Copy
Laat u via deze nieuwsbrief informeren over de laatste ontwikkelingen om te komen tot één Nationaal Park Heuvelrug 
View this email in your browser

Proces Nationaal Park Heuvelrug op stoom

Provincies, gemeenten, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren en ondernemers werken samen vol enthousiasme aan het ontwikkelen van één groot Nationaal Park Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg. Begin 2018 is het zover: dan zijn de plannen zover klaar dat de betrokken partijen een besluit kunnen nemen over de samenwerking. Er ligt dan een integrale gebiedsvisie, een voorstel voor de organisatie en een financiële doorrekening (businesscase). De plannen krijgen steeds meer vorm. De vele partners en betrokkenen denken op verschillende manieren mee om te komen tot mooie eindproducten. In deze 3e nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen.
Kleine slagvaardige organisatie
Het onderzoeksrapport van WB de Ruimte maakt inzichtelijk met welke taken het Nationaal Park zich zou moeten bezighouden. Gebiedspartijen vinden onder andere strategie- en beleidsontwikkeling, branding en marketing, fondsenwerving op koepelniveau en beïnvloeding (ambassadeursrol, lobby voor de belangen van het Nationaal Park) van belang. Het Nationaal Park vervult dan de rol van koepel of platform en houdt zich bezig met onderwerpen waarvoor een gezamenlijke aanpak gewenst is. Uitvoering van projecten ligt zo veel als mogelijk bij de gebiedspartijen zelf.
 
Qua vorm is behoefte aan een kleine, slagvaardige organisatie met voldoende uitvoeringscapaciteit. Komende maanden werken partijen aan de concrete uitwerking van het sturingsmodel. 
Businesscase
Voor de zomervakantie is het onderzoek naar de lusten en lasten van Nationaal Park Heuvelrug afgerond. Dit geeft inzicht in de balans tussen degenen die de lasten dragen en de lusten ontvangen. Het rapport vormt een onderlegger voor het gesprek tussen de betrokken partijen. Vervolgstap is het uitwerken van een businesscase. Dit gaat over de zakelijke haalbaarheid van Nationaal Park Heuvelrug. De businesscase zoomt in op twee vormen van financiering: van de Nationaal Park-organisatie en van de projecten en activiteiten om de geformuleerde opgaven en ambities te verwezenlijken. De stelling is dat financiering van de organisatie primair een overheidsaangelegenheid is. Het gebiedsprogramma is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemers, terreinbeheerders en -eigenaren, eindgebruikers en overheden.
Waar ligt de kracht van de Heuvelrug?
De nulmeting naar de bekendheid en beleving van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug is begin oktober klaar. Aansluitend starten we het positioneringstraject. We bespreken in enkele workshops met vertegenwoordigers van partijen in het gebied waar de kracht van de Heuvelrug ligt en hoe we het park naar buiten toe willen uitdragen. Business Openers begeleidt dit traject. Dit bureau heeft ook het positioneringstraject begeleid van Nationale Parken dat door het Rijk is geïnitieerd. Zij zijn dus geen onbekende in deze wereld.
 
Wij zijn benieuwd hoe ú hierover denkt. Waarin schuilt de kracht van de Heuvelrug? Waar staan wij voor?  Laat het ons weten via info@npheuvelrug.nl. We nemen dit dan mee in onze rugzak als we de workshops in gaan! 
Naar een gebiedsvisie en concrete projecten
Op basis van de resultaten van de verschillende inhoudelijke clusters (gebiedsontwikkeling, parkeconomie, marketing & branding) ontwikkelen we een gebiedsvisie met een uitvoeringsprogramma. Deze vormen de gezamenlijke ambitie voor de komende jaren. De gebiedsvisie sluit aan op de landelijke criteria voor Nationale Parken, die op dit moment worden aangescherpt. Uitbreiding van het Nationaal Park in noordelijke richting en het betrekken van de flanken sluit goed aan op de discussies op landelijk niveau.
Met het uitvoeringsprogramma spreken we af welke projecten we de komende jaren gaan oppakken om de gezamenlijke gebiedsvisie te realiseren.  In twee werksessies in september en oktober werken we dit programma met de projecteigenaren verder uit.

Hoe komen we tot een besluit?
Met zoveel partijen tot één besluit komen over de ontwikkeling en uitbreiding van het Nationaal Park is niet eenvoudig. Daarom is een groot aantal partijen betrokken bij de totstandkoming van alle producten die we tot nog toe hebben ontwikkeld. De visie en het uitvoeringsprogramma worden, samen met de businesscase en het sturingsmodel op 29 november voorgelegd aan de commissie Heuvelrug. Hierin zijn terreineigenaren, overheden en belangenorganisaties vertegenwoordigd. Als de commissie akkoord is, leggen de commissieleden de producten voor aan hun organisaties / achterbannen.

Beheer routes en paden na liquidatie Recreatieschap
Het bestuur van Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Krommerijngebied, heeft besloten tot liquidatie van de organisatie per 1 januari 2018. Een klein deel van de taken van het Recreatieschap – het beheer van doorgaande routes en paden – willen de deelnemers gezamenlijk blijven uitvoeren. De commissie Heuvelrug staat positief tegenover de overname van deze taak, onder voorwaarde van een heldere opdracht en bijpassende financiering.
  

In gesprek met raads- en statenleden
Het is de ambitie dat gemeenteraadsleden en de leden van de provinciale staten begin volgend jaar besluiten over de plannen voor het Nationaal Park. Daarom hebben wij hen uitgenodigd om nu al kennis te nemen van de plannen die er liggen en aan te geven wat aandachtspunten zijn bij de verdere uitwerking. Woensdag 30 augustus kwamen zo'n 30 raadsleden uit 10 verschillende gemeenten op bezoek in Park Vliegbasis Soesterberg om zich bij te laten praten over de plannen. Op 18 september waren de Statenleden van provincie Utrecht aan de beurt. Ze maakten een kleine toer over de Heuvelrug. De Statenleden werden o.a. op landgoed Zuylenstein en bij de Veldschuur van Staatsbosbeheer in Leersum ontvangen.

Landschap als vestigingsvoorwaarde
Vrijdag 1 september was de Manifestatie ‘Landschap als vestigingsvoorwaarde’, georganiseerd door de Vereniging Deltametropool. Utrecht was één van de twaalf deelnemende pilots, rondom de vraag “Hoe kan Nederland zijn landschappen beter inzetten voor versterking van het economisch vestigingsklimaat?”. Ook het Nationaal Park Heuvelrug doet mee aan deze pilot. Om meer grip te krijgen op de complexe relatie tussen beheerders en gebruikers van het Nationaal Park -én om te werken aan een meer solide basis onder de Heuvelrug- vinden er op dit moment gesprekken plaats met onder andere CEO’s van grote bedrijven en instellingen. De erkenning van de waarde van het gebied is naar verwachting niet echt een onderwerp van discussie, maar de echte vraag aan hen is hoe het landschap van betekenis kan zijn in hun eigen bedrijfsvoering.

Wat de Heuvelrug met je doet
Welke tips geeft B&B-eigenaresse en ‘gastvrouw van het landschap’ Elly van Leeuwen aan haar gasten? Wat zijn de leukste fietsroutes en waar kun je het beste heen met de kids deze (na)zomer? Wat is er allemaal te beleven op Landgoed Eykenstein? In de eerste editie van het Heuvelrug magazine ‘…wat de Heuvelrug met je doet!’ lees je het allemaal. Het magazine  is een samenwerking van verschillende ondernemers en partijen die actief zijn op de Heuvelrug. Ook is onlangs een nieuwe startpagina gelanceerd voor bezoekers aan het Nationaal Park: www.nationaalpark.opdeheuvelrug.nl.

Studenten adviseren het Nationaal Park
Eind juni bezochten studenten van Wageningen Universiteit o.a. het Leersumse Veld en landgoed Huis te Maarn. Ze gingen hier in gesprek met de landgoedeigenaresse Renée van Notten en procesmanager Daan Martens. De studenten zijn in groepen aan de slag gegaan met een beheeradvies voor het Nationaal Park en keken hierbij ook naar verdienmodellen voor de landgoedeigenaren. “Nuttige adviezen en zeker voor herhaling vatbaar!” was de conclusie achteraf.

Cursus gastheerschap van het landschap
Op 26 oktober start een nieuwe cursus ‘Gastheer van het landschap’ voor ondernemers in en rond het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Een mooie kans om meer te leren over hun omgeving zodat ze dit kunnen doorgeven aan hun gasten. Meer informatie.
Copyright © 2017 Nationaal Park Heuvelrug, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp