Znění doporučení pro jednotlivé členské země na závěr potvrdí Evropská rada.
Zprávu o České republice i dalších členských státech naleznete zde: goo.gl/LJeGH4
Veřejná konzultace k programu Erasmus+
Evropská komise spustila veřejnou konzultaci ke střednědobému hodnocení programu Erasmus+. Mladí lidé, studenti, učitelé, pracovníci s mládeží, sportovci, zaměstnanci, zaměstnavatelé, organizace a jiné zainteresované strany mohou předložit své příspěvky o dopadu a budoucnosti programu Erasmus+ do 31. května 2017 prostřednictvím dotazníku dostupného ve všech úředních jazycích EU. Střednědobé hodnocení bude následně vycházet z výsledků těchto konzultací spolu s ostatními materiály včetně průzkumů účastníků, případových studií, atd. Do veřejné konzultace je možné se zapojit na tomto odkazu: goo.gl/6NifLn

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Zasedání Rady pro vzdělávání

Dne 17. února 2017 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS) ve formátu ministrů zodpovědných za vzdělávání. Delegaci České republiky vedl náměstek ministryně, prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Na zasedání Rady byl schválen návrh závěrů o investování do evropské mládeže se zvláštním zřetelem na Evropský sbor solidarity a návrh závěrů Rady o začleňování v rozmanitosti v zájmu dosažení vysoce kvalitního vzdělávání pro všechny. Politická debata ministrů proběhla na téma přínos vzdělávání a odborné přípravy k sociální soudržnosti a podpoře společných evropských hodnot v rámci evropského semestru 2017. Ministři se shodli, že je třeba pokračovat v podpoře vysoce kvalitního vzdělávání pro všechny a pečovat o maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu každého žáka. Zdůrazňovali nutnost inkluzivity, podpory rozmanitosti a tolerance, opatření přitom musí být doprovázena dostatečným financováním. Delegace dále konsensuálně kladly důraz především na další profesní vzdělávání a rozvoj pedagogů, kteří hrají ve vzdělávání klíčovou a nezastupitelnou roli. Evropská komise vyjádřila podporu členským státům během provádění národních reforem. Shrnutí politické debaty následně poslouží jako příspěvek na březnovou Evropskou radu.

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2017/02/17/
Veřejná konzultace Komise k revizi rámce pro klíčové schopnosti
Koncem února spustila Evropská komise veřejnou konzultaci s cílem revidovat doporučení pro klíčové schopnosti pro celoživotní učení z roku 2006. Výstupy veřejné konzultace Komise zohlední při přípravě revize tohoto doporučení, která by měla být zveřejněna v druhé polovině roku 2017. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře podnikatelského myšlení zaměřeného na inovace. Do veřejné konzultace je možné se zapojit do 19. května na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/KeyCompetencesReview2017.
Pro více informací: goo.gl/WWPZnR

European Schoolnet Academy
Na konci února 2017 byly zahájeny dva nové masivní otevřené online kurzy pro učitele a další zájemce v rámci European Schoolnet Academy. Jeden má za cíl podpořit podnikavost žáků, druhý se zaměřuje na astronomii. Více na stránkách www.europeanschoolnetacademy.eu

Kavárna Inspirace nově pro české eTwinnery
Dům zahraniční spolupráce - Národní podpůrné středisko pro eTwinning otevírá od února 2017 oficiální skupinu „Kavárna Inspirace“ pro všechny učitele, kteří se chtějí zapojit do mezinárodní spolupráce online. Jedná se o moderovanou online skupinu, vytvořenou v prostředí eTwinning Live, které je přístupné pro učitele zaregistrované na portálu www.etwinning.net. Nabízené interaktivní aktivity v rámci skupiny jsou vedeny zkušenými eTwinningovými ambasadory a jsou zaměřeny na poskytování poradenství v různých fázích realizace projektu, seznámení se s trendy v e-bezpečnosti a samozřejmě i na sdílení inspirace pro eTwinningové projekty a projektové vyučování a vzájemnou výměnu nástrojů, tipů a zkušeností mezi českými eTwinnery. Více informací naleznete: goo.gl/gAthNQ 

Publikace: Doporučení pro rozvoj politik a systémů celoživotního poradenství
Centrum Euroguidance při DZS přeložilo publikaci sítě ELGPN. Cílem těchto doporučení je poskytnout referenční body pro politiky napříč oblastmi vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti a sociální oblasti za účelem zlepšení kariérového učení občanů EU a posílení profesionality kariérových služeb a nástrojů. Publikaci můžete nalézt zde: www.euroguidance.cz/publikace/elgpn-tools-6.pdf.pdf

Publikace OECD
OECD Vám přináší novou publikace s názvem Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession

Evropská informační síť Eurydice Vám přináší následující nové publikace a překlady

VÝZKUM A VÝVOJ

Zasedání ESO v Praze

Ve dnech 7. a 8. března proběhne v Praze zasedání Rady mezinárodní organizace ESO (European Southern Observatory – Evropská jižní observatoř). Tato organizace sdružuje 15 států a na svých observatořích v severní části Chile provádí a zprostředkovává špičkový výzkum v oblasti astronomie a astrofyziky. V poslední době se ESO stala objektem širšího zájmu veřejnosti zejména v souvislosti s pozorováním solárního systému Trappist-1, v němž bylo nalezeno přibližně 40 světelných let od Země sedm potenciálně obyvatelných planet, z nichž na třech není vyloučena existence vody. Rada ESO, která v Praze zasedá, je nejvyšším rozhodovacím orgánem organizace. Každý stát je v ní zastoupen dvěma delegáty a disponuje jedním rovnocenným hlasem. Zastupování České republiky zajišťuje MŠMT. Na programu pražského zasedání bude zejména zpráva o financování a pokroku výstavby největšího teleskopu na světě E-ELT a zpráva o stavu jednání o přistoupení nových členských států. Svoji vizi rozvoje organizace pak delegátům představí profesor Xavier Barcons, který byl jmenován novým generálním ředitelem ESO a své funkce se ujme v září letošního roku.
Pozvánka na závěrečnou konferenci Česko-norského výzkumného projektu InnCARE
Bilaterální projekt InnCARE "Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku" je společným projektem Masarykovy Univerzity a norské Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, který přináší objektivní porovnávající studii vzdělávání dětí a dlouhodobé péče o seniory v mladé, vyvíjející se demokracii, a zemi, kde má aparát ohleduplné sociální péče již pevné základy. Hlavním cílem projektu je zmapovat rozdíly v poptávce sociální péče, kterou přináší vývoj společnosti za uplynulá dvě desetiletí, která jsou typická především pro stárnutí společnosti a navýšením účasti žen na trhu práce. Závěrečná konference projektu InnCARE se bude konat 30. března 2017 v Hotelu International Brno a čtenáři Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech jsou na akci srdečně zváni. Bližší informace o projektu InnCARE najdete na webových stránkách projektu: http://inncare.fss.muni.cz/
Projekt InnCARE získal z Česko-norského výzkumného programu podporu o výši 16 562 000 Kč.

Kulatý stůl k interim hodnocení Horizontu 2020
Dne 9. března 2017 se v prostorách Technologického centra AV ČR uskuteční kulatý stůl k interim hodnocení rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020). Účelem kulatého stolu je iniciovat v ČR veřejnou debatu k dosavadním zkušenostem ČR s rámcovým programem Horizontem 2020, jež by co nejvíce konvenovala zájmům ČR. Kromě toho má veřejná debata přispět k formování pozice ČR pro přípravu oficiálního návrhu 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace, jakož i reagovat na požadavky Evropské komise, která dne 20. října 2016 zahájila veřejnou konzultaci formou dotazníkového šetření k Horizontu 2020. V této souvislosti, výstupy hodnocení ČR Horizontu 2020 budou EK sloužit jako podklad k nastavení budoucího 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace, který by měl být zveřejněn na přelomu let 2017 a 2018. V neposlední řadě veškeré získané informace poskytnou EK východisko pro zlepšení provádění Horizontu 2020 a vymezí rámec pro jednání o financování výzkumu a inovací v EU po roce 2020.
Odkazy: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1232_cs.htm
goo.gl/Lzcf4l
http://ec.europa.eu/research/index.cfm

MLÁDEŽ

Národní konference o mládeži

Dne 1. března 2017 organizovalo MŠMT ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce Národní konferenci o mládeži s podtitulem „ Jaké jsou trendy současné mládeže a jak na ně reagovat?“. Konference je organizována v rámci střednědobého vyhodnocení národní Koncepce podpory mládeže 2014–2020 a evropského programu Erasmus+ mládež a jejím cílem je prohloubení kompetencí v oblasti práce s mládeží, sdílení zkušeností a networking. Více informací zde: 
goo.gl/wweIHs
Konferenci můžete sledovat ze záznamu zde: goo.gl/sFCGu7
Expertní skupina EK o rizicích, příležitostech a dopadech digitalizace na mládež, práci s mládeží a politiku mládeže
Na situaci mladých lidí, kteří tráví velkou část svého volného času s digitálními technologiemi, reaguje „Expertní skupina EK o rizicích, příležitostech a dopadech digitalizace na mládež, práci s mládeží a politiku mládeže“. Cílem skupiny je specifikovat kompetence pracovníka s mládeží potřebné k plnému využívání digitálních možností pro práci s mládeží. Jedním z příkladů osvědčené praxe je projekt Lomap, který dává mladým lidem možnost vyjadřovat se prostřednictvím běžně užívaných aplikací k tomu, jak vypadá jejich město. Více o projektu na http://www.loamap.be.


Veřejná konzultace o Evropských sborech solidarity
Ve dnech 6. února až 2. dubna probíhá na stránkách Evropské komise veřejná konzultace o budoucí podobě Evropského sboru solidarity. Do konzultace se může zapojit široká veřejnost, zvláště vítány budou příspěvky mladých lidí, pracovníků s mládeží, organizací a orgánů veřejné správy. Výstupy budou zohledněny při přípravě legislativního návrhu k budoucnosti Evropského sboru solidarity.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-164_cs.htm

SPORT

Evropské sportovní fórum
 
Ve dnech 8. a 9. března se uskuteční Evropské sportovní fórum, které je organizováno Evropskou komisí s cílem poskytnout platformu pro diskuzi a konzultace zástupců veřejné správy v jednotlivých členských státech EU s předními zástupci evropských a mezinárodních sportovních federací, evropských a národních sportovních zastřešujících organizací (lig, klubů, sportovců, sportu pro všechny a pro volný čas / fitness sektor), stejně jako národní olympijské výbory a národní zastřešující organizace. V rámci dvoudenní akce budou probíhat panelové diskuse a odborné workshopy. Přímý přenos je možné sledovat v internetovém vysílání (goo.gl/HizsUO).
Informační den
Poslední lednový den Evropská komise uspořádala Informační den k možnostem, které program Erasmus+ v roce 2017 nabízí pro oblast sportu. Celodenní seminář nabídl jak obecné informace o tvorbě sportovní politiky v rámci EU, tak zejména praktické informace pro potenciální žadatele z řad sportovních organizací. Záznam internetového přenosu spolu s prezentacemi je dostupný na stránkách Evropské komise (goo.gl/SMAiTZ).

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Dohoda o vzájemném uznávání kvalifikací architektů ACE – CALA
 
Evropská rada architektů (Architects Council of Europe – ACE) a Kanadské architektonické licenční úřady (Canadian Architectural Licensing Authorities – CALA) pracují na finalizaci dohody o vzájemném uznávání kvalifikací architektů. Dohoda má v případě definitivního schválení ambice rozšířit současný systém uznávání kvalifikací architektů, který se v rámci EU řídí článkem 46 směrnice 2005/36/ES, o možnost získat snadnější uznání kvalifikace také na území Kanady. V současné době se jedná pouze o dohodu na úrovni profesionálních asociací, nicméně předpokládá se pozdější zahrnutí do rámce dohody CETA mezi Kanadou a EU. Evropští architekti žádající o uznání kvalifikace v Kanadě budou muset mimo jiné prokázat znalosti místních reálií absolvováním e-learningového kurzu, přičemž evropské státy budou moci klást reciproční požadavky. Zájemci o uznání kvalifikace v rámci provincie Quebec budou také muset splnit požadavky na jazykovou znalost. Podpis dohody je plánován během října 2017 v Montrealu.
 

                  

Copyright © *2017* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, All rights reserved.
 Odbor strategie a evropských záležitostí
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Our mailing address is:
Newsletter_EU@msmt.cz

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy · Karmelitská 529/5 · Praha 118 12 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp