Copy
Buletin informativ al BNS, trim. IV 2021

Dragi prieteni!
Vă prezentăm Buletinul informativ al Biroului Național de Statistică,
care reflectă cele mai importante activități statistice și evenimente desfășurate pe parcursul ultimului trimestru al anului curent.


DEZVOLTAREA SISTEMULUI STATISTIC NAȚIONAL                                                                                                          
 
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2022-2030
 
Membrii Grupului Coordonator și ai Grupului Tehnic pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național (SNN) pentru perioada 2022-2030, din care fac parte reprezentanți ai ministerelor, altor autorități administrative centrale și locale, instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale, mediului academic, agențiilor ONU, Delegației UE ș.a., s-au reunit în două ședințe pe parcursul trimestrului pentru a discuta proiectul Strategiei, obiectivele și direcțiile prioritare de dezvoltare pentru următorii ani. 
Vedeți mai mult...
                
Programul de lucrări statistice pentru anul 2022 a fost discutat în cadrul Consiliului Național pentru Statistică
Consiliul Național pentru Statistică (CNS), membrii căruia sunt reprezentanți ai BNS, Băncii Naționale a Moldovei, mediului academic, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, patro-natelor și societății civile examinat și avizat pozitiv proiectul Programului de lucrări statistice (PLS) pentru anul 2022.

 
ASISTENȚĂ TEHNICĂ                                                                                                                                                                                      
Echipament nou pentru modernizarea activității statistice, donat de UNFPA și Elveția
Echipamentul va consolida procesul de colectare a datelor, prelucrarea datelor mari (Big data), va spori capacitatea de analiză a BNS, va permite utilizarea metodelor statistice moderne cum ar fi georeferențierea locuințelor, colectarea și prelucrarea datelor asistate de computer și altele.  
Vedeți mai mult...
 
COLABORARE INTERNAȚIONALĂ                                                                                                                                                      
Studiul „Generații și Gen”, implementat de către UNFPA în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru prima dată în Republica Moldova,
a fost realizat cu suportul BNS
 
Oleg Cara, director general al BNS: „Suntem bucuroși că am avut ocazia de a contribui la acest studiu alături de alți colegi și parteneri din țară și de peste hotare. Republica Moldova, precum și alte țări din Europa de Est, trece prin schimbări demografice sociale importante și este necesar de a obține informații veridice, fiabile și comparabile la nivel internațional privind aceste procese. Studiul GGS vine cu date suplimentare la cele care sunt colectate cu regularitate în statisticile naționale și ne referim la procese demografice, relații inter-generaționale ș.a.
Vedeți mai mult...
                   
Statistica educației evaluată de către experții Eurostat


 
În procesul de evaluare, grupul de experți veniți în Republica Moldova s-au referit, în special, la nivelul de corespundere a statisticilor din sectorul educației, produse de BNS, la Codul de bune practici al statisticilor europene care reprezintă instrumentul de auto-reglementare, care se bazează pe un set de principii ce vizează mediul instituțional, procesele statistice și rezultatele statistice. 
Vedeți mai mult...
FAO a oferit suport Biroului Național de Statistică în domeniul agriculturii
BNS a beneficiat de asistență din partea Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) care a  avut drept scop acordarea consultanței în vederea efectuării calculelor tipologiei exploatațiilor agricole.
Vedeți mai mult...
Statisticile oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova vor fi evaluate de către experții PNUD


 
„Această evaluare va scoate în evidență punctele forte și provocările curente ale sistemului statistic național în domeniu, dar și măsurile care sunt necesare de întreprins pentru a face statisticile privind criminalitatea și justiția mai conforme, oportune și mai utile pentru utilizatorii noștri”, a menționat Aurelia Spătaru, directoare generală adjuncă BNS, în cadrul evenimentului de lansare a activității de evaluare sectorială a statisticilor oficiale în domeniul criminalității și justiției.  
Vedeți mai mult...
COLABORARE BILATERALĂ                                                                                                                                                                      
Directorul general al BNS, Oleg Cara, a avut o întrevedere cu E.S. Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în Republica Moldova, cu reședința la București
În cadrul întrevederii, părțile au trecut în revistă principalele realizări ale BNS implementate în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea disponibilității datelor administrative pentru urmărirea progresului agendei Conferinței internaționale pentru populație și dezvoltare (CIPD) în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)”, finanțat de Fondul Parteneriatului pentru Dezvoltare India-ONU prin intermediul Biroului Națiunilor Unite pentru Cooperare Sud-Sud și implementat cu suportul UNFPA.
Vedeți mai mult...


 
Elaborarea metodologiei de calcul a Indicelui costurilor în construcții discutată cu colegii din România
Specialiștii BNS au fost familiarizați cu practica elaborării metodologiei de calcul a ICC în cadrul Institutului Național de Statistică al României, precum și cu recomandările privind implementarea acesteia în practică, inclusiv perfecționarea instrumentarului cercetării statistice pentru calcularea și testarea calculelor Indicelui costurilor în construcții. 
Vedeți mai mult...
COLABORARE CU PARTENERII NAȚIONALI                                                                                                                              
BNS și partenerii naționali implementează treptat metodologia Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială
BNS, în comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicina, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția Națională Asistență Socială și asistat de expertul Parstat, colaborează în vederea implementării metodologiei Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS) în Republica Moldova. 

 
Schimb de experiență între BNS și Comisia Electorală Centrală privind îmbunătățirea capacităților de gestionare a resurselor umane la pregătirea următorului recensământ al populației și locuințelor

 
Discuțiile au vizat în principal procesul de pregătire a următorului Recen-sământ al populației și locuințelor. De asemenea, au fost abordate subiecte legate de recrutarea recenzorilor, instruirea și activitatea acestora, utilizarea noilor tehnologii infor-maționale pentru prelucrarea datelor colectate, conlucrarea cu autoritățile administrației publice locale, precum și asigurarea unui proces incluziv.
Vedeți mai mult...
COLABORARE CU PRODUCĂTORII ȘI UTILIZATORII DE DATE STATISTICE                                                
Importanța utilizării datelor geospațiale și a instrumentelor GIS pentru producerea și diseminarea statisticilor oficiale abordată cu partenerii naționali
BNS a organizat un eveniment cu participarea reprezentanților Agenției Relații Funciare și Cadastru, ai Departamentului Cadastru al Agenției Servicii Publice, ai autorităților publice centrale și locale, mediului academic, entităților care activează în domeniul GIS, care a avut drept consolidarea parteneriatului interinstituțional în vederea fortificării implementării sistemului informațional geografic pentru colectarea datelor georeferențiate necesare producerii și diseminării statisticilor oficiale naționale. 
Procesul de estimare a numărului populației cu reședința obișnuită
 la nivel teritorial discutat cu comunitatea experților
BNS a invitat experții naționali în domeniul demografiei, sociologiei și statisticii din mediul academic și sectorul asociativ, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, furnizori de date și elaboratori de politici în domeniul populației și migrației, la o discuție privind procesul de estimare a numărului populației cu reședința obișnuită la nivel teritorial, pentru perioada 2014-2021. 
Vedeți mai mult..

 
Consultare publică a Regulamentului privind accesul
la date individuale în scopuri științifice
Regulamentul stabilește condițiile în care BNS poate acorda accesul la date individuale (microdate) anonimizate, cu respectarea regulilor de confidențialitate a datelor, pentru proiecte de cercetări științifice, descriind modul de solicitare a accesului, cine îl poate solicita, documentele necesare, conținutul propunerii de cercetare, termenii de utilizare și asigurarea confidențialității datelor, responsabilitățile entității de cercetare și a cercetătorilor, formele de acordare a accesului la datele individuale ș.a. 
CERCETĂRI STATISTICE NOI                                                                                                                                                                    
Cercetarea pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi
BNS a prezentat rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi, implementată și desfă-șurată în perioada octombrie-noiemb-rie 2021. Rezultatele obținute în baza anchetei servesc pentru evaluarea ten-dințelor pe termen scurt și mediu în dezvoltarea economică, în special a mediului de afaceri în sectorul indus-trial, de comerț, construcții și servicii.
Vedeți mai mult..

 
Demararea testării metodei CAPI de colectare a datelor în gospodării
CAPI este o alternativă modernă a tradiționalei colectări de date statistice pe hârtie, unde operatorii de interviu utilizează dispozitivele portabile electronice, pentru a colecta date de la respondenți, ceea ce contribuie la creșterea calității, securității, dar și la reducerea timpului de prelucrare a datelor. 
Vedeți mai mult..
INTERVIU                                                                                                                                                                                                                    
Oleg Cara, director general al BNS: „Aplicarea metodei moderne de colectare a informației CAPI aduce mai multe beneficii, printre care reducerea termenelor de introducere, prelucrarea datelor în termen mai rapid și reducerea considerabilă a costurilor.”
Interviu cu Oleg Cara a publicat la data de 27.10.2021 pe portalul Radio Europa Liberă Moldova


 
PRODUSE ȘI SERVICII NOI                                                                                                                                                                          
Pentru anul de raportare 2021, BNS va aplica un chestionar actualizat pentru ancheta structurală anuală
Potrivit lui Iurie Mocanu, director adjunct al BNS, acesta reprezintă un pas înainte în reformarea statisticii naționale conform cerințelor UE: Ajustarea chestionarului ASA conform cerințelor UE a vizat două aspecte importante: (i) producerea și diseminarea unor statistici compatibile pe plan internațional, în special UE; (ii) optimizarea chestionarelor statistice întru reducerea sarcinii de răspuns asupra mediului de afaceri”
Vedeți mai mult...
Chestionarul nr. 9-AGR disponibil în Ghișeul unic de raportare electronică
Începând cu 1 decembrie 2021, formularul statistic nr. 9-AGR Utilizarea produselor de uz fitosanitar și introducerea fertilizanților chimici și naturali” este disponibil și în Ghișeul unic de raportare electronică  https://raportare.gov.md/
Vedeți mai mult...

9 ediții noi ale publicațiilor BNS în trimestrul IV

___________________________________________________
Noi informații statistice elaborate și diseminate
Banca de date statistice, precum și rubrica "Statistici pe domenii", au fost completate cu noi informații statistice de interes public. Astfel, pe parcursul trim. IV au fost elaborate, completate și actualizate date referitor la:
- dimensiunea economică a exploatațiilor agricole ,
indicii valorici ai cifrei de afaceri din comerț și servicii.
__________________________________________________
35 de comunicate cu principalii indicatori statistici, diseminate
într-un mod operativ


În trimestrul IV BNS a elaborat 35 de comunicate care prezintă cele mai recente date statistice pentru toate domeniile de activitate social-economică din țară. Datele statistice sunt expuse într-un mod coerent, ușor de înțeles, respectând rigorile metodologice de prezentare a datelor.

Vedeți comunicatele...
26 infografice cu indicatori statistici, create pentru o mai bună vizualizare a datelor

BNS pune accentul pe vizualizarea grafică pentru a crește interacțiunea cu utilizatorii. Dintre toate postările, infograficele au cel mai mare impact. In trimestrul IV au fost create 26 infografice, care conțin date statistice noi elaborate, precum și informații statistice tematice. Infograficele au fost distribuite pe
rețelele de socializare
 BNS ÎN MASS MEDIA                                                                                                                                                                                       
Pe parcursul trimestrului IV au fost înregistrate cca 340 de apariții media ale informațiilor statistice diseminate de către BNS și utilizate în diferite materiale jurnalistice și surse media. Dintre acestea, cca 40 au fost noutăți și articole din presa locală și regională. 
__________________________________________________

Ne puteți urmări și pe rețelele sociale
Facebook și Twitter!

Facebook
Twitter
Website
YouTube