Copy

                Bwletin
Mis Medi - Mis Hydref
              //
          Sep
tember - October
                Bulletin


Croeso i fwletin mis Medi - mis Hydref!
Mae gennym newyddion a chasgliad o bethau i chi ymgeisio amdanynt, mae hefyd dolenni ar gyfer unrhyw gymorth a chyngor rydym wedi darganfod, ychydig o ddifyrrwch a llwyth o adnoddau.


                                              //
                                      Welcome to the September-October bulletin!
We’ve got some news and have collected some things to apply for, links to any support and advice we have found, some equally helpful distractions and a load of resources.

Image credit: Sarah Jenkins, Request Stop, 2020

Mae wedi bod yn haf hir a rhyfedd. Wrth i bethau setlo gyda’n harferion anghyffredin, rydym wedi bod yn ystyried sut mae modd i ni weithio ag artistiaid ar raglenni creadigol heb ddibynnu ar beth yr oedd unwaith yn ymddangos oedd ein rhinwedd mwyaf gwerthfawr, sef ein gofod mawr, cymdeithasol a hyblyg.

Serch hynny, mae’n ymddangos gallwn fod yn gymdeithasol, ac yn hyblyg unrhyw le, felly mae llwyth o bethau yn ymddangos yn ein rhaglen dros y misoedd nesaf. Rydym wedi comisiynu saith artist/grŵp i ddatblygu gwaith newydd ar gyfer ein cyfres Intermission, mae tri mwy ‘Un-i-Un’ y mis hwn efo mwy i ddod yn hwyrach yn y flwyddyn, ac rydym yn datblygu digwyddiadau ar-lein gyda The Romani Cultural & Arts Association a gyda’r Jarman Award. Rydym hefyd yn gweithio ar ein hadnoddau ar-lein gyda chyfraniadau gan artistiaid. Rydym hefyd yn gweithio a’r gael ein hartistiaid Cymrodoriaeth yn nôl yn yr adeilad. Ni fydd y galeri ar agor tan 2021 ond mae ein rhaglen mor llawn ag erioed.
//

Gobeithio y croesewir y gymygedd hon o bethau.  Os oes unrhyw beth hoffech weld mwy ohono, nodweddion hoffech weld, awgrymiadau neu unrhyw beth arall hoffech weld yma, anfonwch nhw at warp@g39.org cyn gynted a sy’n bosib, a cheisiwn ni eu cynnwys.
 
Cadwch yn saff ag iach,

Cinzia, Sam, 
Ellie, Anthony
& Chris

It’s been a long strange summer. As things start to settle down into new routines that are anything but ordinary, we’ve been thinking about how we can work with artists on creative programmes without relying on what once seemed to be one of our most valuable assets; a large sociable, adaptable indoor space.

However, it seems, we can be sociable, and adaptable anywhere, so we have got loads coming up in our programme over the next few months. We have commissioned seven artists/groups to develop new work for our Intermission series, there are three more guest One-to-Ones this month with more to come later in the year, and we are developing online events with The Romani Cultural & Arts association and with the Jarman Award. We’re also building up our online resources with artist contributions and gearing up to get our Fellowship artists active in the building again. The gallery space may not be open again until 2021, but our programme is as busy as ever. 

 

We hope this mix of things is welcome. If there is anything you want to see more of, features you want to see, suggestions or things you want featured, send them to warp@g39.org as early as possible and we’ll try to include them. 
 
This bulletin is put together by the five of us left in the scattered g39 - still working from sofas and kitchen tables.

Keep safe and well,

Cinzia, Sam, 
Ellie, Anthony
& Chris


News From Us    //   
Ein Newyddion Ni:

Cymrodoriaeth
g39 Fellowship


We are pleased to be able to re-start the fellowship programme at g39, which was stopped before it even started back in Spring. From October onwards we will be supporting the final six months of the first group, Kelly Best, Jennifer Taylor, Ian Watson, Fern Thomas and Neasa Terry which will culminate with an exhibition at g39 and as part of a collective publication by Edward Ball and the Freelands Artist programme with an exhibition at The Freelands Foundation, London.
 
We will also (finally!) start an intense six month with the second group Rhiannon LoweBecca Thomas and Clare Charles, Freya Dooley, William Roberts and Rebecca Gould. We are working out which pieces of this programme can be in the space and which bits can be on line, but it feels good to finally be starting.


//

Rydym yn falch cael ail-afael ar y rhaglen gymrodoriaeth yn g39, a oedd rhaid ei atal cyn iddo hyd yn oed ddechrau yn y Gwanwyn. O Hydref ymlaen byddwn yn cefnogi'r chwe mis olaf o’r grŵp cyntaf, Kelly Best, Jennifer Taylor, Ian Watson, Fern Thomas a Neasa Terry a fydd yn diweddu mewn arddangosfa yn g39 ac fel rhan o gyhoeddiad casgliadol gan Edward Ball a’r rhaglen Freelands Artist gydag arddangosfa yn The Freelands Foundation, London.
 
Byddwn hefyd (o’r diwedd!) yn dechrau chwe mis dwys gyda’r ail grŵp Rhiannon LoweBecca Thomas and Clare Charles, Freya Dooley, William Roberts a Rebecca Gould. Rydym yn ceisio darganfod pa ddarnau o’r rhaglen bydd yn y gofod a be all fod ar-lein, ond mae’n teimlo’n dda cael ailddechrau o’r diwedd.


 

Intermission


Rydym yn hynod falch cael cyhoeddi Intermission. Wedi eu dewis drwy alwad agored, rydym yn falch cael cefnogi'r artistiaid canlynol i greu gwaith newydd sbon:
 //
We are pleased to announce Intermission. Selected from an open call we are pleased to support these artists to create new work:


Adeola
Dewis

Aled
Simons

Aurora
with Nasima Begum

mwnwgl

Rabab
Ghazoul

Radha
Patel

Sarah
Jenkins

 

Image credit: Radha Patel, Sophia's box, film still, 2016   

Intermission is a series of newly commissioned artworks that engage with people and places outside of the gallery walls. Artists from across wales will develop new works using conversation and research, writing and filmmaking, online-space and local neighbourhoods as starting points.

 While we work on re-shaping g39 for re-opening, keep an eye on our website and social media over the next few months. We will post more details as the commissions develop.

//

Cyfres o weithiau celf newydd yw Intermission. Mae’r comisiynau yn cysylltu gyda phobl a lleoliadau tu allan a rhwng muriau’r galeri. Bydd artistiaid hyd a lled Cymru yn creu gwaith newydd trwy sgwrs ac ymchwil, ysgrifen a ffilm, gofod ar-lein a chymdogaethau fel man cychwyn.

Tra ein bod yn gweithio ar ail-siapio g39 ar gyfer ail-agor, cadwch lygad ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol dros y misoedd nesaf. Byddwn yn postio mwy o fanylion wrth i’r comisiynau ddatblygu.

One-to-Ones

These sessions are limited, but this is something that we will be doing online each month.      
       //     
    Mae’r sesiynau yn gyfyngedig, ond mae’n rhywbeth bydd yn digwydd
ar lein yn
fisol.

 Michal Iwanowski 
25/09/20
Eoin Dara
02/10/20
Hamja Ahsan
21/10/20 (TBC)

One-to-Ones are free sessions with us or visiting artists or curators. Each session is around 45minutes long, which is usually long enough to focus on your main aims. The sessions centre on practice. It is a chance to discuss work, gain feedback and / or observations and it can offer a sounding board for ideas. We always try to match artists so that you get the most out of the session, to do that we ask that you send us a bit more information.
 //
Sesiynau am ddim gyda ni, artistiaid gwadd, neu guraduron yw One-to-Ones. Mae pob sesiwn oddeutu 45 munud o hyd, sydd fel arfer digon o amser i ffocysu ar eich prif amcanion. Mae’r sesiynau yn canolbwyntio ar ymarferiad. Mae’n gyfle i drafod gwaith, derbyn adborth a/neu arsylliadau ac mae’n gallu cynnig seinfwrdd ar gyfer syniadau. Rydym yn ceisio eich paru ac artistiaid fel bod y sesiynau o fudd i chi. I alluogi hyn rydym yn gofyn i chi anfon ychydig mwy o wybodaeth atom ni. 

Michal Iwanowski
25/09/20


Michal Iwanowski is a Cardiff-based visual artist. He practices, and often combines, photography (MFA in Documentary Photography) and creative writing (MA in English), presenting personal yet politically engaged projects. His first monograph, Clear of People, was published in 2017 and nominated for the Deutsche Börse Photography Prize; and his current project, Go home, Polish, has recently been acquired by the National Museum of Wales for its permanent collection.


Artist gweledol wedi ei leoli yng Nghaerdydd yw Michal Iwanowski. Mae’n ymarfer, ac yn aml yn cyfuno ffotograffiaeth (MFA yn Ffotograffiaeth Ddogfennol) ac ysgrifennu creadigol (MA yn Saesneg), gan gyflwyno prosiectau personol ond eto yn gysylltiedig yn wleidyddol. Cafodd ei fonograff cyntaf, Clear of People, ei gyhoeddi yn 2017 a chafodd ei enwebu ar gyfer Gwobr Ffotograffiaeth Deutsche Börse ac mae ei brosiect presennol, Go home, Polish ym meddiant Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn ei chasgliad parhaol. 
 


Dyddiad y sesiwn // Session date:
25/09/20
Deadline  // Dyddiad cau:

22/09/20

To apply for a slot with Michal, click here. // I ymgeisio am slot gyda Michal, cliciwch yma.


 

Eoin Dara
02/10/20

Eoin Dara is an Irish curator based in Scotland working as Head of Exhibitions at Dundee Contemporary Arts. Recent work includes new commissions and publishing projects with artists Eve Fowler, Margaret Salmon, Patrick Staff and Alberta Whittle and writers CAConrad, Quinn Latimer, Christina Sharpe and Isabel Waidner. In his previous position as Curator at the MAC, Dara staged major exhibitions such as ‘Felix Gonzalez-Torres: This Place’. A former student of the University of Edinburgh, Dara is also an alumnus of the ICI Curatorial Intensive programme.

 

Dyddiad y sesiwn // Session date:
02/10/20
Deadline // Dyddiad cau:
25/09/20


To apply for a slot with Eoin click here. //  I ymgeisio am slot gyda Eoin, cliciwch yma. 

Curadur Gwyddelig wedi ei leoli yn Yr Alban yw Eoin Dara. Mae’n gweithio fel Pennaeth Arddangosfeydd yn Dundee Contemporary Arts. Mae ei waith diweddaraf yn cynnwys comisiynau newydd a chyhoeddi prosiectau gydag artistiaid Eve Fowler, Margaret Salmon, Patrick Staff a Alberta Whittle a’r llenorion CA Conrad, Quinn Latimer, Christina Sharpe a Isabel Waidner. Yn ei safle blaenorol fel curadur yn y MAC, fe gyflwynodd arddangosfeydd mawr fel ‘Felix Gonzalez-Torres: This Place’. Yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Caeredin ac o rhaglen ICI Curational Intensive.

 

Hamja Ahsan
21/10/20

Hamja Ahsan is a writer, activist, artist and curator based in London, motivated by redressing injustice and structural inequality. 
 
He is the author of the book Shy Radicals, founder of the DIY Cultures activist and zine festival and Free Talha Ahsan campaign. He has been an organiser, producer and creative for over a decade curating exhibitions, film programmes, workshops, festivals, speaker tours and solidarity events. He is an independent arts and human rights journalist. recently anthologised in No Colour Bar: Black Art in action 1960-1990. His projects have been presented from PS1 MOMA to Tate Modern to South Asia at Shanaakht festival (Pakistan) and Shilpakala academy (Bangladesh)  to Gwangju Biennale (South Korea) to grass-roots groups, mosques, universities and community centres. He has been recognised nationally for his work: shortlisted for Al Hamra Award for excellence in the Arts, a Liberty award for human rights work and grants from Arts Council England. 


 

Llenor, gweithredydd, artist a churadur wedi ei leoli yn Llundain yw Hamja Ahsan, wedi ei ysgogi gan unioni anghyfiawnder ac anghydraddoldeb adeiladol.
 
Fe yw awdur y llyfr Shy Radicals, sylfaenydd gŵyl gweithredydd a zine DIY Cultures ac ymgyrch Free Talha Ahsan. Mae wedi bod yn drefnydd, cynhyrchydd ac yn grëwr ers dros i ddegawd gan guradu arddangosfeydd, rhaglenni ffilm, gweithdai, gwyliau, teithiau sgwrsiwr a gweithgareddau undod. Mae e’n newyddiadurwr hawliau dynol a chelfyddydau annibynnol, wedi ei ddethol yn No Colour Bar: Black Art in action 1960-1990.

Mae ei brosiectau wedi eu cyflwyno o PS1 MOMA i Tate Modern i De Asia yng ngŵyl Shanaakht (Pacistan) ac academi Shilpakala (Bangladesh) i Gwangju Biennale (De Korea) i grwpiau llawr gwlad , mosgiau, prifysgolion a chanolfannau cymunedol. Mae’n adnabyddais yn genedlaethol am ei waith; cyrraedd rhestr fer Gwobr Al Hamra am ragoriaeth ym maes celfyddydau, gwobr Liberty am ei waith hawliau dynol a grantiau gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.


 
Dyddiadau'r sesiynau// Session dates:
21/10/20
Deadline  // Dyddiad cau: 
14/10/20


To apply for a slot with Hamja click here  //  I ymgeisio am slot gyda Hamja, cliciwch yma.


 Sgwrs // Talk:
Gypsy Maker 4 -
Cas Holmes & Dan Turner with Isaac Blake and Daniel Baker


30/09/20 

18.00-20.00

 

 The Romani Cultural & Arts Company is proud to announce an evening of talks and discussions in association with g39. The event takes place to mark the end of the latest Gypsy Maker exhibition tour of new works by the artists Cas Holmes and Dan Turner. These exciting exhibitions of newly commissioned artworks are the latest in the RCAC’s groundbreaking Gypsy Maker project—an initiative that supports the development of innovative works by established and emerging Gypsy, Roma and Traveller artists. The Gypsy Maker project expands the work of the RCAC by continuing to engage GRT communities and the wider public in ongoing dialogue about the ways in which art continues to inform the lives of individuals and communities today. 


Book here: Online event with Isaac Blake, Cas Holmes, Dan Turner and Daniel Baker

 Image credit: Daniel Baker, Copse, 2015   


Mae Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani yn falch o gyhoeddi noson o sgyrsiau a thrafodaethau ar y cyd â g39. Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal i nodi diwedd taith arddangos ddiweddaraf Gypsy Maker o weithiau newydd gan yr artistiaid Cas Holmes a Dan Turner. Yr arddangosfeydd cyffrous hyn o weithiau celf sydd newydd eu comisiynu yw’r diweddaraf ym mhrosiect arloesol GyAC Maker, menter arloesol sy’n cefnogi datblygiad gweithiau arloesol gan artistiaid Sipsiwn, Roma a Theithwyr sefydledig ac sy’n dod i’r amlwg. Mae'r prosiect Gypsy Maker yn ehangu gwaith y RCAC trwy barhau i ymgysylltu â chymunedau GRT a'r cyhoedd yn ehangach mewn deialog barhaus ynghylch y ffyrdd y mae celf yn parhau i lywio bywydau unigolion a chymunedau heddiw.

The 2020 Film London
Jarman Award
                  //
Gwobr Ffilm Jarman
Llundain 2020

14-15/10/20,
12.00-12.00

 

Discover the incredible diversity of approaches in artists’ filmmaking in the UK, with a presentation of the work of the shortlist of this year’s Film London Jarman Award, which comes with £10,000 prize money. In this special online screening for 2020, the six artists present innovative, imaginative and immersive films that each address important topics faced by contemporary society.    

The artists shortlisted this year are: Michelle Williams Gamaker, Hannah Quinlan and Rosie Hastings, Jenn Nkiru, Project Art Works, Larissa Sansour and Andrea Luka Zimmerman. There will be a Q and A with one of the shortlisted artists also available online as part of the presentation.

@FL_FLAMIN

#JarmanAward

 

Touring Programme 2020 includes // Mae'r rhaglen deithiol ar gyfer 2020 yn cynnwys:

Michelle Williams Gamaker,
House of Women (2017) 14’17”

Hannah Quinlan and Rosie Hastings,
In my Room(2020) 17’44”

Project Art Works,
Illuminating the Wilderness(2019), 38’

Jenn Nkiru,
BLACK TO TECHNO (2019) 20’


Andrea Luka Zimmerman,
Civil Rites (2017) 28’

Larissa Sansour,
In Vitro(2019) 28’


View the films here, midday to midday // Edrychwch ar y ffilmiau yma ganol dydd i ganol dydd>>

14-15/10/20,
12.00-12.00

 

 

 


Darganfyddwch yr amrywiaeth anhygoel o ddulliau creu ffilmiau gan artistiaid yn y DU, gyda chyflwyniad o'r gwaith ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Jarman Film London eleni, sy’n cynnwys gwobr ariannol o £10,000. Fel rhan o'r dangosiad arbennig ar-lein hwn ar gyfer 2020, bydd y chwe artist yn cyflwyno ffilmiau dyfeisgar, llawn dychymyg lle gallwch ymgolli'ch hun yn llwyr, gyda phob un yn rhoi sylw i bynciau pwysig yn ein cymdeithas heddiw.    

Mae'r artistiaid ar y rhestr fer eleni'n cynnwys: Michelle Williams Gamaker, Hannah Quinlan a Rosie Hastings, Jenn Nkiru, Project Art Works, Larissa Sansour ac Andrea Luka Zimmerman. Bydd sesiwn cwestiwn ac ateb gydag un o'r unigolion ar y rhestr fer ar gael ar-lein hefyd fel rhan o'r cyflwyniad. 

@FL_FLAMIN

#GwobrJarman

 


 

Sgwrs//Talk: Michelle Williams Gamaker

15/10/20, 19.00


Image credit: Michelle Williams Gamaker, House of Women, 2017   

Michelle Williams Gamaker works with moving image, performance and installation.  Her practice is often in dialogue with film history, particularly Hollywood and British studio films. By restaging scenes to reveal their politically problematic, imperialist roots; her work is a form of 'fictional activism​' to recast characters originally played by white actors with people of colour. She combines scriptwriting, workshopping with actors, revisiting analogue VFX and producing props to create intricately staged films.To book a place for the talk on the 15th October, 7pm
click here.
//
I archebu lle ar gyfer y sgwrs ar Hydref 15fed, 7pm
cliciwch yma.
 


Join g39 for an online talk with filmmaker Michelle Williams Gamaker, as part of the Jarman Touring Programme. Book through the link below. 
                   //
                  Ymunwch â g39 am sgwrs ar-lein gyda'r gwneuthurwr ffilmiau Michelle Williams Gamaker, fel rhan o Raglen Jarman. Gweler y ddolen isod.


Mae Michelle Williams Gamaker yn gweithio gyda delweddau symudol, perfformiad a gosodiadau. Mae ei hymarfer yn aml yn gysylltiedig â hanes ffilm, yn enwedig ffilmiau Hollywood a'r stiwdio Brydeinig. Trwy ail-lwyfannu golygfeydd i ddangos eu gwreiddiau gwleidyddol, imperialaidd problemus; mae ei gwaith yn ffurf ar 'actifiaeth ffuglennol' trwy ail-gastio cymeriadau a gafodd eu chwarae'n wreiddiol gan actorion gwyn gyda phobl groenliw. Mae'n cyfuno ysgrifennu sgriptiau, cynnal gweithdai gydag actorion, ailedrych ar effeithiau gweledol analog a chynhyrchu propiau i greu ffilmiau wedi'u llwyfannu’n gywrain.


Watch and Listen:
           //
            Gwylio a Gwrando:


Green Man's Field of Streams
Yn dangos gwaith gan pum artist Cymreig a chomisiynwyd yn flaenorol. Megan Broadmeadow, Pillars of the Earth, 2018 a Cybernetic Love 2016/20 (0.38), Sean Harris,  The Cave Hunters and the Truth Machine, 2019 (1:08 ) Jennifer Taylor,  THE LASTBORN, (1:33 ), Calum Mccutcheon,  Wedge, 2020 (1:38), Gweni Llwyd,  Plastic Jacket, 2020 (1:44)
//
Showcased works by five Welsh artists that were previously commissioned. Megan Broadmeadow, Pillars of the Earth, 2018 and Cybernetic Love 2016/20 (0.38), Sean Harris,  The Cave Hunters and the Truth Machine, 2019 (1:08 ) Jennifer Taylor,  THE LASTBORN, (1:33 ), Calum Mccutcheon,  Wedge, 2020 (1:38), Gweni Llwyd,  Plastic Jacket, 2020 (1:44)

www.youtube.com/watch?v=PFpxs2E7lxk&t=47s


Death and Resurrection Show
A performance series by Tim Bromage, performed live Mon - Fri at 7.00pm, BST 
07/09/20 -02/10/20
 //
Cyfres o berfformiadau gan Tim Bromage, yn cael ei berfformio’n fyw Llun - Gwen am 7.00pm, BST 
07/09/20 -02/10/20

https://www.boonshy.com


Working with the edges
A podcast developed as part of TOMA . Equally excited + worried by the conversations taking place with visitors to the programme about the future of education, specifically art education, TOMA founder + artist Emma Edmondson and Arcade + Campfa director Clare Charles host a series of conversations, essays + sound art shorts. We aim to learn more about practitioners’ creative education journeys, the art world, criticism and ask what makes a contemporary artist?
 //
Podlediad wedi ei ddatblygu fel rhan o TOMA yw Working with the edges. Yr un mor gyffrous a gofidus gan sgyrsiau sy’n digwydd gydag ymwelwyr i’r rhaglen am ddyfodol addysg, yn benodol addysg celf, mae artist a sefydlydd TOMA Emma Edmondson a chyfarwyddwr Arcade/Campfa Clare Charles yn croesawu cyfres o sgyrsiau, traethodau a phytiau o gelf sain. Ein nod yw dysgu mwy am siwrneiau addysg greadigol ymarferwyr, byd y celfyddydau, beirniadaeth a gofyn beth sy’n gwneud artist cyfoes?
https://www.toma-art.com/podcast 
 

BFI: Exposing Territories: 
Ffilmiau gan artistiaid sy’n chwyldroi ac ailffurfio ein gweledigaeth o sinema. Gan ddechrau ym mis Hydref gyda  Hardeep Pandhal a Matt Hulse
 //

Films by artists that revolutionise and reshape our vision of cinema. Starting in October with Hardeep Pandhal and Matt Hulse starting the season.
https://www.bfi.org.uk/london-film-festival/strands/experimenta 


The 16th Berwick Film & Media Arts Festival (BFMAF) 17/09/20-11/10/20
Access to the Festival will be through a £7.50 online pass in the UK with professional accreditation available worldwide. If you're an artist, filmmaker, curator, critic, programmer or from an associated profession you can register for full Festival Accreditation here.
Berwick Film & Media Arts Festival: Welcome
//
Bydd mynediad i’r ŵyl drwy docyn ar-lein £7.50 yn y DU gydag achrediad proffesiynol ar gael ledled y byd. Os yn artist, gwneuthurwr ffilm, curadur, critig, rhaglennydd neu o waith cysylltiedig cewch gofrestru ar gyfer achrediad llawn i’r ŵyl yma.
Berwick Film & Media Arts Festival: Welcome
 

Somerset House Studios - I Should Be Doing Something Else Right Now 
For the fifth event in the series, Studios resident Marija Bozinovska Jones responds to the provocation, I Should Be Doing Something Else Right Now with a broadcast.
Online Event   01 - 30/09/20 
Streamed Live From 18.00
//
Ar gyfer y pumed digwyddiad yn y gyfres, mae’r preswylydd Marlija Bozinovska Jones yn ymateb i gythruddion, I Should Be Doing Something Else Right Now gyda darllediad.
Digwyddiad ar-lein  01 - 30/09/20 
Darllediad byw o 18.00

Somerset House Studios - I Should Be Doing Something Else Right Now  
 

Somerset House Studios - TRANSMISSIONS   
Transmissions returns for another season. The online platform commissions artists and brings people together to share their work within a DIY TV show format. Visual artist and filmmaker Kat Anderson opens the series with Bad Man Nuh Flee, a broadcast on Black liberation.   
09/09/20 - 30/10/20, ONLINE, FREE
 //
Mae Transmissions yn dychwelyd am dymor arall. Mae’r platfform ar-lein yn comisiynu artistiaid ac yn uno pobl i rannu eu gwaith o fewn fformat sioe deledu DIY. Mae’r artist a gwneuthurwr ffilm Kat Anderson yn agor y tymor gyda Bad Man Nuh Flee, darllediad ar ryddhad pobl ddu.
09/09/20 - 30/10/20, AR-LEIN, AM DDIM

Somerset House Studios - TRANSMISSIONS
 

LUX presents Jenny Brady, featuring a moving image work, Receiver (2019). A crossed telephone line propels Receiver into a suite of heated and intimate conversations in which we encounter scenes of protest at a university for deaf students; Q&A cross-fire interrogation, vocal confrontations and lip-reading practice. In its various moods the film presents a heady and multi-layered assemblage of Deaf history. Receiver considers how we both speak and listen, and the question of who has the right and capacity to be heard.
Fully-captioned / audio-described version available. All talks and events will be captioned and will have BSL translation wherever possible.
Thu 10/09/20 - Fri 30/10/20
Jenny Brady: Receiver - LUX
 //
Mae LUX yn cyflwyno gwaith delwedd symudol Receiver (2019), gan Jenny Brady. Mae llinellau ffôn wedi eu croesi yn gwthio Receiver i mewn i gyfres o sgyrsiau agos a chwyrn lle rydym yn profi golygfeydd o brotest mewn prifysgol ar gyfer myfyrwyr byddar; Croestaniad holi ac ateb, gwrthdaro lleisiol ac ymarfer darllen gwefusau. Yn ei hwyl amrywiol, mae’r ffilm yn cyflwyno casgliad byrbwyll ac aml-haenog o hanes pobl fyddar. Mae Receiver yn crybwyll sut rydym yn siarad a gwrando, a’r cwestiwn pwy sydd a’r hawl a’r cymhwyster i gael eu clywed.
Fersiwn capsiynau llawn / sain ddisgrifiad ar gael. Bydd pob sgwrs a digwyddiad gyda chapsiynau a bydd cyfieithiad BSL pan yn bosib.
Iau 10/09/20 – Gwen 30/10/20

Jenny Brady: Receiver - LUX
 
 
Artist Ayo Akingbade on life during lockdown:
‘During this iffy period I have been writing a lot and been listening to lots of dub reggae, juju and high-life music like Lijadu Sisters, Chief Commander Ebenezer Obey, Admiral Dele Abiodun, Jennifer Lara, Hugh Mundell, Solomon Ilori… the list is endless. Also in the mix are indie musicians; Weyes Blood and Jessica Pratt. Happy solitude with deep soulful contemplation.’
This Long Century
 //
Bywyd yr artist Ayo Akingbade yn ystod y cyfnod clo:
‘Yn ystod y cyfnod ansicr hwn dw i wedi bod yn ysgrifennu llawer ac wedi bod yn gwrando ar lawer o dub reggae, juju a cherddoriaeth high-life fel Lijadu Sisters, Chief Commander Ebenezer Obey, Admiral Dele Abiodun, Jennifer Lara, Hugh Mundell, Solomon Ilori… mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Hefyd ar y rhestr mae cerddorion indi; Weyes Blood a Jessica Pratt. Unigrwydd hapus gyda myfyrdod dwys.’

This Long Century


 


Image Credit: Jennifer Taylor,
The Lastborn Series, Digital Still, 2017Image Credit: Jenny Brady, Receiver, 2019

 

#IRL

Holly Davey:  A Script for an Archive
Danielle Arnaud Gallery

25 September - 24 October 2020

Friday 25 September: Preview, by appointment only, 5-9pm (face mask mandatory)

Cardiff based artist, Holly Davey, has a solo exhibition launching this September at Danielle Arnaud Gallery. 

For full information about the exhibition and to read an essay accompanying the show written by Tessa Jackson OBE visit the gallery website here. 
  //

25 Medi - 24 Hydref 2020

Dydd Gwener 25 Medi: Rhagolwg, trwy apwyntiad yn unig, 5 - 9pm (mwgwd wyneb yn orfodol)
Mae gan yr artist o Gaerdydd, Holly Davey, arddangosfa unigol yn lansio'r mis Medi hwn yn Oriel Danielle Arnaud.


I gael gwybodaeth lawn am yr arddangosfa ac i ddarllen traethawd sy'n cyd-fynd â'r sioe a ysgrifennwyd gan Tessa Jackson OBE ewch i wefan yr oriel yma.


Image credit: Holly Davey Scene no. 7, A Script for an Archive  2020  Original photograph from the Bulwer collection at the British School at Rome, red lighting gel, bulldog clip   

SITE gallery
SITE gallery has re-opened    //    Mae oriel SAFLE wedi ailagor gyda Phoebe Davies: Points Of Rupture. 09/09/20-31/12/20

SITE gallery Phoebe Davies

Kunstverein München
Angharad Williams: Kunstverein München, 10/09/20-22/11/20

Kunstverein-muenchen

Beep Painting Biennial 2020
03/10/20-14/11/20
Beep Painting Biennial 

Arcade Campfa:
Zena Blackwell, Lara Davies, Rhiannon Siân Davies, Richard James, Lucia Jones. Weds & Sat pm // Mercher-Sad yp. Until / Tan: 19/09/20

Arcade-campfa.org

New Art Centre
The Other Side of the Coin curated by Jacqueline Poncelet. Phyllida Barlow, Laura Ford, Lisa Milroy, Carol McNicoll, Nicholas Pope & Alison Wilding. 21/09/20-09/01/20. By appt / trwy apwyntiad.the other side of the coin | NewArtCentre.

Resources
and Support
     //
    Adnoddau a
    Chymorth


Green Man Visual Arts, Artist in Wales One-to-One+ Sessions  // Celf weledol Y Dyn Gwyrdd, sesiynnau ac un i un gan artistiaid yng Nghymru

Mae’r rhaglen comisiynu celf weledol yng Ngŵyl Y Dyn Gwyrdd yn ffocysu ar artistiaid sy’n gweithio gyda chyfrwng digidol a golau, a’u cyflwyno tu allan mewn modd sy’n ymateb i’r lleoliad yn yr ŵyl.
Mae’r Cynhyrchydd Celf Weledol a hyfforddwr artist Lexi Zelda Stevens, gyda Peter Bonell, Helen Starr neu Megan Broadmeadow gyda diddordeb penodol mewn cyfarfod  artistiaid sy’n gweithio ar sgrin ac yn y byd corfforol, gan ddefnyddio gosodiadau sain ofodol, delweddau symudol a thechnoleg ddigidol (AR, VR ayyb) neu gydag awydd!
Mae’r sesiynau yma ar gael i artistiaid Cymreig ac artistiaid sy’n byw yng Nghymru yn unig. Wedi ei gefnogi gan Plant Pot.Ltd, Ymddiriedolaeth Y Dyn Gwyrdd, a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r dyfodol yn ansicr i’r Dyn Gwyrdd, cefnogwch nhw yma: https://green-man-festival.myshopify.com/
 //
The visual arts commissioning programme at Green Man focuses on artists working in digital media and light, presented outdoors in a site-responsive way at the music festival. 
Visual Arts Producer and artist-coach Lexi Zelda Stevens, with Peter Bonell, Helen Starr or Megan Broadmeadow are particularly interested in meeting artists working on screens and in the physical world, using spatialised video installation, moving-image and digital technologies (AR, VR etc), or wanting to! 
These sessions are only open to Welsh artists and artists living and working in Wales. Supported by Plant Pot.Ltd, Green Man Trust and Arts Council Wales.The future remains uncertain for Green Man, support them here:
https://green-man-festival.myshopify.com/


Session date: 21/09/20
Deadline for expression of interest: 14/09/20
To apply for a slot with Lexi click here  //  I ymgeisio am slot gyda Lexi, cliciwch yma.Artes Mundi
Following on from four artists’ assembly events so far, Artes Mundi will hold monthly held-space artists’ assemblies for black artists and non-black artists’ of colour, hosted by Umulkhayr Mohamed and Sadia Pineda Hameed.
 //
Gan ddilyn pedwar digwyddiad cynulliad artistiaid hyd yn hyn, bydd Artes Mundi yn cynnal gofod cynulliadau artistiaid yn fisol ar gyfer artistiaid du ac artistiaid croenliw. yn cael ei gyflwyno gan Umulkhayr Mohamed a Sadia Pineda Hameed.
http://artesmundi.org/en/news/held-space-artists-assembly


Artquest
Z-Crits is a project that seeks to support artists during lock down by providing an online space for them to connect, share work and reflect on the challenges of working at the current time. Hosted by Artquest and facilitated by Chloe Cooper, Elizabeth Murton and Sarah Rowles, Z-Crits will take the form 3 online crits. These are stand-alone, informal and quick-fire crits that will take place on Zoom.

Session Date: Friday 02/10/20.
Deadline: 22/09/20.

//
Prosiect sy’n ceisio cefnogi artistiaid yn ystod y cyfnod clo yw Z-Crits, gan ddarparu gofod ar-lein er mwyn cael cysylltu, rhannu gwaith ac adlewyrchu ar yr heriau o weithio yn ystod y cyfnod hwn. Cyflwynwyd gan Artquest a’i hwyluso gan Chloe Cooper, Elizabeth Murton a Sarah Rowles, bydd Z-Crits yn cynnwys 3 ‘crit’ ar-lein. Bydd y rhain yn ‘crits’ arunig anffurfiol a chyflym a bydd yn digwydd dros Zoom.

Dyddiad sesiwn: Gwener 02/10/20.
Dyddiad cau: 22/09/20.

https://www.artquest.org.uk/project/z-crits/
 

A Haunting of Haunts by Garrett Lynch is a collection of media kits that allow artists to reenact or create new networked performance art based on landmark performances. It provides media in image and 3D formats that can be employed within a number of networked environments.
//
Casgliad o becynnau cyfryngau gan Garrett Lynch yw A Haunting of Haunts, sy’n galluogi artistiaid i ailchwarae neu greu perfformiadau celf ryngweithiol newydd wedi ei seilio a’r perfformiadau nodau tir. Mae’n darparu cyfryngau fformat delwedd a 3D a ellir defnyddio o fewn nifer o amgylcheddau rhyngweithiol.
A Haunting Of Haunts, Garrett Lynch.Cultureset
A programme to reimagine the future of arts and culturewith resources to kick-start rethinking your practice or your organisation.
 //

Rhaglen i ail-ddychmygu dyfodol y celfyddydau a diwylliant gydag adnoddau i hybu ail-feddwl eich ymarferiad neu’ch mudiad.
http://www.culturereset.org/#homeOpen House // Tŷ agored
The FVU team offer free one to ones to filmmakers:
 //
Mae’r tîm FVU yn cynnig ‘un i un’ am ddim i wneuthurwyr ffilm:
https://www.fvu.co.uk/services/


 


 
 

Exhibitions,
Film & Online
Projects 
         //
      Arddangosfeydd, Ffilmiau
      & Phrosiectau ar-lein 

 

Elysium gallery - Artist Talk   //  Oriel Elysium Sgwrs Artist: Paula MacArthur. 23/09/20, 19.30.
Online Artist Talk: Paula MacArthur


Virtual exhibition from the KLATCH collective    //    Arddangosfa rithwir gan KLATCH
Klatch: PLUG
 


Jerwood Arts resources and support  //  Adnoddau a Chymorth
Signpost: Information and Guidance for UK Based Artists and Artist-Led Organisations


Festival UK* 2022 will be ten open, original, optimistic, large-scale and extraordinary acts of public engagement that will showcase the UK's creativity and innovation to the world.    //    Bydd Festival UK* 2022 yn ddeg prosiect agored, gwreiddiol, cadarnhaol, ac anghyffredin ar raddfa fawr a fydd yn ymgysylltu â'r cyhoedd ac yn arddangos creadigrwydd ac arloesedd y DU i'r byd. 

Deadline / dyddiad cau: 16/10/20, 15.00
www.festival2022.uk


Longplayer Assembly.
Talk: 24 leading thinkers converge in a non-stop 12-hour conversation relay broadcast live online.  //   Sgwrs: Mae 24 o feddylwyr blaenllaw yn cwrdd mewn ras gyfnewid sgwrsio ddi-stop 12 awr a ddarlledir yn fyw ar-lein. It runs parallel with Jem Finer’s Longplayer project which g39 showed in Radiographic in 2004. 

26/09/20, 10:00 – 22:00

www.artangel.org.uk Longplayer Assembly

 

 


You can watch Tina Pasotra's new film, I Choose, on iplayer now and read her interview here.  //  Gallwch wylio ffilm newydd Tina Pasotra, I Choose, ar iplayer nawr a darllen ei chyfweliad  yma.
Beacons: Short Films from Wales - Series 1: 3. I Choose

 
If you missed Mike Kelley, Mobile Homestead at g39 in 2016, Artangel has generously streamed it online. // Gallwch ei wylio yma

www.artangel.org.uk/project/mobile-homestead

 

Cyfleoedd & Galwadau Agored:  
//

Opportunities
   &  Open
   calls:Nawr Magazine // Cylchgrawn Nawr
We're looking for poetry, photography/visual artwork and philosophy/creative critical essays related to our theme: WHAT'S RECURRING?. We want work that thinks about repetition, recurrence, mediation, adaptation, cycles and more.
Please email submissions to:
nawrmag@gmail.com, with POETRY/PHOTOGRAPHY/ART/PHILOSOPHY SUBMISSION: [INSERT TITLE] as the subject line, and include your name, age and location with your work! we can't wait to see what you've got for this one!
 //

Rydym yn chwilio am farddoniaeth, ffotograffiaeth/celf weledol a thraethodau athroniaeth/ beirniadaeth greadigol sy’n ymwneud a’n thema WHAT'S RECURRING?. Rydym yn edrych am waith sy’n meddwl am ailadroddiad, dychweliad, cyfryngdod, cyfaddasiad, cylchdro a mwy.
E-bostiwch eich ceisiadau i:
nawrmag@gmail.com, gyda cheisiadau BARDDONIAETH/FFOTOGRAFFIAETH/CELF/ATHRONIAETH: [TEITL] fel llinell destun, gan gynnwys eich enw, oed a lleoliad gyda’ch gwaith! Edrych ymlaen at weld be sydd am ein cyrraedd y tro hwn!
 

Film London 
This page contains information about current open call opportunities for artists working in the moving image - including the latest festival submissions, exhibition opportunities, residencies and production funds.
//

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am alwadau agored presennol ar gyfer artistiaid sy’n gweithio gyda delweddau symudol gan gynnwys cyfleoedd gwyliau, arddangosfeydd, preswylfeydd a chronfeydd cynhyrchu.
FilmLondon opportunities for artists
 
 

 


Fieldnotes
A new quarterly arts journal, open call for first issue
 //
Dyddlyfr celf trimisol newydd, galwad agored ar gyfer y rhifyn cyntaf
www.fieldnotesjournal.org.uk/submit.html
 

More Opportunities to keep an eye on // Mwy o gyfleoedd:
 
Opportunities · Art Licks
 
Artquest Opportunities
 
Artshub Opportunities
 
Artrabbit artist-opportunities
 
FLAMIN - Calls for Submissions: Film London
 
Ars Electronica Open Calls

 

Dysgu Cymraeg?
Dyma adnoddau gwych.      //   

Learning Welsh?
Here are a few
great resources:


Ydi, mae’r llais yn rhyfedd ond mae am ddim, ac mae Lingots // Yes, the voice is weird, but it’s free, and you get Lingots:
https://www.duolingo.com

Mae Miss O Hare (@MissOHareCymru) yn wych:
Race, Ethnicity and Wales: Part two: How do I say BLM in Welsh?
Y Treigladau - Miss O'Hare feat. Daffy (Welsh mutations)


Learn Welsh: Croeso - welcome
 
Free dictionary, useful as an app on the move //   Geiraidur am ddim, yn ddefnyddiol fel ap:
Geiriadur Bangor (Bangor Welsh-English Dictionary), Prifysgol Bangor University

Free grammar checker (not so good on Safari)  // Gwirydd sillafu a gramadeg am ddim (nid cystal ar Safari)
Cysill Ar-lein


www.saysomethingin.com/welsh

www.s4c.cymru
 

 

 


warp | g39
Oxford Street, Cardiff CF24 3DT  
Stryd Rhydychen, Caerdydd CF24 3DT

+44(0)2920 473 633

g39.org
g39.org/warp/

@g39cardiff
@g39warp

 
Instagram
Facebook
Twitter
Copyright © 2021 g39, All rights reserved.


Eisiau newid sut yr ydych yn derbyn yr ebost hwn?
Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp