Copy

Saps que…
Sobre la Llei 39/2015: identificació vs signatura electrònica
La Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC), incorpora, a diferència de la legislació anterior, la distinció entre identificació i signatura.
 
Quina diferència hi ha entre identificació i signatura?
Què ha canviat amb la llei 39/2015 en relació a la identificació i la signatura electròniques?
La LPAC, per primera vegada, ha introduït la distinció entre identificació i signatura electrònica. Aquesta diferenciació es troba regulada al Capítol II de la llei als articles 9, 10 i 11. A efectes pràctics, el que aquesta diferenciació estableix és que, per una banda, la identificació esdevé només un mitjà per acreditar la personalitat de la persona física o jurídica que pretén intervenir o iniciar un procediment. Per l'altra, regula la signatura com a mitjà per acreditar la personalitat i a la vegada l'expressió fefaent de voluntat i consentiment de la persona física o jurídica interessada en un procediment. 
 
 Identificació:
acreditació de la personalitat 

 Signatura electrònica: 
acreditació de la personalitat + expressió de voluntat i consentiment 
Quan cal demanar signatura electrònica i quan cal demanar només identificació?
La LPAC disposa que la identificació servirà per a realitzar qualsevol de les actuacions previstes en l'ordenament jurídic mentre que la signatura s'exigeix,  tal i com s'estableix en l'article 11.2, en aquells procediments en què:
  • Es formulin sol·licituds
  • Es presentin declaracions responsables o comunicacions
  • S'interposin recursos
  • Es desisteixi d'accions
  • Es renunciï a drets
Per tant:
Identificació: 
Suficient en aquells tràmits en que només sigui necessari acreditar la personalitat de l'interessat, és a dir, el que seria l'equivalent a mostrar, per exemple, el DNI.

Signatura electrònica: 
Cal exigir-la en aquells casos en que la naturalesa del procediment administratiu requereixi, a més d'identificar-se, que el ciutadà o la persona jurídica manifesti de forma clara la voluntat o consentiment per participar o iniciar un procediment, és a dir, el que seria equivalent a, a més d'ensenyar el DNI, signar un document. 
 
Quins són els principals mitjans d'identificació que té la ciutadania?
Per la identificació, el sistema més senzill, fàcil i còmode per la ciutadania és l'idCat Mòbil que és un  sistema d'identificació del Consorci AOC que es basa en el lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil. Per aquest sistema no cal tenir instal·lat cap tipus de programari ni al telèfon mòbil ni al navegador. Només és necessari registrar-se presencialment o per internet. També existeix el sistema d'identificació Cl@ve ofert pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
I signatura?
Per la signatura existeixen diversos mitjans que permeten la identificació i l'acreditació de la voluntat i el consentiment. Els principals són els identificadors digitals IdCAT emesos per l’Agència Catalana de Certificació, la T-CAT pels treballadors de les Administracions Públiques de Catalunya i el DNI electrònic tot i que n'hi ha d'altres expedits per entitats de certificació també reconegudes. 
 
Enllaços amb més informació d'interès
Necessites assistència i assessorament?
Consulta'ns a l'Oficina de bon govern, transparència i participació ciutadana via:
Col·laborem amb l'Oficina de suport a l'administració electrònica
Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana
Correu electrònic
Copyright © 2017 Diputació de Girona, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp