Copy
Nieuwsbrief juli 2022
View this email in your browser
De nieuwsbrief van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland is bestemd voor relaties binnen het netwerk. Hij wordt digitaal verstrekt en kent een regionaal en landelijk deel. Het doorsturen van de nieuwsbrief naar andere geïnteresseerde collega’s wordt op prijs gesteld. 
Regionaal

Geslaagde dialoogtafels Pilot ‘Palliatieve Kennis en Kunde dichtbij’

Op 9 en 13 juni is er tijdens drie dialoogtafels door maar liefst 72 deelnemers geïnventariseerd en in kaart gebracht wat de meest prangende knelpunten zijn rondom de palliatieve zorgverlening in onze regio. Ook is er vooruit gekeken naar oplosmogelijkheden daar waar regionale palliatieve kennis en kunde hierin van betekenis zou kunnen zijn, door deze tijdig en zo dicht mogelijk bij de palliatieve patiënt (en naasten) en zorgverlener in Salland te organiseren. De opbrengst van deze dialoogtafels zal het startpunt zijn voor een verdere verkenning in de verwezenlijking van de meest wenselijke situatie wanneer het aankomt op het tijdig en dichtbij inzetten van de regionale palliatieve kennis en kunde. Lees verder.

De Week van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) in Salland 

Van 3 t/m 8 oktober vindt ‘De Week van de Palliatieve Zorg’ plaats. Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland vraagt hier aandacht voor door samen met netwerkparticipanten een weekprogramma samen te stellen vol activiteiten gericht op de palliatieve en terminale levensfase. Met dit weekprogramma draagt het Netwerk bij aan de maatschappelijke bewustwording rondom het thema ‘De dood, nu praten over later. Praat erover, niet eroverheen.’ Lees verder.

Transmurale Samenwerking PaTz groepen Salland 

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in Palliatieve Thuiszorg (PaTz) groepen. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen zij op de zorgbehoefte(n) van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe. Lees verder.

Start Patiënten Participatie NPZ Salland

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland gaat van start met patiënten participatie! Voor het eerste onderdeel hiervan zijn wij op zoek naar deelnemers voor een online bijeenkomst op maandag 17 oktober.

Het netwerk maakt ieder jaar een jaarplan en wil dit jaarplan graag
voorleggen aan mensen uit de regio die in hun dagelijks leven te
maken hebben met palliatieve zorg of dat kortgeleden hebben
gehad. Het netwerk wil graag van hen horen of de plannen
aansluiten bij de wensen en behoeften van henzelf en hun
achterban. Lees verder.

Succesvolle Zelfevaluatie Palliatieve Zorg ZGR

Netwerkcoördinator Mandy Kreuzen: “Het succes van ZGR bij het afronden van de zelfevaluatie raakt meer dan alleen een succes op organisatieniveau. De zelfevaluatie stelt organisaties weliswaar in staat om de interne basis op orde te hebben wanneer het neerkomt op palliatieve zorgverlening maar het is daarnaast juist die basis wat het mogelijk maakt om ook op transmuraal niveau betere kwaliteit van palliatieve zorg te behalen. Lees verder.

Succesvol afgeronde voorjaarsscholing en start najaarsscholing Palliatieve Zorg  

Dit voorjaar hebben maar liefst 41 verzorgenden en verpleegkundigen uit de regio met succes de Basisscholing Palliatieve Zorg vanuit het Netwerk afgerond! Ook dit najaar organiseert het Netwerk weer een scholing. 

Deze scholing wordt georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland en wordt gedoceerd door de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners uit Salland. De scholing bestaat uit zeven modules en gaat onder andere over de basisprincipes van palliatieve zorg; fysieke klachten; delier; palliatieve sedatie, euthanasie en over de vormgeving van jouw rol als aandachtsvelder palliatieve zorg binnen jouw organisatie. 


Klik hier voor meer informatie en meld je nu aan om zeker te zijn van een plek!

Nationale Dag van Aandacht voor Sterven

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland draagt op verschillende manieren bij aan de maatschappelijke bewustwording rondom sterven en praten over de dood. 
Op de ‘Nationale Dag van Aandacht voor Sterven’ op 24 mei jl. was het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland daarom aanwezig op het Broederenplein te Deventer om met voorbijgangers het gesprek aan te gaan over “de dood, nu praten over later”. 
Ondanks het taboe dat rust op het onderwerp zijn er een aantal mooie momenten en kleine gesprekken geweest. 
Nuran Florissen: “Prachtig om te zien dat de mensen met wie ik spreek aangeven naar huis te gaan om die wensen met hun kinderen te bespreken waarvan zij dachten dat het voor iedereen een vanzelfsprekendheid zou zijn”. 

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van start in Salland

Samen passen en meten, dat wordt de komende jaren de kern van de aanpak van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). Het programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken. De ambitie van het NPPZ II is: de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging. Lees verder.

Complementaire Zorg in Salland 

Onderstaand artikel is onderdeel van de drieluik ‘Complementaire Zorg in Salland’. 

“Mijn naam is Erna van Buiten. Veel mensen kennen mij als coördinator van ‘Stichting Thuis Sterven’, iets wat ik al sinds 2007 mag doen. In de kerngroep van Netwerk Palliatieve Zorg Salland draai ik ook al zolang mee. 

Na 35 jaar als verpleegkundige aan het bed te hebben gewerkt stelde ik mijzelf de vraag of het nu het moment was om een eigen praktijk beginnen. Dat is nogal een verandering. Voor mij is het vooral een bijna naadloze doorgroei. De laatste jaren specialiseerde ik me steeds meer in de Complementaire Zorg. Lees verder.

Organisatietalent gezocht 

Ben jij iemand die gekend wordt als iemand die van alles regelt en organiseert? Komt bij jou altijd alles op zijn pootjes terecht als het gaat om deadlines en last-minute jobs? Dan zoekt het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland jou(!) ter ondersteuning voor alles dat links- of rechtsom door het Netwerk wordt gefaciliteerd. 
Ben jij op oproepbasis beschikbaar en geïnteresseerd om daar waar nodig het Netwerk van dienst te staan? Mail dan jouw motivatie en cv naar m.kreuzen@carinova.nl.
Landelijk

Nieuw: Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige (V&VN)

In Nederland is gesteld dat palliatieve zorg wordt geleverd door generalisten, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. 
Het bestuur van vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Palliatieve Zorg (V&VN PZ) wil eenduidigheid creëren in de verschillende verpleegkundige functieprofielen binnen de palliatieve zorg. Het profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige sluit zoveel mogelijk aan bij de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs en de beschrijvingen van competenties binnen Nederland.
Wat maakt volgens jou eigenlijk een zorgverlener tot specialist of expert in de palliatieve zorg? Geef hier jouw mening en beïnvloedt de meningsvorming hierover.

Nieuw rapport: ‘Praten over het levenseinde (ACP) is niet altijd gemakkelijk.’

Nieuw onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) onder 1165 mensen uit een zorgpanel laat zien dat de helft van de ondervraagden nog geen gesprek heeft gehad over de laatste levensfase met hun zorgverlener. Ze vinden het onderwerp te moeilijk, niet urgent genoeg of ze wachten tot de zorgverlener erover begint. 68% van de mensen die wel een gesprek hebben gehad, vinden dat het geholpen heeft. Lees verder.

Masterclass Zingeving en Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg 

Deze masterclass Zingeving en spiritualiteit wordt al vele jaren en met groot succes gegeven. Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning cq. begeleiding van zingeving/spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers.

Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk, naar directe collega’s (zowel uit de eigen als uit andere disciplines) als naar de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en beleid van de organisatie).

De masterclass vindt plaats van 3 t/m 6 oktober 2022, 4 dagen intern in hotel Oolderhof te Herten in Limburg (incl. overnachtingen) en 1 terugkomdag in Rotterdam.

Kijk hier voor meer informatie over de Masterclass Zingeving en Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg.
De kracht van de herhaling

Palliatieve Thuiszorg (PaTz) Salland

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en hebben dan veelvuldig contact met hun eigen huisarts en/of (wijk) verpleegkundige. De begeleiding van deze patiënten en hun naasten kan complex zijn vanwege ingewikkelde medische klachten, psychosociale problemen van patiënten, het organiseren van de zorg en het omgaan met/een plek geven van eigen emoties. Lees verder.

Centrum voor Levensvragen (CvL) Salland  

Tijdens de palliatieve en terminale levensfase kunnen er vragen en/of behoeften ontstaan rondom zingeving en andere levensvragen. Het Centrum voor Levensvragen (CvL) Salland geeft de mogelijkheid om hierin ondersteuning te bieden in de thuissituatie. Zij bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij deze zingevingsvraagstukken en levensbeschouwing. Zij zijn er voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of levensfilosofie. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, eventuele rituelen en een goed gesprek waarbij onafhankelijkheid is verzekerd. Lees verder.

De Palliatieve Zorgzoeker 

De Palliatieve ZorgZoeker is een website van de Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Het is bedoeld om professionals een overzicht te bieden van het zorg- en hulpaanbod in de palliatieve zorg en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen.

Doel
De Palliatieve ZorgZoeker is de sociale kaart van organisaties en zorgverleners met landelijk en regionaal zorg- en hulpaanbod in de palliatieve zorgverlening. 
Lees verder.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Salland 

We leven in een tijd van grote arbeidstekorten in de zorg en daarom is het goed om te weten wie als zorgverlener te kunnen benaderen voor hulp vanuit de Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ). 
In Salland zijn er vijf VPTZ organisaties te benaderen voor ondersteuning voor zowel thuis- als woonzorg patiënten in de palliatieve terminale levensfase. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, zorgen ervoor dat mantelzorgers weer even op adem kunnen komen en kunnen degene die op sterven ligt ondersteunen, simpelweg door er te zijn en te helpen waar en wanneer nodig.

VPTZ organisaties in Salland 

Mantelzorgsteunpunten Salland 

Er komt vaak heel wat terecht op de schouders van mantelzorgers, zeker ook tijdens de palliatieve en terminale levensfase van een naaste of dierbare. Als zorgverlener is het daarom goed om te weten dat er in Salland vier mantelzorgpunten zijn die kunnen worden betrokken voor de naaste(n) van een palliatief patiënt. Mantelzorgpunten kunnen bijvoorbeeld een zorgvrijwilliger inzetten, ondersteunen bij gesprekken met de gemeente of bij de formele zorg. Lees verder.

Wensambulance Oost-Nederland 

Palliatief terminale patiënten willen graag nog 1 keer naar de zee, naar een familielid, naar hun huis, naar hun huisdier, boerderij, rondje dorp etc. Of mensen willen ondanks hun situatie toch naar de bruiloft van een dierbare, een uitvaart, naar een voetbalwedstrijd, een concert, een pretpark of een museum. Het zijn hele diverse wensen, die stuk voor stuk waardevolle momenten vormen voor de patiënten en hun naasten. Lees verder.

O²PZ

O²PZ is hét Onderwijsplatform Palliatieve Zorg. Of je nu (aankomend) zorgverlener of opleider/docent bent; hier vind je een schat aan informatie en hulpmiddelen die bijdragen aan meer kennis en krachtige kennisoverdracht op het gebied van palliatieve zorg. Lees verder.

Overpalliatievezorg

Overpalliatievezorg.nl, dé website voor palliatief patiënt en zijn of haar naasten. 
Deze site helpt de palliatief patiënt en zijn of haar naasten, met informatie, ervaringen van anderen en links naar organisaties die kunnen helpen.

Palliaweb

Iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt vindt op Palliaweb betrouwbare en bruikbare informatie. Informatie die helpt om de best mogelijke zorg aan patiënten in de laatste fase van hun leven te geven, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.  Palliaweb is een initiatief van, en wordt beheerd door Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

Richtlijnen Palliatieve Zorg 

Pallialine, het platform voor de richtlijnen palliatieve zorg, krijgt een nieuw uiterlijk. De richtlijnen palliatieve zorg blijven gewoon te vinden via www.pallialine.nl, maar zullen vanaf juli 2022 worden gehost door Palliaweb. 
Het besluit om de richtlijnen palliatieve zorg over te zetten naar Palliaweb is genomen, omdat de techniek achter Pallialine verouderd was en de site in z’n huidige opzet niet op een veilige en stabiele manier voortgezet kon worden. Er is gekozen voor het hosten via Palliaweb om versnippering tegen te gaan en alle informatie over palliatieve zorg voor de gebruiker op één plek te brengen. 

Kort tevredenheidsonderzoek voor de nieuwsbrief

Omdat wij u op continue basis op de best mogelijke manier willen blijven informeren vragen wij u dit zeer korte tevredenheidsonderzoek in te vullen. Het invullen van dit onderzoek neemt niet meer dan enkele minuten van uw tijd in beslag, hiermee houden wij de kwaliteit van wat u leest op peil.

Netwerk Palliatieve Zorg

Netwerkcoördinator:
Mandy Kreuzen 06-45588677
Mailadres: m.kreuzen@carinova.nl 
Website: Netwerk Palliatieve zorg Salland

Centrum voor Levensvragen, geestelijke verzorging in de thuissituatie
Website
info@cvl.salland.nl


Telefonische palliatieve consultatie 
Telefonisch palliatief consultatieteam Salland: 088-6051444
Deventer ziekenhuis telefonische palliatieve consultatie (voor intern gebruik): via toestel 5122, bereikbaar tussen 08:00-15:30 uur 
Praktijkteam Palliatieve Zorg 
Ervaar je regionale, bovenregionale of landelijke knelpunten van de organisatie en/of financiering van palliatieve zorg die je binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Salland niet kwijt kan? Neem dan contact op met het praktijkteam. Zorgprofessionals kunnen dit team benaderen op: 030 - 789 78 78 of per mail via meldpunt@juisteloket.nl.
Bekijk ook Palliaweb, het actuele kennisplatform over palliatieve zorg met actuele en praktische informatie, tools, onderwijsmaterialen en opleidingen. Neem een kijkje in het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’ om meer te weten te komen over wat verstaan wordt onder goede palliatieve zorg of bekijk de infographic ‘Landschap palliatieve zorg’ voor een overzicht van de palliatieve zorg in Nederland. 
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Netwerk Palliatieve Zorg Salland en wordt verspreid via e-mail. De redactie bestaat uit Annike van der Schaaf, Erna van Buiten en Mandy Kreuzen. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind 2022. Kopij aanleveren kan via m.kreuzen@carinova.nl.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

© Netwerk Palliatieve Zorg Salland
Alle rechten voorbehouden.


Wilt u de mail op een andere manier ontvangen?
Kies voor instellingen of schrijf u uit


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Netwerk Palliatieve Zorg Salland · Sint Jozefplein 1 · Deventer, 7415 EH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp