Copy

IN

DEZE

EDITIE
 
VOORWOORD
‘Gelijke kansen hoog op de agenda’
 
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en dit is spannend. Wat gaat de uitslag betekenen voor het gemeentelijke beleid? Voor de aandacht en het budget dat beschikbaar komt voor meer gelijke kansen voor al onze kinderen?
In het onlangs uitgebrachte rapport ‘De sociale staat van Nederland’ waarschuwt het SCP voor toenemende ongelijkheid in de samenleving. Er zijn meer alarmerende berichten. U kent ze vast ook.
Wij hopen dat de gemeenten in onze regio gelijke kansen hoog op de agenda zetten. En dat er ruimte en aandacht komt voor programma’s in de wijk, met scholen en thuis. Voor het jongste kind dat mag leren spelen en ontwikkelen, voor de tieners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, voor al onze kinderen. En hun ouders.
JES Rijnland is 2018 goed begonnen: bewezen programma’s draaien weer volop en er zijn nieuwe programma’s ontwikkeld. Honderden kinderen en ouders krijgen daadwerkelijk dat steuntje in de rug. Ander goed nieuws is dat de Gelijke Kansen Alliantie van OCW aan ons en de scholen een subsidie van € 30.000 heeft toegekend. Samen met onze partners, scholen, donateurs en vrijwilligers gaan we ervoor: ieder kind recht op ontwikkeling. Hoe? U leest het in deze nieuwsbrief.
 
Namens alle medewerkers van JES Rijnland,
 
Carolien de Groot
Directeur JES Rijnland

COACH@JES geeft leerling net dat steuntje in de rug

‘Een goede match maakt een enorm verschil’
 
Al meer dan tien jaar ondersteunt JES Rijnland kwetsbare leerlingen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar met vrijwillige coaches. Afgelopen jaar waren er ruim honderd koppels actief. Zo ook een aantal op het Da Vinci College Lammenschans in Leiden. Directeur Ivor Bergsma legt uit waarom en met welke resultaten.


Voor wie is deze vorm van coaching bedoeld?
“Vaak betreft het kwetsbare jongeren die opgroeien in een gezin met een lage sociaaleconomische status, vanuit huis weinig ondersteuning krijgen of die ouders hebben met een recente migratie- of vluchtgeschiedenis. De coaches van JES worden ingezet om die leerlingen een steuntje in de rug te geven. Deze coaching moet dus niet verward worden met zorg. Maar coaching kan wel een goede interventie zijn om te voorkomen dat leerlingen in een zorgtraject belanden.”
 
Hoe worden kandidaten voor Coach@JES gevonden? En hoe komt vervolgens een match tot stand?
“Docenten en mentoren lopen regelmatig tegen leerlingen aan met wie het niet lekker loopt. Dan bespreken zij dat met de zorgcoördinator. Samen kunnen zij vervolgens tot de slotsom komen dat een Coach@JES-traject misschien kan helpen. Met de leerling bespreken zij deze optie, want de persoon in kwestie moet het er wel mee eens zijn. De zorgcoördinator neemt vervolgens contact op met JES. En JES levert vervolgens, na een eerste gesprek met de leerling, een coach op maat. En daarna is het afwachten of er een klik is.”
 
Op welke gebieden ontwikkelen leerlingen zich tijdens hun deelname aan Coach@JES
“Allereerst formuleren we met elkaar doelen, liefst zo concreet mogelijk. Vervolgens gaan de coaches aan de slag. Ze helpen de leerlingen met hun huiswerk, maar soms ook met het vinden van een nuttige dagbesteding buiten school, met het vinden van een hobby of met het ontwikkelen van een nieuw ritme in hun leven. Vaak zien we dat, wanneer de coaching eenmaal loopt, het schoolwerk van de leerlingen snel beter wordt. We merken ook dat zij beter in hun vel zitten, meer uitgerust zijn en minder faalangst hebben.”
 
Wat zijn succesfactoren voor een goed lopend coachingstraject?
Een goede match is essentieel en kan een enorm verschil maken. Als die verbinding tussen leerling en coach er niet is, dan is elke vorm van coaching gedoemd te mislukken. Wat een leerling met problemen vaak mist, is vertrouwen: in ouders, in docenten en in zichzelf. Dan is het belangrijk een coach te vinden die zich met die persoon kan verbinden, die niet te ‘schools’ of te ‘ouderlijk’ is. Wat ook helpt is als zo’n coach niet te veel gebonden is aan een instantie. De vrijwillige coaches van JES staan dicht bij de kinderen en zijn daardoor heel laagdrempelig. Onze ervaring is dat JES prima in staat is geschikte kandidaten te leveren.”
Coach@JES: zo werkt het!

De coach van coach@JES is een rolmodel en zet de jongere aan om doelen te stellen en zelf stappen te zetten. Samen ondernemen ze motiverende, leerzame en zinvolle activiteiten. Het resultaat: jongeren gaan al snel met meer plezier en vertrouwen naar school.
Voor wie?
Coach@JES is voor jongeren van 10 tot 18 jaar met een verhoogde kans op onbegrip op school, afstroming naar een lager niveau, verzuim of schooluitval, door omgevingsfactoren of vanwege hun persoonlijke aard en eigenschappen. Vaak krijgen zij vanuit huis onvoldoende steun en geen toereikend netwerk. Deelnemers zijn wel intrinsiek gemotiveerd voor begeleiding. Coaching vindt altijd plaats op vrijwillige basis.
 
Hoe aanmelden?
De meeste leerlingen worden aangemeld via school. JES geeft regelmatig voorlichting op scholen over het programma (zie agenda).
 
En dan?
De school voert eerst een verkennend gesprek met de jongere voordat deze wordt doorverwezen naar Coach@JES. Binnen een week na aanmelding voert JES Rijnland een kennismakingsgesprek op school. Is de jongere geschikt en gemotiveerd voor Coach@JES?. En met welk type coach kan de jongere gematcht worden? Zo worden coach en jongere zorgvuldig aan elkaar gekoppeld.
 
Hoe vaak en hoe lang?
Coach en leerling spreken eens per week met elkaar af, zo lang als nodig is. Gemiddeld duurt een traject anderhalf jaar.
 
Meer weten?
Ga dan naar
www.jesrijnland.nl/vrijwilligers/over-ons/vrijwilligerswerk

VRIJWILLIGERS maken het verschil

JES Rijnland is een professionele organisatie met goed opgeleide en ervaren krachten en talentvolle stagiairs, maar zonder onze vrijwilligers zouden we nooit zoveel kunnen bereiken als we nu doen. Wij koesteren onze voorlezers, gastsprekers, huiswerkbegeleiders, coaches en alle andere vrijwilligers, maar ook de bedrijven waar we steeds weer welkom zijn. 


Onze vrijwilligers zijn onbetaalbaar en onze dank is groot. Wij zetten dan ook graag iets tegenover die waardevolle inzet. Soms iets inhoudelijks, maar altijd gezellig. Zo organiseerden we in januari een lezing waarbij een gastspreker van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) vertelde hoe je moeilijkheden in de gezinssituatie signaleert. Maar liefst dertig vrijwilligers hebben kennis opgedaan over hoe je bijvoorbeeld geweld of kindermishandeling herkent.
Op 6 februari bezochten we met medewerkers en vrijwilligers de lezing van Murat Isik bij boekhandel Kooyker in Leiden. Isik is de auteur van ‘Wees onzichtbaar”, een prachtig coming of age-boek van een sensitieve jongen die opgroeit in een onveilige wereld. Binnenkort krijgen de vrijwilligers een boottocht cadeau van Bootjes&Broodjes in het kader van hun 10-jarig jubileum.
 
Wil je ook een verschil maken voor kinderen? Word dan ook vrijwilliger bij een van de vele programma’s van JES Rijnland. Meer info:
https://www.jesrijnland.nl/over-ons/vrijwilligerswerk/

GELIJKE KANSEN ALLIANTIE OCW

‘Programma’s JES sluiten perfect aan’
 
Elk kind moet gelijke kansen krijgen om zin talenten te ontwikkelen en zijn dromen waar te maken. Dat is de ambitie van de Gelijke Kansen Alliantie, een initiatief van het ministerie van OCW. Een ambitie waar JES Rijnland, hét expertisecentrum in de Leidse regio op het gebied van gelijke kansen voor kinderen, zich volledig bij aansluit. Een eerste subsidieverzoek werd onlangs beloond met een bedrag van € 30.000. De Gelijke Kansen Alliantie spoort leraren, ouders, scholen, werkgevers en maatschappelijke organisaties aan om zich te verenigen voor onze kinderen. JES-directeur Carolien de Groot: “En dat is precies wat wij doen als JES Rijnland. We werken immers al jarenlang in verschillende allianties samen met vele lokale partners zoals scholen, BplusC, peuterspeelzalen, bedrijven en tientallen vrijwilligers. Bovendien sluiten alle programma’s die JES de afgelopen jaren heeft ontwikkeld perfect aan bij wat de alliantie beoogt. Denk aan Coaching, de WeekendKlas, Zomerschool, de Speelgroep en extra leertijd voor jonge kinderen. Ik ben dan ook trots dat we als partner prominent op de website van de Alliantie staan vermeld.”
 
Kansenongelijkheid neemt toe
Uit verschillende onderzoeken (Onderwijsinspectie, WRR/SCP, OESO, SCP) blijkt dat kinderen met dezelfde talenten in het onderwijs niet altijd gelijke kansen krijgen. Hun kansen worden medebepaald door het opleidingsniveau van de ouders of de steun die de ouders kunnen bieden. Er is sprake van toenemende ongelijkheid op gebieden als opleiding, cultuur en gezondheid. En in plaats van kleiner worden de verschillen soms groter als de kinderen naar school gaan.
 
Budget
Voor de komende drie jaar is er 87 miljoen euro beschikbaar en vanaf 2020 structureel 26 miljoen euro per jaar. Naast overgang tussen schoolsoorten vormen taaltraining, coaching en ondersteuning bij de opvoeding van kinderen een belangrijk onderdeel van de programma’s waarop het ministerie wil inzetten.
 
Samenwerking
Voor een duurzame aanpak worden ouders, docenten, schoolbestuurders, onderzoekers, werkgevers en maatschappelijke instellingen aangespoord om zich in de Gelijke Kansen Alliantie te verenigen. Deelnemers aan de alliantie worden komende jaren ondersteund met onderzoek en ruimte om te experimenteren. Carolien: “JES zet zich in om de samenwerking in de regio nog meer vorm te gaan geven, samen met alle partners en de verschillende gemeenten. Op 5 maart gaan we naar de bijeenkomst van Gelijke Kansen Alliantie, om inspiratie op te doen bij andere allianties en om onze eigen allianties sterker te maken. We hopen daar onze partners ook tegen te komen.”
 
Meer informatie:
www.gelijke-kansen.nl


Nieuw: de HUISWERKKAMER

Leerlingen van 10 tot 15 jaar begeleiden en coachen bij het maken van dagelijks huiswerk en alles wat daar bij komt kijken: dat is wat de HuiswerkKamer doet. Dit nieuwe initiatief van JES Rijnland, BplusC, PROO Leiden, SCOL, Er-Risèlèh en het Leonardo College, is gestart op 1 februari 2018. Maryse Bolhuis, werkzaam bij JES Rijnland over alle ins en outs. 


Waarom een HuiswerkKamer?
“De Leidse gemeenteraad heeft twee jaar geleden uitgesproken dat huiswerkbegeleiding voor kinderen in achterstandsituaties belangrijk is. Bij JES en vanuit scholen kregen we bovendien signalen dat er behoefte is aan een dergelijke voorziening. Dus hebben we nu doorgepakt. Samen met onze partners in Leiden-Noord hebben we een plan voor uitvoering gemaakt. Een consortium van schoolbesturen, BplusC en JES Rijnland hebben de grote lijnen vastgesteld. JES Rijnland is de uitvoerend producent.”
 
Voor wie is de HuiswerkKamer bedoeld?
“De HuiswerkKamer is voor Leidse kinderen tussen 10 en 15 jaar met laagopgeleide ouders met een laag inkomen. Zij krijgen van huis uit vaak weinig ondersteuning in leren en het bestaande (commerciële) begeleidingsaanbod is voor hen niet betaalbaar. Scholen dragen de kandidaten aan. Daarnaast kunnen ouders ook contact met ons opnemen als zij interesse in de HuiswerkKamer hebben.”
 
Wat leren kinderen in de HuiswerkKamer?
“Allereerst helpen wij hen natuurlijk met huiswerk maken en met het plannen ervan. Daarnaast willen we de kinderen hulpmiddelen meegeven die hen helpen gedurende de rest van hun schoolloopbaan. We doen dat door ze te coachen: ‘Hoe was je dag vandaag? Hoe heb je die ruzie opgelost?’ Daarnaast gaan we hen activeren om hun wereld te vergroten. Met uitstapjes naar musea bijvoorbeeld, door samen te koken of via excursies. Heeft iemand een spreekbeurt over drukpersen? Dan zou het zomaar kunnen dat we een kijkje nemen in een drukkerij. Zo proberen we het levensecht leren te stimuleren.”
 
En de ouders?
“Met ouders willen wij steeds blijven nadenken hoe wij de situatie voor hun kinderen structureel kunnen verbeteren. Constateren ouders dat zij het moeilijk vinden om het gezellig te houden thuis? Dan kunnen wij wellicht met hen kijken wat we hier aan zouden kunnen doen. Zijn zij onzeker over hoe zij hun kinderen begeleiden? In de HuiswerkKamer is ook dat bespreekbaar en gaan we samen op zoek naar oplossingen.”
 
Waarom past dit zo goed bij JES Rijnland?
“JES zet zich in voor de ontwikkelkansen van kinderen. Dit is een logische stap die daar bij hoort. Immers: als je nadenkt hoe je de ontwikkelingskansen van kinderen kunt vergroten, dan is een brug slaan tussen thuis en school een voor de hand liggende optie.”
 


Start op twee locaties
 
De HuiswerkKamer is inmiddels gestart op twee locaties: in de bibliotheken van Leiden-Noord en van de Merenwijk. Zijn de ervaringen positief, dan ligt uitbreiding voor de hand, in Leiden Zuidwest, de Mors maar ook in andere wijken. Over een paar maanden gaan de partijen evalueren en bekijken of de HuiswerkKamer na de zomer wellicht stadsbreed kan worden uitgerold.
BplusC-directeur Willem van Moort:

‘Goed initiatief’
 
De HuiswerkKamers zijn gestart in  gebouwen van partner BplusC. Niet toevallig, stelt directeur Willem van Moort: “Ik vind de HuiswerkKamer een goed initiatief en wij stellen dan ook graag een ruimte beschikbaar zodat de kinderen in een rustige omgeving hun huiswerk kunnen maken. En natuurlijk hopen we dat ze de weg naar BplusC vaker weten te vinden, voor een goed boek of een van onze leuke activiteiten."

SPEELGROEP leert ouders kind uit te dagen

‘Spelen is leuk en belangrijk voor iedereen’
 
Op de Speelgroep komen jonge ouders met hun eenjarig kind twaalf keer bijeen. Ouders leren spelen met hun kinderen en leren ook andere ouders kennen. JES Rijnland doet de uitvoering en werkt hiervoor intensief samen met pedagogisch medewerkers van Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL).De Speelgroep is voor kinderen tussen de 1 en 2 jaar die nog geen peuterspeelzaal of crèche bezoeken en vaak minder in contact komen met andere kinderen. De ouders komen ook mee naar de Speelgroep. Doel is het creëren van een veilige en lerende omgeving voor ouder en kind. We stimuleren dat kinderen na afloop een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan bezoeken omdat dit zo’n rijke leeromgeving voor een kind is.
 
Leren spelen
De pedagogisch medewerkers en de medewerkers van JES volgden eerder een gezamenlijke training. Ze hebben ieder hun eigen rol, maar werken natuurlijk nauw samen en versterken elkaar. De SPL-medewerker richt zich het meest op de ontwikkeling van de kinderen terwijl de JES-medewerker meer gefocust is op de ouders. Wat we willen overbrengen is hoe je kinderen uitdaagt om te ontdekken. Hoe bied je speelgoed aan, wat kun je met materialen, hoe speel je met taal, hoe reageer je op je kind? We doen het voor, stimuleren dat ouders zelf met hun kind spelen en benoemen de positieve elementen. We brengen ouders de vaardigheden bij om zelf op een prettige en uitdagende manier met hun kind te spelen. Want spelen is leuk, leerzaam en belangrijk voor ouder en kind.
 
Blijvend contact
Het onderlinge contact tussen de ouders is ook een speerpunt van de Speelgroep. Immers, ouders kunnen zo veel van elkaar leren en na afloop van de Speelgroep is het fijn als je elkaar kunt blijven zien of een appje kunt sturen met een vraag. Er wordt een appgroep aangemaakt met de ouders in de hoop dat het contact blijft na de twaalf bijeenkomsten. Een groep die vorig jaar begonnen is, komt nog regelmatig bij elkaar.
De Speelgroepen worden op vier locaties georganiseerd en duren twaalf weken. Drie keer per jaar start een nieuwe groep. De ouders betalen € 1,00 per keer, de opbrengst gaat naar de groep.

“De leidsters lieten zien dat je ook heel goed kunt spelen met spullen die je toch al in huis hebt, zoals pannen en wc-rolletjes.”
 
“Het was fijn om andere jonge ouders te ontmoeten. Je kunt dingen bespreken en je leert ook van elkaar.”

 

AGENDA
Januari
In januari gestart:
Speelgroepen in Leiden-Zuidwest, -Noord, Merenwijk en Roomburg
Nieuwe groep 7 WeekendKlas
SLIM voor ouders in Leiden-Zuidwest en Leiden-Noord
 
Februari
Eerste week februari Opening HuiswerkKamers in Leiden-Noord en Merenwijk           
06/02 Intervisiemoment vrijwilligers
08/02 Intervisiemoment vrijwilligers          
12/02 Bijeenkomst Raad van Kinderen                  
13/02 Start Beter omgaan met pubers Buurtcentrum Vogelvlucht
16/02 Vaartocht Bootjes en Broodjes voor Vrijwilligers en jongeren Coach@JES en VLE


Maart
05/03 Bijeenkomst Gelijke Kansen Alliantie in Utrecht 
12/03 Bijeenkomst Raad van Kinderen

April
10,11,12/04 Start Speelgroep op diverse locaties
Copyright © 2017 JES Rijnland, All rights reserved.

Wilt u zich afmelden van deze lijst?
Ons mailadres is:
info@jesrijnland.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
JES Rijnland · Hooglandse Kerkgracht 17s · Leiden, 2312HS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp