Copy

Saps que…
Sobre les subvencions de participació ciutadana de la Diputació de Girona
El dia 25 de maig del 2017 es van aprovar les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana. El dia 6 de juny es va aprovar la convocatòria corresponent a aquestes subvencions. Aquesta és la segona convocatòria en concurrència competitiva que es porta a terme des de l'Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana.
Ciutadana
de la Diputació de Girona.
En què consisteixen les subvencions per a polítiques públiques de foment de la participació ciutadana?
Aquestes subvencions de l'Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona tenen com a finalitat oferir suport econòmic a les iniciatives de foment de la participació ciutadana dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona.

Import de la convocatòria:                       75.000,00 €*

*L’import màxim que es podrà concedir per cada ens local serà de 5.000,00 €. La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració tècnica que es realitzi. S’avaluarà cada sol·licitud d’acord amb els criteris que s'estableixen a les bases. 
Quines despeses es consideren subvencionables?
Processos participatius*: Destinats a involucrar a la ciutadania en la presa de decisions municipals. 
*Cal tenir en compte que només es consideraran subvencionables les consultes populars incloses dins d’un procés participatiu.


Exemples: Processos participatius en el marc de pressupostos participatius, per a la definició d'usos de determinats espais i equipaments ...
Creació o redefinició d’espais i òrgans de participació: Aquests espais poden ser estables o puntuals i han de facilitar la participació de la ciutadania en les polítiques municipals.

Exemples: Creació de consells, fòrums, taules i d'altres òrgans tant de forma puntual, vinculats a un procés o política pública concreta com de forma estable com podria ser un Consell de Joventut o un Consell per a la Gent Gran...
Disseny i implementació de polítiques públiques: que comptin amb la participació de la ciutadania en totes o alguna de les fases del procés. 

Exemples: Inclusió i participació de la ciutadania en l'elaboració de plans directors, estratègies, programes...
Quines novetats hi ha en relació a la convocatòria de l'any passat?
Aquest any, les principals novetats de la convocatòria són:
  • L'import de la convocatòria de subvencions per a polítiques públiques de foment de la participació ciutadana 2017 té un import inicial 25.000,00 € superior al de la convocatòria 2016 (Dotació inicial de 50.000,00 €)
  • Totes els projectes presentats seran publicats al web de la Diputació de Girona amb una doble finalitat: d'una banda, donar transparència a l'atorgament de les valoracions dels projectes i de l'altra, crear una base de dades de projectes en matèria de participació ciutadana que permeti l'intercanvi d'experiències i coneixements entre les administracions locals del territori.
  • També es publicaran, en forma de document audiovisual, els resultats dels projectes una vegada executats.
  • El model normalitzat de sol·licitud ha canviat amb la finalitat d'estandarditzar-ne  la presentació.  A diferència de l'anterior convocatòria, caldrà adjuntar tota la informació del projecte en els espais previstos de la sol·licitud i a més, es demanarà que n'adjunteu una versió editada (en format PDF) a fi de publicar-la a la pàgina web. 
Quan es poden començar a presentar els projectes?
Les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutradana d'aquest any 2017 ja són públiques i consultables. La convocatòria es farà pública a partir del dia 15/06/2017 i la presentació de sol·licituds es podrà fer efectiva fins el dia 31/07/2017
La via de presentació de les sol·licituds serà a través d'EACAT utilitzant el model de sol·licitud normalitzada previst a aquest efecte. Podreu trobar el model a l'espai Subvencions a Ens Públics del web de la Diputació de Girona.
Enllaços amb més informació d'interès
Necessites assistència i assessorament?
Consulta'ns a l'Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana via:
Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana
Correu electrònic
Copyright © 2017 Diputació de Girona, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp