Copy
Nieuwsbrief  |   Inburgering vergunninghouders #9 februari 2018
Bekijk deze e-mail in uw browser

Het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvraagt, daalt al enkele jaren. Dit komt o.a. door de zgn. ‘Turkije-deal’ en de toegenomen stabiliteit in regio’s waar veel vluchtelingen vandaan kwamen. In 2014 kwamen er 21,8 duizend vluchtelingen naar Nederland. Topjaar was 2015 met 43,1 duizend. In 2016 halveerde dat aantal ruimschoots tot 19,4 duizend. In 2017 zijn het er 14.716. Voor de eerste zes maanden van 2018 verwacht het ministerie van Binnenlandse Zaken 13.000 vluchtelingen. Voor de tweede helft gaat men uit van 8.000 mensen.

Voor het eerste half jaar van 2018 is de taakstelling bekend en moet Nuenen achttien mensen huisvesten. Voor de tweede helft gaat het om twaalf personen. Voor 2018 gaat het dus om dertig vergunninghouders. Maar daar komen de zeven vergunninghouders nog bij voor wie er in 2017 geen onderdak was (voor de goede orde: van de 69 in 2017 lukte het voor 62 mensen overigens wél). De totale te verwachten opgave voor 2018 is daarmee 37. Het grootste deel zal naar verwachting worden ondergebracht in vrij komende woonruimte van de woningcorporaties (25), tijdelijke woonruimte aan het Witte-Hondpad (8) en nog vier vergunninghouders in commerciële en/of particuliere woningen.

(bronnen: IND, CBS en Vluchtelingenwerk Nederland)

Iedereen is het er over eens dat het leren van de Nederlandse taal misschien wel de belangrijkste voorwaarde is om met succes te kunnen integreren. Juist dat belangrijke onderdeel krijgt er behoorlijk van langs. Onder andere van de Nationale Rekenkamer, politieke partijen in de Tweede Kamer en veel deskundigen. Ook een recent promotieonderzoek was niet mals. Door vluchtelingen te veel vrijheid te geven en de vorderingen onvoldoende te volgen, blijft taalverwerving vaak achter bij wat het zou kunnen (en moeten) zijn.

Nuenen heeft diverse maatregelen genomen om deze door landelijk beleid dreigende taalachterstand te voorkomen. Zo zijn er gesprekken met de plaatselijke taalschool om vroegtijdig problemen te signaleren. Daarmee wordt voorkomen dat achterstanden ontstaan. Daarnaast zijn er in Nuenen vrijwilligers als taalcoach aan vluchtelingen gekoppeld. Tenslotte begeleidt de POP-consulent (POP is een persoonlijk ontwikkelingsplan dat elke vergunninghouder heeft moeten maken) vergunninghouders bij het zich eigen maken van het Nederlands. De vorderingen die iemand maakt om de taal te leren, worden gevolgd.

In de volgende Nieuwsbrief aandacht voor wat Nuenen op het gebied van waarden & normen aan de vergunninghouders aanbiedt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Witte-Hondpad aangewezen als voorkeurslocatie voor de realisatie van maximaal twintig tijdelijke woningen. Het is de bedoeling dat in de helft van de woningen vergunninghouders komen te wonen en in de andere helft overige woningzoekenden die staan ingeschreven bij de woningcorporatie. In overleg met direct omwonenden en -belanghebbenden wordt het bouwplan en de inrichting van het terrein nu nader vorm gegeven. De opgerichte klankbordgroep (vertegenwoordiging direct omwonenden en –belanghebbenden) heeft al één keer overleg gehad met de gemeente. Het tweede overleg staat voor begin februari op de rol. Op de agenda staan o.a. het toewijzingsbeleid van woningcorporatie Wooninc. waarmee toekomstige huurders aan de woningen worden gekoppeld, de uitwerking van het bouwplan en de inrichting van het terrein. En uiteraard waar bewoners nog over van gedachten willen wisselen. Het kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht, maar de voorbereidingen gaan ondertussen gewoon door. 

Op 18 januari had de gemeente alle betrokken vrijwilligers en professionals uitgenodigd om samen in Het Klooster het glas te komen heffen als ‘dank-je-wel’ voor hun inzet om de vergunninghouders in 2017 in Nuenen een nieuw huis en thuis aan te kunnen bieden.
Tijdens de goed bezochte borrel waren er warme woorden voor alle mensen en organisaties die hun steentje hebben bijgedragen. Een bijzonder moment was de aanbieding van het eerste exemplaar van het eenmalige magazine Nieuwe Nuenenaren aan wethouder Caroline van Brakel. Dit particuliere initiatief geeft vergunninghouders door persoonlijke artikelen en fraaie portretten een menselijk gezicht. Applaus!

Meer informatie: kijk op: www.nuenen.nl bij Inburgering vergunninghouders. Of stuur uw vraag naar: inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl  Bellen kan ook: 040 - 2 631 631.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Nuenen en verschijnt regelmatig om belangstellenden te informeren over de voortgang van de huisvesting en inburgering van vergunninghouders. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl o.v.v. Nieuwsbrief. Het beeldmateriaal is van de afdeling Communicatie of rechtenvrij afkomstig van Creative Commons: de foto van de luisterende man is van Sebastiaan ter Burg en heet ‘Luisteren/listening’, de foto van het lerende kind is van United Nations Photo en heet ‘School Sensitization on Gender Based Violence’ en de verhuisdozen zijn van Thomas de Weerd met als titel ‘SBS’. De sfeerfoto van de Applausborrel heeft Frank van Welie gemaakt en beschikbaar gesteld. Dank daarvoor!
Gemeente Nuenen  |  Jan van Schijnveltlaan 2  |  5671 CK Nuenen  |  Telefoon 040 2631 631

Wilt u aanpassen hoe u deze e-mail ontvangt?
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief  |  Gegevens wijzigen

Copyright © 2017 Gemeente Nuenen. Deze nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de inhoud onverhoopt onjuistheden bevatten. Aan deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Email Marketing Powered by Mailchimp