Copy
Laat u via deze nieuwsbrief informeren over de laatste ontwikkelingen om te komen tot één Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
View this email in your browser

VOORWOORD

Vorig jaar hebben we gevierd dat we als Nationaal Park al 15 jaar bestaan. Dat hebben we vooral gedaan om alle beheerders en eigenaren van de natuur in het zonnetje zetten. Want zij zorgen al veel langer dan 15 jaar voor waardevolle natuur en recreatievoorzieningen waarvan iedereen op de Heuvelrug mag meegenieten. Tijdens de Beleefweek hebben zij opnieuw vele activiteiten georganiseerd.

Ook als het geen Beleefweek is, werken we achter de schermen hard aan de toekomst van het Nationaal Park. Dat zijn niet altijd spectaculaire activiteiten, maar wel erg nodig om met elkaar constructief te kunnen werken aan natuur, landschap en erfgoed.
Zo zijn we in gesprek over de nieuwe organisatiestructuur (‘governance’). Ook werken we aan het (financieel) verbinden van groen en economie en daarmee een betere verdeling van de lusten en de lasten. Daarnaast willen we in overleg met eigenaren en overheden een start maken met de verdiepingsslag voor de zonering van natuur, recreatie en andere functies binnen het Nationaal Park. Dit is één van de ambities
uit de Samenwerkingsagenda die we realiseren. Met deze Nieuwsbrief praten we u graag bij over een aantal nieuwe ontwikkelingen. Het komende jaar valt er ook ‘vóór de schermen’ genoeg te beleven in het Park. Bijvoorbeeld op de Europese Nationale Parken Dag. Dan willen we de overgang naar de nieuwe organisatie markeren. Zet u 24 mei alvast in de agenda?

Janine Caalders, voorzitter Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Afscheid Wout Neutel
Sinds 2012 was Wout Neutel directeur voor Staatsbosbeheer in de provincie Utrecht. Hij had tevens zitting in het bestuur van de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Hij vertrok op 1 maart naar de provincie Flevoland, waar hij zich namens Staatsbosbeheer onder andere gaat bezighouden met de Oostvaardersplassen.  “Ik vertrek naar Flevoland met een goed gevoel over alles wat er voor het Nationaal Park is bereikt”, aldus Wout. Die resultaten zijn zeker mede dankzij de inspirerende inzet en betrokkenheid van Wout zelf tot stand gekomen. Wout, ontzettend bedankt en veel succes in Flevoland gewenst!

NATIONAAL PARK NIEUWS

Interview Oeds-Willem Miedema (Vitens): water van en voor de Heuvelrug

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug levert ongeveer 40 miljoen m3 drinkwater per jaar. Door de filterende werking van de Heuvelrug is dit water van een hoge kwaliteit. Om de kwaliteit van het water en de kwetsbare natuur in het Nationaal Park te borgen, ontwikkelt een alliantie van partijen een ‘blauwe agenda’ voor de Heuvelrug.

Vitens is samen met de provincie Utrecht trekker voor deze agenda, die wordt opgesteld onder de vlag van het Nationaal Park. Strategisch omgevingsmanager Oeds-Willem Miedema van Vitens: “Het belang van de Utrechtse Heuvelrug voor de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht is aanzienlijk. “Om het grondwater te beschermen, is het cruciaal om op de juiste manier met het gebied om te gaan. Met dat doel in het achterhoofd werkt Vitens graag met gebiedspartners samen aan deze agenda. Zo zorgen we voor een robuust watersysteem.”

Gezamenlijke investering
Een brede coalitie van partijen, waaronder ook waterschappen, natuurorganisaties en vertegenwoordigers van UPG, is bezig met het formuleren van concrete projecten. Miedema: “Alle partijen hebben natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheden. Wij ervaren het als zeer positief dat we, met allemaal onze eigen belangen, tot een vruchtbare samenwerking komen. We werken nu aan een lijst met kansrijke projecten die de natuur, recreatie en het watersysteem ten goede komen.”

Wateropvang hogere delen
Deze projecten zijn nog niet definitief vastgesteld, maar de omgevingsmanager noemt wat voorbeelden. “Als provincie en Vitens onderzoeken we de mogelijke uitbreiding van de waterwinning in Groenekan. In overleg met stakeholders onderzoeken we of er ook meerwaarde voor het watersysteem of het gebied te behalen is.”
Een ander potentieel project dat ter sprake komt is de mogelijkheid van meer wateropvang in de hoger gelegen delen van de Heuvelrug. Dat moet ervoor zorgen dat het hemelwater niet afstroomt naar de kern van in dit geval Amerongen, waar het piekbelasting op de riolering veroorzaakt. “De natuur is erbij gebaat, het stedelijk gebied heeft minder wateroverlast en mogelijk komt er daardoor ook meer drinkwater beschikbaar.” Na deze oriëntatiefase wordt er in de loop van 2019 meer bekend over de projecten voor het robuuste watersysteem van de Heuvelrug.

Check op de website van Vitens waar uw drinkwater vandaag komt of kijk op de Kaart waterwingebieden provincie Utrecht

 

Nieuwe organisatie bijna rond

Met de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Commissie Heuvelrug wordt gesproken over de nieuwe organisatiestructuur (governance).
 
De partners zelf vormen het hart van het Nationaal Park en werken gezamenlijk aan de ambities uit de Samenwerkingsagenda. Dit zijn de gemeenten, organisaties als Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en Natuurmonumenten en de particuliere landgoederen. De samenwerking functioneert op basis van vrijwillige deelname. De Stichting krijgt een kleine, slagvaardige werkorganisatie. Deze zorgt voor coördinatie en het aanjagen en faciliteren van initiatieven. Voor het eerst sinds lange tijd wordt er weer substantieel geïnvesteerd in het Nationaal Park. De wens is om de governance zodanig te organiseren dat benodigde ‘checks and balances’ zijn aangebracht en dat tegelijkertijd de organen die hiervoor formeel nodig zijn, elk zo licht mogelijk zijn.
Op basis van deze uitgangspunten werken we nu een voorstel uit dat later dit voorjaar moet leiden tot formalisering van de afspraken.

Visie eigenaren op Nationaal Park

De koepelorganisatie van particuliere eigenaren, het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), is een van de partijen in de Commissie Heuvelrug, de bestuurlijke tafel van het Nationaal Park. In het verkiezingspamflet van het UPG geeft de organisatie aan te streven naar een Nationaal Park met draagvlak van particuliere eigenaren.

Een substantieel deel van de gronden in het Nationaal Park bestaat uit particuliere landgoederen. Vaak al eeuwenlang in het bezit van dezelfde familie en vanuit een sterke traditie beheerd. Ze zijn kenmerkend  voor de Utrechtse Heuvelrug en belangrijk voor de identiteit van het Nationaal Park.

Onderzoeksresultaten
Om de inhoudelijke inbreng vanuit de individuele particuliere eigenaren en de samenwerking te versterken is het UPG dit voorjaar in staat gesteld in gesprek te gaan met een gebiedsmakelaar. De uitkomsten van dit onderzoek benadrukken de urgentie om concrete voortgang te boeken op het gebied van bijvoorbeeld zonering en de verdeling van lusten en lasten. Een signaal dat overigens ook de terreinbeherende organisaties - Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten -  afgeven. Het Nationaal Park gaat de komende tijd met deze onderwerpen aan de slag.

Uit het UPG verkiezingspamflet: “De provincie is voorstander van een (nieuw) Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De particuliere natuurbeheerders zijn dat over het algemeen ook, mits dit betekent dat er daadwerkelijk extra in het beheer van natuur en cultureel erfgoed wordt geïnvesteerd. Dat de recreatiedruk in het gebied zal toenemen is haast onvermijdelijk, maar dit mag niet betekenen dat, bijvoorbeeld door extra marketing, het gebied tot een soort pretpark verwordt. De toenemende recreatie zal gepaard moeten gaan met bescherming van kwetsbare natuurgebieden. Tevens zal er meer behoefte zijn aan handhaving en toezicht”.

Provincie zoekt locaties voor compensatiegroen

Bouwen in het groen? Dan moet er vanuit regelgeving vrijwel altijd natuur elders worden gecompenseerd. Voor de natuurcompensatiebank die de provincie opzet, is zij op zoek naar beschikbare gronden. Projectleider Ies Bos licht toe.

Jaarlijks gaat het om ongeveer 30 hectare compensatiegroen. De provincie heeft het afgelopen jaar een natuurcompensatiebank ingesteld waarin gronden worden opgenomen waarop compensatiegroen kan worden gerealiseerd. In de compensatiebank komen alleen gronden waarop Natuur Netwerk Nederland (NNN) of bos van hoge kwaliteit gerealiseerd kan worden en die het NNN, het landschap of de recreatie in de provincie versterken.
De natuurcompensatiebank wordt op dit moment gevuld met beschikbare gronden. De provincie speelt een belangrijke rol als initiator en facilitator van de compensatiebank, en wil vooral de verbinding vormen tussen hen die compensatiemogelijkheden zoeken en hen die mogelijkheden en wensen hebben voor het realiseren van natuur.

Meerwaarde creëren
De provincie hanteert hierbij het oogmerk: kwaliteit realiseren. “Niet zomaar ergens ‘schaamgroen’ neerzetten”, stelt Ies. “Het is mijn ambitie meerwaarde te creëren met de nieuwe natuur. Compensatienatuur kan heel goed in de plannen van landgoederen passen, die moeten voldoen aan de eisen van de natuurschoonwetgeving. Eigenaren zoeken soms een financiële drager”, legt hij uit. Ies is op zoek naar locaties die geschikt zijn voor boscompensatie. “De Utrechtse Heuvelrug en de flanken daarvan vormen dan met name een geschikte plek.”
Meer informatie op website Provincie Utrecht of bij Ies.Bos@provincie-utrecht.nl

Voor de agenda: 24 mei 2019

Het kan niemand zijn ontgaan: in oktober 2018 bestond het Nationaal Park precies 15 jaar. Samen met onze partners, de bewoners en de gastheren -  ondernemers en organisaties met hart voor de heuvelrug - hebben we het derde lustrum uitgebreid gevierd met een Beleefweek, een fotowedstrijd en een feestelijke bijeenkomst op Landgoed de Paltz. Foto’s, jubileumkrant en sfeerverslagen kunt u terug lezen op onze website. Ook dit jaar geldt nog: Wij zijn 15! Dat vieren we onder meer op de Nationaal Park Dag op 24 mei. Ook komt er weer een Beleefweek in oktober.
 

Verkiezingen  - Laat uw stem horen

In de aanloop naar de Provinciale Staten Verkiezingen 2019 grijpt het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug elke gelegenheid aan om het belang van bescherming en ontwikkeling van de groene long van provincie Utrecht te onderstrepen. Zo verzorgde Janine Caalders het slotwoord tijdens het O-gen plattelandsdebat van 6 maart. Onze stelling: investeren in groen en erfgoed is investeren in economie!

Ding mee naar natuurprijs Groene Kroon

Heeft u een initiatief dat de biodiversiteit versterkt in en rondom bebouwd gebied van de provincie Utrecht? Ding mee naar natuurprijs de Groene Kroon 2019 ter waarde van 6.000 euro. Foto: winnaars Natuurprijs 2017 gemeente Amersfoort en Natuurmonumenten met gedeputeerde Mirjam Maasdam.
 

Vouchers beschikbaar voor groen

Goed idee voor meer groen in de buurt? Vraag dan een Beleef en Bewonder! Voucher van 500 of 1000 euro aan. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht.

NP IN HET NIEUWS
Lans breken voor groeneigenaren

Janine Caalders, voorzitter NPUH, brak in een interview met bewonersinitiatief GoedVolk een lans voor de gebiedseigenaren in het Nationaal Park. “De waarde van het groen is enorm groot, je kunt dat in geldstromen echt meten. Maar de kassa staat buiten het bos, want het geld wordt niet verdiend door de eigenaren van het groen. Ze leveren een maatschappelijke dienst voor groen en voor recreatie.”
Nu er juist meer groen nodig is voor de toenemende recreatiedruk vanwege woningbouw, roept de NUPH-voorzitter op tot nieuwe manieren van denken en werken. “Bijvoorbeeld door af te spreken dat voor elke nieuwe woning die gebouwd gaat worden óók een extra bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de bestaande natuur- en recreatiegebied
en en aan investeringen in nieuwe gebieden.”

Fonds voor terreineigenaren
Ook in een artikel over de thematafel natuur en landschap in het ledenmagazine van O-gen roept Janine Caalders de provincie en alle partners op mee te doen aan pilots. “We denken onder meer aan een fonds voor eigenaren van natuurterreinen. De recreatiedruk neemt toe en meer recreanten betekent meer onderhoud en oplopende tekorten in het onderhoud. Als we over vijftig jaar nog willen genieten van de groenkwaliteiten van de Heuvelrug, zullen we daarvoor nu instrumenten moeten ontwikkelen.”


Utrechtse Heuvelrug plasticvrij
Het Nationaal Park ondersteunt het initiatief Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij.  Het Goed Volk bewonersinitiatief heeft al geleid tot een landelijk aanvaarde motie tegen plastic van gemeente Utrechtse Heuvelrug. “Het is goed als bezoekers zich realiseren dat er heel hard wordt gewerkt om de natuur mooi te houden. Dan hoop je dat mensen daar niet hun plastic op de grond gooien. Het is goed als het hele gebied uitstraalt dat we er op alle mogelijke manieren trots op zijn en er goed voor willen zorgen. Net als de uitstraling van recreatiebedrijven en van winkels, dat bouwt allemaal mee aan hoe mensen tegen het nationaal park aankijken.” Bijdragen? Kijk op de Goed Volk website.

NIEUWS VAN ONZE PARTNERS

Provincie: ecoduct Maarn gereed

Goed nieuws voor de dieren in het Nationaal Park: het ecoduct over de N227 bij Maarn is klaar. Zoogdieren als reeën en marterachtigen, en reptielen als de zandhagedis en hazelworm kunnen nu veilig oversteken en profiteren van een groter leefgebied, doordat de natuurgebieden via ecoducten met elkaar zijn verbonden. Op 11 maart krijgt de faunapassage zijn naam tijdens de feestelijke opening die wordt verricht door gedeputeerde Mirjam Maasdam-Hoevers, de directeur van Huis te Maarn heer G. van Notten en de directeur-rentmeester van het Utrechts Landschap Saskia van Dockum.
Zie ook de online webkaart met ecoducten en faunapassages, gereed of gepland
.

SBB: crowdfunding voor rolstoelpad

Met een beperking van de natuur genieten, dat moet toch gewoon kunnen? Boswachter van Staatsbosbeheer Corien Koreman werft fondsen voor een 3,5 kilometer lang mindervalidenpad op het Leersumse Veld. Vele gulle gevers hebben al een bijdrage geleverd, waaronder de bijdrage van 30.000 euro uit de verkoop van MTB-vignetten. Er is nog ongeveer 7000 euro nodig om het pad te kunnen aanleggen. Steunt u haar initiatief? Corien legt in haar blog uit waarom het belangrijk is. Op de NPUH-website staat een overzicht van toegankelijke routes. Ook www.natuurzonderdrempels bevat een schat aan informatie.

Veel nieuwe leden voor Utrechts Landschap

Utrechts Landschap zag haar achterban het afgelopen jaar met 2000 groeien naar 26.500 Beschermers. Nog nooit in haar 92-jarig bestaan kon Utrechts Landschap rekenen op de structurele steun van zoveel donateurs.

IVN: Jongeren betrekken

Een stap in de strategie om jongeren structureel te betrekken bij de Nationale Parken en andere natuurgebieden in Nederland: IVN meldt op haar website dat jongeren in december 2018 het Europarc Jongeren Manifest aanboden aan minister van Natuur Carola Schouten.

Het manifest vormt een bron van ideeën en inspiratie voor beleidsmakers in beschermde natuurgebieden en plattelandsgemeenschappen om de betrokkenheid van jongeren te waarborgen.
Op de website van Recron is een interessant rapport te downloaden over hoe jongeren leven en hun vrije tijd en vakantie besteden:
Pubers kamperen... andere generatie, andere inzichten.

Snelfietsroutes

Provincie Utrecht wil, samen met gemeenten, zeven snelfietsroutes realiseren. Daarmee wil zij het fietsgebruik stimuleren, óók voor woon-werkverkeer en langere afstanden. Dat gaat onder andere om deze snelfietsroutes:
  • Utrecht-Zeist-Bunnik-Utrechtse Heuvelrug-Rhenen-Veenendaal
  • Utrecht-De Bilt-Zeist-Soest-Amersfoort (De Stijl)
  • Amersfoort-Leusden-Woudenberg-Scherpenzeel-Veenendaal

Provincie: Actueel natuurnieuws op Nature Today

Wist u dat in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de Aardsterachtige Aardappelbovist is gespot? Deze zeldzame zwam werd vorig jaar al gesignaleerd in Park Vliegbasis Soesterberg. Na een recente waarneming bij Huis ter Heide van een flink uit de kluiten gewassen exemplaar kon een specialist deze voor Nederland unieke vondst bevestigen. De soortenrijkdom in ons Nationaal Park heeft er weer een bijzondere kostganger bij. Bron: Nederlandse Mycologische Vereniging.

Het nieuwsplatform Nature Today houdt lezer op de hoogte van actuele gebeurtenissen in de natuur. Sinds kort is de provincie Utrecht partner van Nature Today. Heeft u een tip voor een bijzonder natuurfeit? Neem contact op met communicatieadviseur NPUH Marja Eestermans.
Uw privacy en de AVG
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven in ons adressenbestand. We vinden uw privacy belangrijk. Daarom nemen we de nodige maatregelen om die te beschermen. Deze maatregelen passen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u de nieuwsbrief te sturen en u op de hoogte te houden van bijeenkomsten en nieuws rondom Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Als u dat niet meer wilt, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief.
Op de website kunt u zien hoe de provincie Utrecht met uw gegevens omgaat. U kunt ons ook mailen:  info@np-utrechtseheuvelrug.nl
Copyright © 2019 Nationaal Park Heuvelrug, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp