Copy
KLIMAAT SPECIAL - Nieuwsbrief Netwerk Platteland Bekijk online
 
 

KLIMAAT SPECIAL - Nieuwsbrief Netwerk Platteland


Het Regiebureau brengt dit jaar, naast een aantal reguliere nieuwsbrieven, ook een aantal thematische nieuwsbrieven uit. Dit is de eerste, een special over klimaat. Andere nieuwsbrieven zullen gaan over bodem, biodiversiteit, nutriëntenkringloop en de positie van de boer in de keten. Dit zijn belangrijke thema’s in het beleid van rijk en provincies. En die ook onderdeel vormen van de visie van Minister Schouten. Gelukkig starten we hier niet van nul af aan. Ook in het huidige POP3-programma zijn dit thema’s die, soms onder een andere titel, terug te vinden zijn in POP3-projecten die zijn en worden uitgevoerd.
Met de specials willen we laten zien wat er al gebeurt omdat het van belang is dat de opgedane kennis en ervaring ook breder wordt gedeeld. Dan kunnen nieuwe initiatieven nog beter een vliegende start maken.
Aan de Haagse vergadertafels wordt nog volop gesproken over van hoe we van een ontwerp klimaatakkoord tot de volgende stappen komen en hoe de rekening eerlijk wordt verdeeld. Wat er ook uitkomt, een ding is duidelijk: ook de landbouw wil en zal haar bijdrage leveren. Het nieuwe GLB zal daar zeker ondersteuning aan gaan bieden.
In het POP3-programma worden nu al veel projecten uitgevoerd die bijdragen aan het naderbij brengen van de klimaatdoelstelling voor de landbouw. Via verschillende maatregelen, zoals de Jonge Landbouwers regeling. Subsidie kan worden verkregen voor investeringen in zonne- en windenergie. Maar POP3 doet ook veel met innovatieprojecten. Zowel op het gebied van klimaatadaptatie (Flexibel waterpeilbeheer), als klimaatmitigatie (Zeewier in gezonde melkveehouderij) als een combinatie van beiden (Beter Organisch Bemesten in de bollenteelt). Ook Leader draagt bij, zie project Warmteopslag in lege mestput. Mooie voorbeelden te over, en het topje van de ijsberg. Wilt u meer mooie voorbeelden zien, bezoekt u dan even onze website www.netwerkplatteland.nl.
In de nieuwsbrief verder nog verschillende andere berichten, die een overzicht bieden wat rond POP3 en toekomstig GLB speelt. Ik wens u veel leesplezier! Ger de Peuter

 
 
 

“De landbouw is in potentie een hele grote speler in de energietransitie”

“De landbouwsector kan een grote speler in de energietransitie. Ze zitten op de biomassa resources, ze zijn te vinden op plekken waar wind...


Lees meer

 
     
 
 

Zeewier voor koeien als klimaatoplossing

Zairah Khan, medeoprichter van stichting Blue O2, ziet de zee als groot potentieel om het klimaatprobleem aan te pakken. Met haar ideeën...


Lees meer

 
     
 
 

Flexibel waterpeil beheer, inspelen op klimaatverandering

Direct invloed hebben op het waterpeil van je perceel en daarmee inspelen op klimaatverandering dat is waar het om draait in het project...


Lees meer

 
     
 
 

Klimaat in het nieuwe GLB

In de nieuwe programmaperiode van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid wil Europa het klimaat op een hoger ambitieniveau brengen. Drie...


Lees meer

 
     
 
 

Warmteopslag in oude mestput

Zelfvoorzienend voor je warmtebehoefte en van “het gas af” dat is het toekomstbeeld dat  ondernemer Ellen Kok voor ogen heeft. Het...


Lees meer

 
     
 
 

Jonge landbouwers investeren in duurzame energie

Jonge landbouwers tot en met 40 jaar kunnen via de POP3 subsidieregeling Jonge landbouwers (JoLa) 40% subsidie krijgen voor allerlei...


Lees meer

 
     
 
 

Bollenteelt en bodemvruchtbaarheid op zandgrond: een grote uitdaging

Bollentelers op de zandgronden hebben een flinke uitdaging om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. De afbraaksnelheid van organische stof is...


Lees meer

 
     
 
 

POP3-innovatieproject zoekt nieuwe verdienmodellen tegen bodemdaling

De melkveehouderij in het Groene Hart staat momenteel voor grote uitdagingen. Het aantal landbouwbedrijven is sterk afgenomen, evenals de...


Lees meer

 
     
 
 

Bijdrage provincies aan klimaatdoelen

Voor de landbouw ligt er een belangrijke opgave op het gebied van klimaat. Naast allerlei andere partijen dragen ook de provincies en het...


Lees meer