Copy
Est-For Investi infokiri: august 2017
View this email in your browser

Rahandusministeerium kuulutas välja riigihanke eriplaneeringu konsultandi leidmiseks

Riigihankega otsitakse puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu (REP) koostamist nõustavaid konsultante. Konsultantide ülesandeks on planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine ja vajalike eriuuringute läbiviimine.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv rääkis, et hanke viib läbi ja kvaliteeti kontrollib rahandusministeerium, kuid konsultantidele ettenähtud tasu maksab Est-For Invest. Riigihanke eeltööna on koostatud planeerimisseaduse kohase planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu, mis täpsustab konsultandi tööülesannet ja -mahtu.

„Eelnõu koostamine oli oluline eeltöö, et saaksime leida planeeringu koostamiseks piisava pädevusega konsultandid. Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu alusel saavad REPiga seotud osapooled läbi arutada sisulised küsimused, millele tuleks planeeringuotsuse ettevalmistamise käigus keskenduda,“ ütles Oidjärv.

Riigi eriplaneeringuga otsitakse sobivaimat asukohta puidurafineerimistehasele Viljandi ja Tartu maakondades Emajõe läheduses. Tehase rajamiseks sobival asukohal on hea ligipääs taristule – teedevõrgule, muule tehilisele võrgustikule – ja see on asustuse ja looduskeskkonna seisukohalt tehase rajamiseks sobilik. Paralleelselt sobiva asukoha leidmisega tuleb analüüsida ja hinnata kavandatava tehase mõjusid, mis ei sõltu tehase täpsest asukohast: näiteks mõju vesikonnale või Eesti ja Läti puiduturule.

Riigihanke ettevalmistuses osalesid rahandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi spetsialistid ning Est-For Invest esindajad. Riigihanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris. Vaata ka ülevaadet riigi eriplaneeringu protsessist. 25. augustil toimub rahandusministeeriumis infotund hankel osalemisest huvitatud osapooltele.

Tehase toodangust valmistataks komponente auto-, moe-, kosmeetika- ja ravimitööstusele

Puidurafineerimistehas Eestisse: miks ja kuidas

Tänase seisuga saab Est-For Investi plaanidest kõige parema ülevaate animeeritud videost. 

Est-For Investil valmis animeeritud video planeeritavast tehasest. Video annab lühiülevaate tehase majanduslikest mõjudest, tootmisprotsessist ning võimalikest toodetest ja nende kasutusväljunditest.

Est-For Investi juhatuse liikme Aadu Polli sõnul on praeguses tehase rajamise uuringu- ja analüüsietapis oluline selgitada tehase olemust ja mõju lihtsalt arusaadaval moel. 

“Kaasaegne ühiskond on liikumas keskkonnasäästliku tarbimise suunas. Toon näite. Juba täna suudetakse ühekordseid nõusid plastiku asemel puidust toota. Saaksime kaasa aidata muutusele, et taastuvtoorainest toodetud ühekordseid nõusid kasutataks rohkem kui plastiknõusid, mille loomulik lagunemine kestab sadu aastaid. Keskkonnasäästlike toodete tarbimise soodustamiseks tuleb tootmissisendeid võimalikult madala kuluga toota. Seda saab teha kõrgtehnoloogilise tehase abil, mis paikneb keset toorainet ning asub lähedal lõpp-tarbijale. Keskkonnateadlikud ökotoodete tarbijad asuvad jõukates riikides, neist ülisuur osa just Euroopa Liidu riikides,” rääkis ta. 

Uuring: suhtumist tehasesse mõjutab väärtusmaailm

Turu-uuringute AS viis Est-For Investi tellimusel läbi fookusgrupi uuringu, vesteldes nii linnas kui maal elavate Tartumaa inimesega. Osalejate värbamisel fookusgruppidesse kaasati võrdselt nii tehasesse positiivselt kui negatiivselt suhtuvaid inimesi. Kokku vesteldi neljas vestlusgrupis ligi viiekümne inimesega. Inimesed ootavad vastuseid keskkonnamõjuga seonduvatele küsimustele ning täpsustusi planeeritava asukoha osas.

Eesmärgiks oli mõista nii puidurafineerimistehase pooldajaid kui vastaseid, nende küsimusi kui ka argumente. Uuringu autorid märkisid, et olenemata katsest luua oponeerivad grupid, suhtus enamik osalenutest puidurafineerimistehasesse neutraalselt. Kaks põhimõtteliselt erinevat väärtusmaailma joonistusid siiski välja. Kui üks lähtub majanduslikest argumentidest – väärtustades tekkivat tööhõivet ja saadavat tulu, siis teine keskendub puhta loodus- ja elukeskkonna säilitamise vajadusele. Viimaste aastate jooksul on taoline väärtuskonflikt ilmnenud mitmete ühiskonna jaoks oluliste küsimuste otsustamisel: näiteks Rail Balticu ehitus või Haabersti hõberemmelga saatus.

Pooldajad ja vastased
Puidurafineerimistehase pooldajad on pragmaatilised ning peavad oluliseks majandusarengu aspekti. Sotsiaalmajanduslikku mõju hinnatakse positiivseks ning see kaalub üles negatiivse mõju keskkonnale. Samas ei saa neid inimesi pidada ka ülioptimistlikeks igasuguste arenduste suhtes – näiteks Rail Balticu osas jäädi vestlusgruppides pigem skeptiliseks.

Vastaste seas võib omakorda eristada kaht erinevat tüüpi. Ühed on veendunud keskkonnakaitsjad, kes vastanduvad kõikidele vähegi keskkondlikke riske kätkevatele projektidele. Nii nagu iga inimtekkeline objekt, jätavad ka maailma kõige kõrgtehnoloogilisemad tehased mingi keskkondliku jalajälje, mistõttu on antud grupi ümberveenmiseks vähe argumente. Teisi iseloomustab umbusk poliitika ja äri vastu üldiselt. Neile tundub, et tehase rajamine on juba otsustatud: märgina sellest nähakse näiteks metsaseaduse muudatustega seadustatud kuuskede raievanuse langetamist. Need inimesed tajuvad, et ettevõtjate lobby on tugev ning poliitikud täidavad lihtsalt tellimust. Nii kujutabki vastumeelsus tehasele sümboolset vastupanu võimule ja korruptiivsusele. Neid inimesi oleks võimalik veenda alles kirjeldatud usaldusbarjääri ületamisel. Enamik tehase vastastest oli seisukohal, et kindlustunne keskkonna säilimise osas paneks meelt muutma.

Loe edasi

Kohalikud peavad Saksamaal asuvat Stendali puidutöötlemistehast hinnatud tööandjaks

Stendali puidutöötlemistehase tegevus ja keskkonnamõju

Mida arvavad Stendali puidutöötlemistehasest kohalikud?

16. juunil korraldas Est-For Invest õppereisi keskkonnaametnikele, Tartumaa omavalitsuste planeeringuekspertidele ja ajakirjanikele. Külaskäik andis ülevaate, kuidas mõjutab keskkonda 12 aastat tagasi ehitatud Stendali tehas, mis oli Euroopa kõige kaasaegsem puidutöötlemistehas kuni Äänekoski tehase käivitumiseni käesoleva aasta augustis. Stendali tehas asub Saksamaal, linnulennult 95 kilomeetri kaugusel Berliinist loode suunas. 

Lisaks ametlikule külaskäigule uurisime kohalikelt – Stendali linna ja Schwarzholzi asumi elanikelt – mida nemad Stendali puidutöötlemistehasest arvavad. Tehasest linnulennult 10 kilomeetri kaugusel edela suunal paikneva lähima linna Stendali elanikud on tehase suhtes positiivselt meelestatud, hinnates tehase positiivset mõju atraktiivse tööandjana. Kuna tegemist on hajaasustusega piirkonnaga, siis rõhutati, et piirkondlik ostujõu tase ning teenindussektori kvaliteet toetub tugevale tööstussektorile. Seetõttu hinnatakse kõrgtehnoloogiliste tööstusettevõtete panust majandusse. Stendali elanikud ei maininud ühtki negatiivset argumenti. 

Tehase alast vähem kui kahe kilomeetri kaugusel lääne suunas paikneva Schwarzholzi küla elanikud näevad nii positiivseid kui negatiivseid argumente. Väikeasumis õnnestus vestelda kahe inimesega, kes mõlemad pidasid tehast hinnatud tööandjaks. Teisalt toodi negatiivsete argumentidena esile laadurite tagurdamisheli, liiklustihedus ning fakt, et idatuulte korral on vahel tunda väävlilõhna. See kattub Stendali puidutöötlemistehase esindajate ütlustega, kelle kohaselt on lõhna tunda korra aastas toimuva plaanilise hoolduse ajal.

Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava kinnitas, et kõige kaasaegsemate tehnoloogiate kasutamise puhul on lõhnade kokkukogumise süsteem veelgi tõhusamaks arendatud. “Ma usun, et kõik õppereisil osalenud olid lõhnaerituse osas pigem positiivselt üllatunud. Tehase ees bussist välja astudes paha lõhna ei tundnud. Eelmise põlvkonna tehastega on vahe suur. Samamoodi on erinevused Stendali ja Äänekoski vahel, mille tegevuse alustamist lahutab 13-aastane periood. Meie peame oma tehnoloogia valikuga olema veel paremad nii Stendali kui Äänekoski tehasest,” rääkis ta.

Lühiuudis: Est-For Investi eriplaneeringu töörühm alustas kooskäimist

Rahandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ning Est-For Investi esindajatest koosnev töörühm alustas kooskäimist alates 2017. aasta augustist. Töörühma eesmärgiks on hoida kõik riigi eriplaneeringuga otseselt seotud osapooled ühises infoväljas. 

Äsja kuulutas rahandusministeerium välja rahvusvahelise riigihanke konsultantide leidmiseks riigi eriplaneeringule. Hankega leitavad konsultandid liituvad töörühmaga pärast hanke võitja selgumist. Vastavalt vajadustele ja teemadele kaasab töörühm aruteludesse ka teiste ametiasutuste esindajad. Töörühm koguneb korra kuus. 
Meist meedias
27. juulil avaldas Maaleht pikema loo Eesti Metsa- ja Puidutööstuse konverentsist. Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, kes nimetab ennast suureks puidutööstuse ja puidust toodete fänniks, märgib, et kõik me oleme poole Eestimaa metsa – selle osa, mis kuulub riigile – võrdsed omanikud ja kõikidel on ses osas ka õigus kaasa rääkida. “Peame kaitsma mõttelaadi, et metsatööstus ja metsade majandamine on vajalik,” ütles Vakra. Artiklis sai sõna ka Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava, kelle sõnul saaks riik suurendada tööstuse konkurentsivõimet läbi elektriaktsiisi erisoodustuse.

Augustikuu Director kirjutas Eesti suurimast haavapuitmassi tootvast ettevõttest Estonian Cell. 
 
Juttu tuli ka Est-For Investi planeeritavast tehasest. Estonian Celli juhatuse liikme Siiri Lahe ütles, et keskkonnakaitse- ja tööstusinvesteeringute puhul tuleb vältida emotsionaalsetele argumentidele toetumist. Mida ta arvab Est-For Investi planeeritava tehase veepuhastussüsteemide plaanist? "Tuleb sõnastada eesmärk, millistele standarditele peab puhastatud reovesi vastama ja arutada, kuidas seda saavutada, mitte eitama võimalusi emotsionaalsel tasandil," ütles ta. 


8. augustil avaldati Maalehe veebis Est-For Investi animeeritud video, kust saab ülevaate planeeritava tehase majanduslikest mõjudest, võimalikest toodetest ning planeerimisprotsessist.
Est-For Investi varasemaid infokirju saab lugeda siit
Copyright © 2017
Est-For Invest
All rights reserved


Our mailing address is:
Est-For Invest
Lõõtsa 6
Tallinn 11415
Estonia

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list