Copy
Bekijk deze e-mail in je browser


 NIEUWSBRIEF 15 januari 2021

School voor Persoonlijk Leren en Talentonderwijs

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar informeren we jullie weer over de gang van zaken op Het Stormink. De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft geleid tot enkele aanpassingen.
We zijn na de vakantie weer verder gegaan met het online onderwijs. De meeste lessen kunnen gelukkig doorgaan zoals gepland. Wij gebruiken een aangepast halfuursrooster. De leerlingen hebben daarbij in de middag ruimte om aan de slag te zijn met huiswerk. Ook individuele contacten met docenten zijn dan mogelijk; bijvoorbeeld via chat of mail. Zo nodig kun je ook vragen om extra hulp of uitleg. We hebben zo met elkaar een draai gevonden die we ook nog een paar weken moeten volhouden. In ieder geval tot en met 9 februari.  

Noodopvang en 1,5 meter.
Voor de leerlingen die thuis vastlopen in hun schoolwerk, bestaat de mogelijkheid om vanuit school de online lessen te volgen. Dat kan in overleg met de mentor. Voor de leerlingen die vanuit school werken hebben we 1,5 meter afstand onderling weer ingevoerd. Dat is naar aanleiding van het advies.  Verder blijven de basisregels rond hygiëne en afstand, en het eenrichtingsverkeer in school gelden. We merken dat deze basisregels er inmiddels al aardig in zitten, maar het is goed om daar ook op dit moment nog weer even aandacht voor te vragen.

Tijdens de les: camera aan
Afspraak is dat de leerlingen tijdens de online lessen (actief) aanwezig zijn. Dat kunnen we zien doordat de camera van de leerlingen aan staat; eventueel met een aangepaste achtergrond. Het komt wel eens voor dat een leerling is ingelogd maar de camera uitzet en ondertussen iets anders doet. Het vriendelijke verzoek aan de ouders/verzorgers om dat waar mogelijk ook regelmatig te controleren.

Toetsing
Nu we meer ervaring hebben met het online lesgeven, zetten we ook de stap om online te gaan toetsen. Zo kunnen de leerlingen onderdelen die ze geleerd hebben ook afsluiten. Samen hebben wij dan ook goed zicht op de voortgang. Dat is prettig voor zowel leerlingen als docenten. De afgelopen weken en de komende weken trainen wij in het ontwerpen en afnemen van de online toetsen. Het is fijn als het ouders lukt om ook van huis uit even mee te kijken of een en ander goed verloopt.
Gedetailleerde instructie over de afname van de toetsen online, ontvangen de leerlingen via hun vakdocent.  Het online toetsen is nieuw voor veel leerlingen, maar ook voor ons op school. We hopen dit samen op een goede manier vorm te geven, maar we hopen ook op uw begrip als het soms nog niet helemaal vlekkeloos verloopt. We zijn blij met de goede samenwerking tussen school en thuis tot nu toe.

Toetsweek klas 3 havo en atheneum
Voor klas 3 havo en 3 atheneum geldt dat de aangekondigde toetsweek volgende week gaat beginnen, namelijk op vrijdag 22 januari. De leerlingen zijn al een tijd bezig met de voorbereiding van deze toetsweek. Bij sommige vakken is de leerstof nog wat aangepast vanwege de online toetsing. Dat is dan al met de leerlingen gecommuniceerd. Instructies voor deze toetsweek worden begin volgende week met de leerlingen gedeeld. Wij wensen alle leerlingen veel succes met de laatste voorbereidingen en we zijn nu al trots op ze, vanwege het vele werk dat al verzet is.

Schoolexamens mavo 3
De schoolexamens van mavo 3 zijn gelukkig allemaal vlak voor de kerstvakantie afgenomen. Helaas was er een aantal leerlingen afwezig door een quarantaine of omdat de leerling zelf ziek was. Vanaf woensdag 13 januari is er een inhaalprogramma gemaakt. Leerlingen die eerder afwezig waren kunnen nu hun toetsen inhalen. Na de inhaalmomenten, die tot en met dinsdag 19 januari duren, volgt nog een herkansingsmoment. Over de exacte herkansingsdatum berichten wij de mavoleerlingen en hun ouders/verzorgers apart. Leerlingen hebben de gelegenheid om tot en met vrijdag 22 januari a.s. hun praktische opdrachten in te leveren. Dit moment is verschoven omdat we signalen kregen dat de deadline van het inleveren van de praktische opdrachten wel erg krap gepland was. Voor tussentijdse toetsen die vermeld staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) zoeken wij steeds een passende oplossing. Mededelingen over wijzigingen in het PTA ontvangt u alleen schriftelijk van de examensecretaris, dhr. Bosselaar of de teamleider, dhr. van Binsbergen. Soms worden berichten van hen via de mentoren doorgestuurd.

Wens
Tot slot wensen wij iedereen voor 2021 alle goeds toe. Wij hopen dat iedereen deze lastige tijd weet vol te houden. Dan kunnen wij elkaar heel snel weer veilig en vertrouwd op school ontmoeten!

 
 

 
Belangrijke data

Datum                 Tijd                           Activiteit
        
18 en 19 jan        8.00 - 10.00 uur       Inhaaltoetsen mavo 3
22 jan - 28 jan                                     Online toetsweek 3 havo en 3 atheneum 
25-jan                                                  Start 2e helft schooljaar
28-jan                                                  Informatieavond profielkeuze, meer
                                                            informatie volgt nog
2 en 3 feb           17.00 - 20.00 uur      Onder voorbehoud 10 min gesprekken
2-feb                   19.30 - 22.00 uur      MR
11-feb                 19.00 - 21.30 uur      Online voorlichtingsavond voor klas 2
                                                            naar 3 mavo, ouders krijgen een
                                                            uitnodiging  
22 - 26 feb                                           Voorjaarsvakantie
Facebook
Website
Instagram