Copy

Saps que…
Sobre el bon govern i les memòries de gestió
La llei de transparència i, en concret, el títol corresponent al bon govern estableix que les administracions públiques han de treballar per garantir el dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat. En aquest sentit, les memòries de gestió de les administracions públiques són una bona pràctica per implantar estàndards de bon govern que garanteixin aquests drets. 
 
 "Gràcies a la memòria es dóna en els homes el que se'n diu experiència" 
Aristòtil (384 AC-322 AC) Filòsof grec
Perquè és interessant fer una memòria anual de les activitats realitzades?
En la línia de les disposicions relatives al bon govern, recollides al Títol V de la Llei de Transparència, realitzar memòries sobre les activitats portades a terme és una bona manera de garantir als usuaris i receptors dels serveis que oferim estan en permanent anàlisi, control i supervisió. Dit d'una altra manera, les memòries són un instrument per retre comptes i explicar què és el que s'ha fet i com s'ha fet.
Les memòries són també un complement de gran valor a les cartes de servei ja que aporten informació sobre l'acompliment dels objectius prefixats en la prestació de serveis i els estàndards de qualitat amb què s'han prestat. A més, també són el marc idoni per reflexionar i valorar críticament la feina feta i realitzar propostes de millora per al futur


En què ens beneficia fer una memòria?
  • Ens obliga a treballar de forma ordenada
  • Ens dóna una visió global de tota la feina que s'ha fet durant l'any 
  • Ens ajuda a valorar els serveis prestats i les activitats realitzades durant l'any
  • Ens permet planificar millor els serveis a prestar en el futur
És per això que des de l'Oficina de bon govern, transparència i participació ciutadana elaborem la memòria anual del servei en la que recollim tota la informació i les dades relatives a les activitats desenvolupades durant l'any 2016 per posar-ho en coneixement de totes les administracions locals de Girona que sou els principals usuaris i receptors dels serveis que oferim. 

Què hi podreu trobar a la memòria de l'Oficina?
La memòria de l'oficina recull:
  • Els objectius generals i específics del servei, el marc normatiu al que ens acollim i l'estructura interna organitzativa del servei
  • Els àmbits de treball i els diferents serveis d'assistència, assessorament, formació i suport econòmic que s'ofereixen i que s'han prestat als ajuntaments de la demarcació durant aquest 2016  
  • Dades estadístiques que quantifiquen els serveis prestats amb indicadors de satisfacció eficiència i eficàcia en el seu desenvolupament
  • La memòria econòmica vinculada al pressupost de l'Oficina i a totes les despeses realitzades d'acord amb aquest pressupost
  • Els treballs, estudis i informes pendents d'execució, les prospeccions de futur més immediates i les noves propostes de treball
Com començo a fer una memòria?
Per fer una memòria de gestió d'un servei, departament o unitat cal organització interna i planificació. Si es vol realitzar una memòria anual, els primers mesos de l'any són els millors per planificar-la. És important tenir en compte que per fer una memòria necessitaràs:
 
   Recollir  les dades i informació relatives als serveis i activitats que es realitzaran
  Generar indicadors d'avaluació dels serveis (preferiblement vinculats a les cartes de serveis)
   Identificar els actors i personal implicats en les activitats del servei i , per tant, en l'elaboració de la memòria

Recollir periòdicament informació, registrar dades rellevants sobre els serveis prestats i les activitats realitzades durant el transcurs de l'any facilitarà molt l'elaboració final de la memòria durant el tancament de l'any. 

Necessites assistència i assessorament?
Consulta'ns a l'Oficina de bon govern, transparència i participació ciutadana via:
On ens pots trobar?
Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana
Correu electrònic
Copyright © 2017 Diputació de Girona, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp